Loomade ja loomsete saadustega kauplemine EL-i riikide vahel

Kauplemine on Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline kaubandus. Kontrolli kauplemisel teostab Veterinaar- ja Toiduamet lähte või sihtkohas. Veterinaar- ja Toiduametil on õigus kontrollida kaubasaadetise ja veovahendi nõuetekohasust ka veo ajal. Kauplemisel võivad kaubad liikuda iga rahvusvaheliseks kaubavahetuseks avatud piiripunkti kaudu. Kui aga kaubasaadetis toimetatakse teisest liikmesriigist Eestisse EL poolt impordiks tunnustatud piiripunkti kaudu, kontrollitakse piiripunktis kaubasaadetisega kaasasolevaid dokumente.

Kauplemine loomadega, loomsete saadustega, toiduks mittekasutatav loomse saadusega ning loomse toiduga peab olema veterinaarnõuete kohane, aretusloom ja aretusmaterjal peavad olema ka aretusnõuete kohased. Kauplemisel veterinaarkontrolli alla kuuluvate loomade ja loomsete saaduste kohta esitatavad veterinaarnõuded kehtestab põllumajandusminister loomade ja loomsete saaduste liikide kaupa. Loom, toiduks mittekasutatav loomne saadus loomne toit peavad kauplemisel olema sihtkohaliikmesriigi esitatavate nõuete kohased. Loomade ja toiduks mittekasutatava loomse saaduse veol kuni sihtkohani on ettenähtud sertifikaat  või kaubasaadetisega kaasasolev muu dokument. Loomade või loomsete saaduste väljaveol teise liikmesriiki tuleb sertifikaadi saamiseks asukohajärgsele maakondlikule veterinaarkeskusele esitada vastavasisuline taotlus. Sertifitseerimise ja sellega seonduvate kontrollide teostamise üldpõhimõtted on samad nagu loomade ja loomsete saaduste ekspordil.

Sertifikaadi või dokumendi välja andnud päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab sertifikaadi või muu dokumendi väljaandmise päeval pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi TRACES abil sihtriikide pädevaid keskasutusi ja sihtkoha pädevaid asutusi.

Teise liikmesriiki on keelatud saata loomataudi tõrjeprogrammi raames tapmiseks ettenähtud loomi ja nendelt loomadelt pärinevaid toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi. Samuti on keelatud saata teise liikmesriiki loomi ja toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi, mille turustamine Eestis on keelatud.

Väga oluline on loomade ja loomsete saadustega kauplemisel arvestada piirangutega, mis on seatud seoses sigade Aafrika katku levikuga

 

Loomade ja loomsete saaduste toomine teistest liikmesriikidest Eestisse

Täpsemad tingimused loomade ja loomsete saadustega kauplemisel on kinnitatud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 03.02.2017 käskkirjaga nr 34 "Sihtkoha vastuvõtjana tegutsemise ja kaubasaadetiste saamisest teavitamise täpsustatud tingimuste ning kaubasaadetiste saamisest teavitamise dokumentide vormide kinnitamine".

Kauplemisel, kui loomad või loomsed saadused tuuakse teisest liikmesriigist Eestisse, mingit eriluba taotlema ei pea, küll aga peab loomse toidu sihtkoha vastuvõtja (isik, kes sertifikaadil või muul dokumendil on näidatud loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas) esitama asukohajärgsele (juriidilise isiku puhul juriidiline aadress äriregistri andmetel; füüsilise isiku puhul elukoha aadress) veterinaarkeskusele majandustegevusteate. Majandustegevusteade esitatakse nii, nagu on kirjeldatud siinLoomade ja toiduks mittekasutatavate loomsete saadustega kauplemisel majandustegevusteadet ei esitata.

Sihtkoha vastuvõtja peab täitma endale võetud kohustusi (Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus  §14 ja 15) ning teavitama vastuvõetavast elusloomast vähemalt 48 tundi ette, toiduks mittekasutatava loomse saaduse saabumisest tuleb teavitada vähemalt 24 tundi ette.  Teavitamiseks tuleb täita vastav kaubasaadetise saamise teatis ja esitada see asukohajärgsele veterinaarkeskusele. Kui kaubasaadetise sihtkoht ei asu sihtkoha vastuvõtja asukohajärgses maakonnas, esitatakse kaubasaadetise saamise teatis kaubasaadetise tegeliku asukoha järgsele veterinaarkeskusele.

Kaubasaadetise saamise teatis esitatakse originaalis või e-posti teel ditaalselt allkirjastatult; juriidilise isiku puhul allkirjastab teate seaduslik esindaja. Kaubasaadetise saamise teatiseid võib esitada ka e-posti aadressidelt, mis on ettevõtte seadusliku esindaja poolt eelnevalt veterinaarkeskusele esitatud ja kinnitatud. 

Lisaks ülaltoodule peab loomadega olema kaasas veterinaarsertifikaat, mis on väljastatud loomade päritolu liikmesriigi pädeva asutuse järelevalveametniku poolt; toiuks mittekasutatavate loomsete saadustega peab kaasas olema kauba eest vastutava isiku poolt koostatud ja allkirjastatud saatedokument kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse nr 142/2011 VIII lisa III peatükis sätestatud nõuetega. Mõlemad eelviidatud dokumendid tuleb vormistada liikmesriikide pädevaid asutusi ühendavas elektroonilises infosüsteemis TRACES.

 

Failid:
Täpsemad tingimused loomade ja loomsete saadustega kauplemisel

Web by OK Interactive