Avalikul üritusel toitlustamine või toidu jaemüük

Kodus valmistatud toidu kaasamüük ja/või serveerimine avalikul üritusel

Kui soovite kodus valmistatud toitu (näiteks pirukad või pitsad, võileivad, puuviljasalat) minna müüma ja/või serveerima  avalikule üritusele, siis sellisel juhul on tegemist:

 1. eraelamus toidu valmistamisega ja
 2. ajutise ja/või teisaldatava jaemüügi või toitlustusettevõttega,

Mõlema tegevuse puhul tuleb esitada majandustegevusteade Veterinaar- ja Toiduametile.

 1. Kui Te hakkate tegelema toidu valmistamisega eraelamus, siis tuleb sellest tegevusest teavitada ettevõtte asukohajärgset veterinaarkeskust.

Eraelamus toidu valmistamisest on pikemalt kirjutatud Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) kodulehel leitavates juhistes. Sealt on leitavad selgitused, mida eraelamus toidu käitlemise all mõeldakse ja milliseid nõudeid tuleb täita. Eraelamus toidu käitlemisel saavad toidu käitlemise kohtadeks olla eelkõige koduköök või sinna juurde kuuluvad abiruumid vms. Enne, kui te oma kodus valmistatud toitu võite tarbijale müüma hakata,  peavad olema täidetud nõuded, mis kohalduvad eraelamus toidu valmistamisele. Nõuded, mida on vaja täita, on kirjeldatud  toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta (II lisa III peatükis on toodud nõuded eraelamus toidu valmistamisele).

Kokkuvõtlikult:

 • toidukäitlemise ruum peab olema puhas;
 • pinnad kergesti pestavad;
 • peab olema koostatud enesekontrolliplaan sh kahjuritõrjeplaan ja muu sellega seonduv (enesekontrolli plaani koostamise juhend ja juhend toidu käitlemisel kasutatava vee uurimiseks on leitav VTA veebilehelt);
 • toidule peavad olema tehtud kestvuskatsed säilivusaja/temperatuuri määramiseks või kui valmistatav toode on leitav määrusest toidu säilitamisnõuete kohta, siis võite säilivusajaks anda selle, mis on kirjas määruses, eeldusel, et vastavat toitu ka hoitakse antud temperatuuril;
 • pakkematerjalid, mis toiduga kokku puutuvad peavad olema sellisest materjalist, mis võib toiduga kokku puutuda. Plastist pakenditel peab olema vastavusdeklaratsioon;
 • teil peab olema läbitud toiduhügieeni/ohutuse teemaline koolitus;
 • toidu jälgitavuse tagamiseks peate sisseostetud ja müüdud toidu kohta pidama arvestust;
 • toitu peab olema võimalik säilitada selleks ettenähtud temperatuuril jne.
 • toidu käitlejal peab olema tervisetõend - selle väljastab perearst.
 1. Kui tegemist on ajutise ja/või teisaldatava jaemüügi või toitlustusettevõttega (nt. müügitelgid, -kioskid ja –veokid), kus toitu kohapeal ei valmistata vaid ainult müüakse või serveeritakse toitu, siis tuleb esitada majandustegevusteade.

Lisainfot toitlustusettevõtte ja jaemüügiettevõtte  majandustegevusteate esitamise kohta leiate  VTA veebilehelt. Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist! Majandustegevusteate esitamise hetkest peavad olema täidetud kõik nõuded, millised asjaomasele ettevõttele kohalduvad (sobivad vahendid ja sisseseade, enesekontrolliplaan ehk lühikirjeldus tegevusest, tervisetõend, toiduhügieenialased teadmised jne). Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu käitlemisega alustada.

VTA veebilehelt on leitavad juhendmaterjalid enesekontrolliplaani koostamiseks toitlustusettevõttele ja jaemüügiettevõttele.

Nõuded, millele teisaldatavad ja/või ajutised jaemüügi- ja toitlustusettevõtted peavad vastama,  on kirjeldatud toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 852/2004,  toiduainete hügieeni kohta. Nõuded teisaldatavale ja/või ajutisele käiltemiskohale  - sellele rakendub määruse II lisa III ptk ning lisaks veel üldnõuded kõikidele toidukäitlejatele V-XII ptk, IV peatükki kohaldatakse kõikide transporditoimingute suhtes

Majandustegevusteate esitamine ja tegevusloa taotlemine on tasuta, tunnitasu võetakse vaid ettevõtte kontrolltoimingute tegemise eest.

Vastavalt Põllumajandusministri 4. detsembri 2017. a määrusele nr 80 "Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2018. aastaks" on nimetatud tunnitasu määr 11,50 eurot.

Enesekontrolliplaani (EKP) võib teha mõlema tegevuse kohta eraldi (nt EKP eraelamus toidu valmistamise kohta ja EKP toitlustusettevõtte või jaemüügi kohta ) või kirjeldada kõik ettevõtte tegevused ühes plaanis

Toidu valmistamine ja serveerimine avalikul üritusel

Sellisel juhul on tegemist ajutise ja/või teisaldatava toitlustusettevõttega (nt. võileiva, pitsa, smuutide, puuviljasalati jms toidu valmistamine ja serveerimine laadal või muul avalikul üritusel, popkorni valmistamine ja müük laadal või lõbustuspargis, puuviljasalati valmistamine ja müük rannas vms tegevus), siis tuleb samuti esitada majandustegevusteade VTA-le.

Ajutine toitlustusettevõte on teatud ajavahemikul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud kestev (nt. hooajalised ettevõtted), ühel müügialal toitlustamisega tegelev ettevõte (avalik üritus, laat, turg, mess, festival jm). Majandustegevusteade esitatakse iga ürituse kohta eraldi, sinna maakonda kus üritus toimub. Majandustegevusteate esitamisel märgitakse teatisele tegevuse alustamise ning lõpetamise kuupäevad.

Teisaldatav toitlustusettevõte on mistahes liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav) käitlemiskoht või seade (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm). Esitades teisaldatava ettevõtte majandustegevusteate enne käitlemisega alustamist, peab taotlusele märkima ainult tegutsemise alguse kuupäeva. Teisaldatavast ettevõttest teavitatakse Veterinaar- ja Toiduametit (VTA) ettevõtte juriidilise aadressi järgi üks kord tegevuse alustamisel ning teavitada tuleb igast käitlemiskohast või seadmest eraldi (nt. kui toidukäitlejal on 3 müügiletti, siis teavitada tuleb igast müügiletist eraldi). Teisaldatavate ettevõtete puhul on toidukätlejal kohustus teavitada VTAd tegevuse lõpetamisest esitades teatise (majandustegevusteate muutmise taotlus või vabas vormis esitatud allkirjastatud teatis). Juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning peab omama tegevusluba.

Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist! Majandustegevusteate esitamise hetkest peavad olema täidetud kõik nõuded, millised asjaomasele ettevõttele kohalduvad (sobivad vahendid ja sisseseade, enesekontrolliplaan ehk lühikirjeldus tegevusest, tervisetõend, toiduhügieenialased teadmised jne). Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu käitlemisega alustada.

VTA veebilehelt on leitavad juhendmaterjalid enesekontrolliplaani koostamiseks (sh täidetav väliürituste enesekontrolliplaani näidis toidukäitlejatele). 

Nõuded on sätestatud toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta.

Nõuded teisaldatavale ja/või ajutisele käiltemiskohale  - sellele rakendub määruse II lisa III ptk ning lisaks veel üldnõuded kõikidele toidukäitlejatele V-XII ptk, IV peatükki kohaldatakse kõikide transporditoimingute suhtes

Majandustegevusteate esitamine ja tegevusloa taotlemine on tasuta, tunnitasu võetakse vaid ettevõtte kontrolltoimingute tegemise eest.

Toidu jaemüük avalikul üritusel

Kui soovitakse tegeleda ajutise ja/või teisaldatava jaemüügiga, siis tuleb esitada VTA-le majandustegevusteade.

Ajutine jaemüük on teatud ajavahemikul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud kestev (nt. hooajalised ettevõtted), ühel müügialal jaemüügiga tegelev ettevõte (avalik üritus, laat, turg, mess, festival jm) Majandustegevusteade esitatakse iga ürituse kohta eraldi. Majandustegevusteate esitamisel märgitakse teatisele tegevuse alustamise ning lõpetamise kuupäevad.

Teisaldatav jaemüük on mistahes liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav) käitlemiskoht või seade (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm) Esitades teisaldatava ettevõtte majandustegevusteate, peab taotlusele märkima ainult tegutsemise alguse kuupäeva. Teisaldatavast ettevõttest teavitatakse VTAd ettevõtte juriidilise aadressi järgi üks kord tegevuse alustamisel ning teavitada tuleb igast käitlemiskohast või seadmest eraldi (nt. kui toidukäitlejal on 3 müügiletti, siis teavitada tuleb igast müügiletist eraldi). Teisaldatavate ettevõtete puhul on toidukätlejal kohustus teavitada VTAd tegevuse lõpetamisest esitades teatise (majandustegevusteate muutmise taotlus või vabas vormis esitatud allkirjastatud teatis). Juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning peab omama tegevusluba.

VTA veebilehelt on leitavad juhendmaterjalid enesekontrolliplaani koostamiseks ((sh täidetav väliürituste enesekontrolliplaani näidis toidukäitlejatele). 

Nõuded on sätestatud toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta.

Nõuded teisaldatavale ja/või ajutisele käitlemiskohale  - sellele rakendub määruse II lisa III ptk ning lisaks veel üldnõuded kõikidele toidukäitlejatele V-XII ptk, IV peatükki kohaldatakse kõikide transporditoimingute suhtes

Majandustegevusteate esitamine ja tegevusloa taotlemine on tasuta, tunnitasu võetakse vaid ettevõtte kontrolltoimingute tegemise eest.

Vastavalt Põllumajandusministri 4. detsembri 2017. a määrusele nr 80 "Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2018. aastaks" on nimetatud tunnitasu määr 11,50 eurot.

Joogivee uurimisest:

Vastavalt uuele juhendile, mis on toodud VTA kodulehel: antakse erisused teatamiskohustuslikule toidukäitlejatele, kes ei pea toidu ohutuse ja kvaliteedi seisukohast enne tegevuse alustamist joogivee analüüse tegema, on alljärgnevad:

 • ettevõte, kus toidu käitlemiseks kasutatav vesi pärineb teiselt joogivee käitlejalt (nt. ühisveevärgivesi);
 • ettevõte, kus kasutatakse käitlemisel joogiveevillija poolt pudelitesse või veeanumatesse villitud vett;
 • ettevõte (nt. ajutine või teisaldatav), kus joogiveega varustatuse tagab avaliku ürituse korraldaja. Juhul kui korraldaja poolt pakutav vesi on pärit puur- või salvkaevust on toidukäitlejal õigus küsida korraldaja käest analüüsi katseprotokolli joogivee nõuetekohasuse kohta.
 • kui rendipinna (nt. turg, kaubanduskeskus ja muu taoline) pakkuja on teostanud analüüsid joogivee tavakontrolli näitajate osas siis ei pea iga pinna rendilevõtja ise analüüsi teostama.

Lisaküsimuste korral pöörduge palun ettevõtte asukohajärgse VTA kohaliku asutuse poole.


Web by OK Interactive