Loomade ja loomsete saaduste import EL-i välistest riikidest

Veterinaarkontrolli kuuluvaid kaupu võib Eestisse tuua kas teisest Euroopa Liidu liikmesriigist (liikmesriikidevaheline kauplemine) või riigist, mis ei ole EL-I liikmesriik (import EL-i).Veterinaarkontrolli teostamise põhimõtted loomade ja loomsete saadustega  liikmesriikidevahelisel kauplemisel ning nende importimisel ühendusevälistest riikidest on sätestatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadusega.

Kui vastav kaup on füüsiliselt viibinud väljaspool EL-i territooriumi, siis sisenemisel EL-i kuulub kaup kontrolli direktiiv 97/78 alusel kehtestatud korras, olenemata kauba päritolust või rakendatud tolliprotseduuridest. Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kauplemise veterinaarkontrollil järgitakse EL-i asutamislepinguga sätestatud “kaupade vaba liikumise printsiipi”, mistõttu üldjuhul piiripunktis ei kontrollita kaupu, mis on kas EL-i päritolu või need on varem EL-i “vabas ringluseks” lubatud (EL-i tollistaatusega kaubad ehk EL-i kaubad).

EL-i kaupade veterinaarkontrolli teostatakse reeglina nende kaupade lähte-ja/või sihtkohaettevõtetes ning selliste kaupade kontrolli piiripunktis teostatakse üksnes erandjuhtudel, mis peamiselt on seotud, kas tauditõrjealaste meetmetega või mõne muu ohuga. Täpsem info kauplemisel teostatava veterinaarkontrolli kohta alajaotuses: kauplemine EL-i riikide vahel.

Veterinaarkontrolli toimingud impordil on otseselt seotud kauba iseloomust tulenevate riskidega. Veterinaarkontrollialuseid kaupu võib jagada kahte suurde rühma : loomse päritoluga kaubad, mida loetakse suure potensiaalse ohu allikaks ning mitteloomse päritoluga kaubad, millede impordiga kaasnevaid riske hinnatakse pisut väiksemaks. Eelpool nimetatud põhjusel kuuluvadki piiripunktis (loetelu kehtestab Euroopa Komisjoni otsus 2009/821 veterinaarkontrolli peamiselt loomse päritoluga kaubad nagu seda on elusloomad ja loomsed saadused: liha ja -tooted, piim ja -tooted, kala ja -tooted, muna ja –tooted ning mesi ja mesindussaadused kasutamiseks inimtoiduks või muul otstarbel. Täpse loetelu impordil piiripunktis veterinaarkontrolli kuuluvatest loomse päritoluga kaupadest (vastavalt kaubarubriikidele) kehtestab Euroopa Komisjoni otsus 2007/275.

Kolmandast riigist võib loomi ja loomseid saadusi EL-i territooriumile toimetada ainult läbi EL-i välispiiril asuva ja seda tüüpi kauba kontrollimiseks tunnustatud piiripunkti. Piiripunktis teostatava loomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli korda kehtestav EL-i seadusandlus on harmoniseeritud e. ühtlustatud, millest tulenevalt on impordil teostatava veterinaarkontrolli põhimõtted kõikides liikmesriikides ühesugused.

Lisainformatsioon Euroopa komisjoni koduleheküljelt

Vaata ka:
Lemmikloomad
Loomsed saadused reisija pagasis
Veterinaarjärelevalve tasu
Piirangud impordil

Web by OK Interactive