Veterinaararstide register  

Veterinaararstide register

 

Kutsetegevuse luba taotlev ja seda omav veterinaararsti kvalifikatsiooniga isik esitab põllumajandusministri 7. aprilli 2015. a määruse nr 30 „Riikliku veterinaararstide registri põhimääruse“ paragrahvis 7 nõutud andmed Riikliku veterinaararstide registri volitatud töötlejale, kas:

Eesti teabevärava ja töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas infosüsteemis identifitseeritakse andmete esitaja ID-kaardi abil ning registrisse andmete kandmise või registriandmete muutmise taotlust ei pea digiallkirjastama.

Mugavaim ja kiireim viis kutsetegevuse loa taotluse esitamiseks või registriandmete muutmiseks on seda teha Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.

Riiklikku veterinaararstide registrisse kantakse kutsetegevuse loa taotleja ja seda omava veterinaararsti kvalifikatsiooniga isiku kohta järgmised:

 • isiku ja eluloolised andmed:
  • ees- ja perekonnanimi;
  • eelmine või eelmised ees- ja perekonnanimi või –nimed;
  • isikukood, selle puudumise korral sünniaasta, -kuu ja –päev;
  • isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, kui isik ei ole kantud rahvastikuregistrisse;
  • kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
  • eelmise töökoha riik;
 • veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavad andmed:
  • eriala;
  • spetsialiseerumine;
  • veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus ja number;
  • veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimi ja dokumendi väljastamise aeg;
  • õppeasutusse immatrikuleerimise aasta;
  • veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud riik;
  • varasem veterinaararsti kvalifikatsiooni tunnustamine Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Šveitsi poolt;
 • veterinaarkorralduse seaduse § 24 kohast erialast täiendamist tõendavad andmed:
  • erialase täiendamise aeg;
  • erialase täiendamise tundide arv;
  • erialast täiendamist korraldanud koolitaja, juhendaja või asutuse nimi;
  • erialase täiendamise sisu.

Veterinaarkorralduse seaduse § 23 sätestab veterinaararsti kohustusena ennast erialaselt täiendada vähemalt üks kord viie kalendriaasta jooksul.