Väärtegude menetlemine

Veterinaar-ja Toiduamet (VTA) menetleb väärtegusid (seaduses sätestatud karistatav tegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahatrahv või arest – väärteomenetluse seadustik) lähtuvalt vastavates eriseadustes sätestatud menetluspädevusest. Ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteo kohtuvälises menetluses VTA nimel, on kehtestatud VTA peadirektori 30. augusti 2002. a käskkirjaga nr 209.

Kõik VTA poolt menetletud väärteod registreeritakse VTA väärteoasjade registris väärteomenetluse seadustiku paragrahvi 82 lõikes 2 ja vastavas registri pidamise korras nõutud ulatuses.

Avaliku teabe seaduse paragrahvist 28 tuleneva kohustuse alusel avalikustab VTA peale väärteomenetluse lõppu väärtegude üldistava statistika oma veebilehel. Andmed kiir- ja üldmenetluse vormis menetletud väärtegude kohta edastatakse ka karistusregistri volitatud töötlejale.

Selgitusi menetletud väärtegude, väärteoaasjade registri ja avalikustatud andmete kohta annab VTA jurist Signe Mäesarapuu.

Menetletud väärteod

Web by OK Interactive