Toitumis- ja tervisealased väited

Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine tarbijale pakutava toidu märgistusel, toidu esitlemisel ja toidu reklaamis on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1924/2006 (edaspidi väidete määrus).

Kuigi toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine toidu kohta on vabatahtlik, sätestatakse väidete määrusega ühtsed nõuded nende kasutamiseks nt toidu müügipakendi märgistusel, toidulisandi infovoldikus, e-poes või toote turunduskampaanias. Reguleerimise üks eesmärkidest on kaitsta tarbijat eksitava ja mittetõese teabe eest. Kasutada lubatakse vaid teaduslikult põhjendatud ning tõendatud toitumis- ja tervisealaseid väiteid. Väidete teaduslikku põhjendatust hindab Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi EFSA).

Väide on vabatahtlik sõnum või esitus toidu teatavate omaduste kohta. Väitena ei käsitleta sellist toidualast teavet, mille esitamine on õigusakti kohaselt kohustuslik. Väide võib olla nii sõnaline kui ka pildiline, graafiline või sümboliline esitus (nt logo, kaubamärk vms).

Toitumisalane väide on sõnum või esitus, mis annab mõista, et toidul on teatavad kasulikud toitainelised omadused toitainete või muude ainete või energiasisalduse (kalorsuse) tõttu. Toitumisalased väited on näiteks "suhkruvaba", "vähem soola", "vähem kaloreid", "light/lahja/kerge", "sisaldab kiudaineid", "D-vitamiin“  jne. Ka toidule pandud (väljamõeldud) nimetus võib samaaegselt olla toitumisalane väide, nt „seleenimunad“, „multivitamiinijook“, „proteiinijook“ jne.

Lubatud toitumisalased väited on loetletud väidete määruse lisas. Väidet võib sõnastada tarbijasõbralikumalt, arvestades, et väite tähendus ei muutuks ja väite esitamise tingimus oleks täidetud. Ülevaate lubatud toitumisalastest väidetest koos väite esitamise tingimuste ja näidetega leiab siit.

Eritoitumisvajadusega tarbijale suunatud teabe nagu "laktoosivaba" ja "gluteenivaba" esitamist väidete määrus ei reguleeri. Gluteenivaba toidu nõuetest ja teabe esitamisest saab lugeda siit.

Tervisealane väide on sõnum või esitus, mis viitab toidu ja tervise vahelisele seosele. Näiteks „kuivatatud ploomid aitavad kaasa normaalsele sooletalitlusele“ või „vitamiin D aitab kaasa immuunsüsteemi tööle“ jne. Üldisi viiteid toidu ja tervise vahelisele kasulikule seosele (nt „tervislik“, „hea immuunsüsteemile“ jne) võib anda üksnes koos konkreetse lubatud tervisealase väitega. Ka toidu (väljamõeldud) nimetus, mis viitab toidu ja tervise vahelisele seosele, võib olla käsitletav tervisealase väitena (nt Terviseleib, Tervisemunad, jook Antioksüdant jne) ja vajab täiendavat selgitust konkreetse lubatud tervisealase väite lisamisega.

Tervisealaseid väiteid ei ole lubatud kasutada alkohoolsetel jookidel (joogid etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi). Toitumisalastest väidetest on lubatud vaid madalale alkoholisisaldusele viitavad väited või alkoholi- või energiasisalduse vähendamisele viitavad väited.

Tervisealased väited jagunevad:

 1. Nn funktsionaalsed tervisealased väited (ehk artikkel 13 väited), mis kirjeldavad:
  1. toitaine / muu aine tähtsust kasvamisele, arengule ja organismi funktsioonidele
  2. psühholoogilisi ja käitumuslikke funktsioone
  3. salenemist või kehakaalu jälgimist
 2. Haigestumise riski vähendamise väited (ehk artikkel 14(1)(a) väited), mis kirjeldavad haigusesse haigestumise riskiteguri vähenemist. Nt: „Kaera beeta-glükaani puhul on tõestatud vere kolesteroolitaset vähendav toime. Kõrge kolesteroolitase on südame isheemiatõve tekkimise riskitegur“. NB! Haigusi vältida aitavale, ravivale või leevendavale omadusele viitamine lubatud ei ole!
 3. Laste arengule ja tervisele viitavad väited (ehk artikkel 14(1)(b) väited). Nt: „Vitamiin D on vajalik laste luustiku normaalseks kasvuks ja arenguks“

Artikkel 13 väited, mida on lubatud toidu kohta esitada, on loetletud Komisjoni määruse (EL) nr 432/2012 lisas. Määruse lisa ajakohastatakse regulaarselt uute heakskiidu saanud tervisealaste väidetega.

Kasutada võib jätkuvalt ka neid artikkel 13 väiteid, mille hindamine EFSA poolt või käsitlemine Euroopa Komisjoni poolt ei ole veel lõpule viidud. Need on nn ootel olevad väited, millest suurema osa moodustavad botaaniliste ainete väited. Ootel olevad väited on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel väidete määruse artikkel 13(1) konsolideeritud nimekirja kannete ID numbritega. Ootel olevate väidete sõnastused konsolideeritud nimekirja põhjal on leitavad EFSA veebilehelt (vt Database of healt claims submitted to EFSA for evaluation. Faili avamiseks vajalik MS Access 2003 või uuem versioon). Ootel olevate tervisealaste väidete otsimist selgitatakse vastavas  juhendis.

Haigestumise riski vähendamise väited (artikkel 14(1)(a) väited) ning laste arengule ja tervisele viitavad väited (artikkel 14(1)(b) väited), mida on lubatud toidu kohta esitada, on vastu võetud erinevate õigusaktidega. Lubatud väited koos viitega lubavale õigusaktile leiab toitumis- ja tervisealaste väidete registrist (edaspidi register). Lihtsaim võimalus vajaliku väite otsimiseks või lubatavuse kontrollimiseks registrist on valides otsingu väljale  Type of claim vastavalt Art.14(1)(a) või Art.14(1)(b) ning otsingu väljale Claim status väljendi Authorised.

Tervisealase väite kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et väidet saab esitada ainult selle toitaine, aine, toidu või toidugrupi kohta, mille kohta väide on lubatud, ja mitte toiduaine kohta, mis seda toitainet (või ainet või toitu) sisaldab. Nt vitamiin C väidet „aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest“ ei saa üle kanda mustasõstramarjadele, kuigi need C-vitamiini märkimisväärselt sisaldavad.

Ka tervisealase väite sõnastamisel on lubatud teatud paindlikkus, arvestades nt keelelist varieeruvust ning tarbija sihtrühma. Väite sisu sõnastuse varieerimisel muutuda ei tohi. Tervisealaste väidete paindlikku sõnastamist selgitatakse juhendis.

Üldnimetusi, nagu digestiivid või köhakompvekid vms, millega on tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või joogigrupi iseärasus, mis võib jätta mulje mõju avaldamisest tervisele, on võimalik erandina jätkuvalt kasutada ilma väidete määruse nõudeid täitmata. Erandi saamiseks tuleb toidukäitlejal (või vastava toidusektori esindajal) esitada üldnimetuse kasutamise avaldus. Avalduse sisu- ja vorminõuded ning esitamise ja hindamise protseduur on kirjeldatud  Komisjoni määruse (EL) nr 907/2013 lisas. Avaldus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele - Eestis Veterinaar- ja Toiduametile.  Üldnimetuse puhul peab olema võimalik tõendada, et seda nimetust on liikmesriigis (liikmesriikides) kasutatud vähemalt aastast 1993.

Toitumisalase ja/või tervisealase väite esitamise korral on toitumisalase teabe esitamine kohustuslik. Nõue ei kohaldu vaid üldise iseloomuga reklaami korral. Toitumisalasest teabest peab selguma väitega seotud aine kogus. Kui väide on seotud ainega, mida toitumisalane teave ei sisalda (nt oomega-3-rasvhapped, alfa-linoleenhape, beeta-glükaanid vms), näidatakse selle aine kogus toitumisalase teabega samas vaateväljas teabe vahetus läheduses.

Tervisealase väite esitamisel tuleb toote teabes (või selle puudumise korral toote esitlemisel ja reklaamis) esitada täiendav informatsioon:

 • viide mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise ja tervisliku elustiili tähtsusele;
 • väidetava kasuliku mõju saavutamiseks vajalik toidukogus ja tarbimise viis;
 • vajadusel viide, mis on mõeldud inimestele, kes peaksid vältima toidu tarbimist ja
 • asjakohane hoiatus toote liigse tarbimise eest, mis tõenäoliselt kujutab ohtu tervisele.

Nimetatud lisateabe andmist selgitatakse komisjoni rakendusotsuses 2013/63/EL.

Haigestumise riski vähendamise väite (artikkel 14(1)(a) väite) esitamisel tuleb toote teabes (või selle puudumise korral toote esitlemisel ja reklaamis) esitada lause, mis viitab sellele, et väites viidatud haigusel on mitmeid riskitegureid ning ühe riskiteguri muutmisel võib, aga ei pruugi, olla kasulikku mõju.

Toitumis- ja tervisealaste väidete register (ingliskeelne) on informatiivne. Registrist leiab:

 • lubatud toitumisalased väited ja nende kasutamistingimused
 • lubatud tervisealased väited, kasutamistingimused ja –piirangud
 • lubatud tervisealaseid väiteid sätestavad õigusaktid (õigusakti eestikeelsest tõlkest leiab väite eestikeelse sõnastuse)
 • mittelubatud tervisealased väited, mittelubamise põhjused.

Uuele tervisealasele väitele loa saamine ja väite nimekirja lisamine toimub loataotlusega. Rakenduseeskiri tervisealase väite esitamise loa saamiseks, sh taotluse sisunõuded on kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 353/2008. Juhised taotluse koostamiseks ning vormistamiseks on avaldatud EFSA veebilehel. Tervisealase väite loa taotlus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele – Eestis Veterinaar- ja Toiduametile.

 

Vaata lisaks:

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 sisu selgitav juhend toidukäitlejale (uuendatud 26. juuni 2014)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 teatud sätteid selgitav Euroopa Komisjoni juhend (inglise keeles)

Juhend ootel olevate tervisealaste väidete otsimiseks (uuendatud 20.12.2016)

Tervisealaste väidete sõnastuse muutmine (inglise keeles)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

Komisjoni määrus (EL) nr 432/2012, millega  kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited

Komisjoni määrus (EL) nr 907/2013, 20. september 2013 , millega kehtestatakse eeskiri üldnimetuse kasutamise avalduste esitamiseks

Komisjoni rakendusotsus 2013/63/EL, millega võetakse vastu suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 10 sätestatud tervisealaste väidete eritingimuste rakendamiseks

Komisjoni määrus (EÜ) nr 353/2008, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad selle kohta, kuidas taotleda tervisealaste väidete esitamise lubasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 15 sätestatu kohaselt


Web by OK Interactive