Toidukontrollialased

    Euroopa Liidu Teataja
Eur-Lex
Eur-Lex - konsolideeritud seadusandlus
Eur-Lex ET
Eesti Õiguskeele Keskus - EL õigusaktid inglise ja eesti keeles

Aasta

Tüüp

Number

Institu-tsioon

Pealkiri

Reguleerimisala

Viide kogumikule

Analüütilise struktuuri nr

Liha ja lihatooted

2000

R

1760

EN, EP

Veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta [Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97]

Kohustuslik märgistamissüsteem tagab võimaluse rümba, veerandrümba või jaotustükkide identifitseerimise põhjal kindlaks teha konkreetset looma või, kui see on piisav märgistusel esitatud andmete täpsuse kontrollimiseks, asjaomast loomarühma, kellelt liha pärineb.

EÜT L 204 , 11/08/2000 lk. 0001 - 0010

03.50.30

2000

R

1825

EN, EP

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1760/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veiseliha ja veiselihatoodete märgistamisega [Commission Regulation (EC) No 1825/2000 of 25 August 2000 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling of beef and beef products]

Kõikidel määruse (EÜ) nr 1760/2000 artikli 12 kolmandas taandes osutatud ettevõtjatel ja organisatsioonidel peab kõikidel tootmis- ja müügietappidel olema identifitseerimissüsteem ja kõikehõlmav registreerimissüsteem. Registreerimissüsteem sisaldab eelkõige andmeid kariloomade, rümpade ja/või jaotustükkide saabumise ja äraviimise kohta, et tagada saabumis- ja äraviimisandmete vastavus.

EÜT L 216 , 26/08/2000 lk. 0008 - 0012

03.50.30

2005

R

2075

EK

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2075/2005, 5.detsember 2005, millega kehtestatakse erieeskirjad liha ametlikuks kontrollimiseks keeritsusside (Trichinella) suhtes[Commission regulation (EC) No 2075/2005 of 5 December 2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat

Käesoleva määrusega kehtestatakse erieeskirjad liha ametlikuks kontrollimiseks keeritsusside suhtes

EÜT L 338, 22.12.2005 lk 60

 

2001

R

999

EN, EP

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 999/2001/EÜ millega sätestatakse  teatavate transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad[Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies]

Käesolevas määruses sätestatakse eri riskiastmega loomsete saaduste loetelu ja nende käitlemise erinõuded

EÜT L 147 , 31/05/2001 lk 0001 - 0040

03.50.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Kala ja kalandustooted

1996

R

2406

EN

Euroopa nõukogu määrus nr 2406/96/EÜ milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid[Council Regulation (EC) No 2406/96 of 26 November 1996 laying down common marketing standards for certain fishery products]

Käesolevas määruses kehtestatakse teatavatele kalandustoodetele määruse (EMÜ) nr 3759/92 (edaspidi algmäärus) artikliga 2 ettenähtud ühised turustusnormid

EÜT L 334 , 23/12/1996 lk. 0001 - 0015

04.10.20

2000

R

104

EN

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta [Council Regulation (EC) No 104/2000 of 17 December 1999 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products]

Käesolevaga kehtestatakse kalandustooteturu ühine korraldus, mis hõlmab hinna- ja kaubandussüsteemi ning konkurentsi üldeeskirju.

EÜTl L 017 , 21/01/2000 lk. 0022 - 0052

04.10.20

1985

R

3703

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 3703/85, millega sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühiste turustusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjad[Commission Regulation (EEC) No 3703/85 of 23 December 1985 laying down detailed rules for applying the common marketing standards for certain fresh or chilled fish]

Käesolevas määruses sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel kontrollitakse määruses (EMÜ) nr 103/76 teatavate liikide rühmitamiseks ja kaalumiseks sätestatud ühtsete turustusnormide täitmist.

EÜT L 351 , 28/12/1985 lk. 0063 - 0065

04.10.20

2001

R

2065

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2065/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijate teavitamise kohta kalandus- ja akvakultuuritoodetest [Commission Regulation (EC) No 2065/2001 of 22 October 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards informing consumers about fishery and aquaculture products ]

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/13/EÜ3 kohaste sätete kohaldamist, kohaldatakse käesolevat määrust loeteludes esitatud kalandus- ja akvakultuuritoodete (sealhulgas pakendatud toodete) suhtes, mis kuuluvad kaupade koondnomenklatuuri grupi 3 koodide alla ja mida turustatakse ühenduses olenemata nende päritolust.

EÜT L 278 , 23/10/2001 lk 0006 - 0008

04.10.20

Muna ja munatooted

2007

R

1234

EN

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) [Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)]    

Käesoleva määrusega kehtestatakse munade turustusnormid

EÜT L 299, 16/11/2007 lk 0001—0149

 

2008

R

589

EK

Komisjoni määrus (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta
[Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs]

Määrusega kehtestatakse kanamunade turustusnormide kohta üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EÜT L 163, 24/06/2008 lk 0006 - 0023

 

Geetiliselt muundatud toit

2003

R

1829

EN, EP

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta [Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed ]

Käesoleva määruse eesmärk on kooskõlas määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatud üldpõhimõtetega:a) luua baas inimeste ja loomade elu, tervise ja heaolu, keskkonna ja tarbijate huvide kõrge kaitstuseastme tagamiseks seoses geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamisega, tagades samal ajal ka siseturu tõhusa toimimise;b) sätestada geneetiliselt muundatud toidu ja sööda lubamise ja järelevalve ühenduse kord;c) kehtestada geneetiliselt muundatud toidu ja sööda märgistamist käsitlevad sätted.

EÜT L 268 , 18/10/2003 lk. 0001 - 0023

03.50.10

2003

R

1830

EN,EP

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ [Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC]

Käesoleva määrusega nähakse ette raamistik geneetiliselt muundatud organisme (GMOsid) sisaldavate või nendest koosnevate toodete ning GMOdest toodetud toidu ja sööda jälgimiseks, eesmärgiga hõlbustada nõuetekohast märgistamist, keskkonnale ja tervisele avalduva mõju järelevalvet ning asjakohaste riskijuhtimise meetmete rakendamist, mis hõlmavad vajaduse korral toodete kõrvaldamist.

EÜT L 268 , 18/10/2003 lk.0024-0028

03.50.10

2004

R

65

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 65/2004, 14. Jaanuar 2004, millega luuakse süsteem geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste väljatöötamiseks ja määramiseks [COMMISSION REGULATION (EC) No 65/2004 of 14 January 2004 establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms]

Käesolevat määrust kohaldatakse geneetiliselt muundatud organismide suhtes, mille turuleviimiseks on antud luba kooskõlas direktiiviga 2001/18/EÜ või ühenduse mõne muu õigusaktiga ja selliste õigusaktidega reguleeritud turuleviimise taotluste suhtes.

EÜT L 10, 16/01/2004 lk. 0005-0010

03.50.11

2004

R

641

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 641/2004, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 üksikasjalikke rakenduseeskirju, mida kohaldatakse uut geneetiliselt muundatud toitu ja sööta käsitlevate loataotluste, olemasolevatest toodetest teatamise ja ohuhindamise soodsate tulemustega läbinud geneetiliselt muundatud materjali juhusliku või tehniliselt vältimatu sisalduse suhtes[Commission Regulation (EC) No 641/2004 of 6 April 2004 on detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the application for the authorisation of new genetically modified food and feed, the notification of existing products and adventitious or technically unavoidable presence of genetically modified material which has benefited from a favourable risk evaluation]

Käesoleva määrusega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mida kohaldatakse uut geneetiliselt muundatud toitu ja sööta käsitlevate loataotluste, olemasolevatest toodetest teatamise ja ohuhindamise soodsate tulemustega läbinud geneetiliselt muundatud materjali juhusliku või tehniliselt vältimatu sisalduse suhtes

EÜT L 102 , 07/04/2004 lk. 0014 - 0025

03.50.10

Uuendtoit

1997

R

258

EN, EP

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97, 27. jaanuar 1997, uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta[Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients]

Käesolev määrus käsitleb uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade turule viimist ühenduses.

EÜTL 043 , 14/02/1997 lk. 0001 - 0006

13.30.14

Muu

1990

R

2377

EN

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes [Council Regulation (EEC) No 2377/90 of 26 June 1990 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin]

Käesoleva määrusega sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes

EÜTl L 224 , 18/08/1990 lk. 0001 - 0008

03.50.30

2004

D

92

EK

EUROOPA KOMISJONI OTSUS 2004/92/EÜ, 21. jaanuar 2004, tšilli ja tšillitoodetega seotud erakorraliste meetmete kohta               [Commission Decision of 21 January 2004 on emergency measures regarding chilli and chilli products]

Peatatakse inimeste tervist tõsiselt ohustada võivate t illi ja t illitoodete importimise välja arvatud juhul, kui saadetisega kaasasolev analüüsiaruanne tõendab, et toode ei sisalda Sudani-nimelist värvainet. Liikmesriigid uurivad laboratoorselt nii imporditavaid kui ka juba turul olevaid tooteid.  

EÜT L 027, 30.01.2004,            lk 52

15.20.30

2003

R

2160

EN, EP

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2160/2003, 17. november 2003, salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta [Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents]

Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada nõuetekohaste ja tõhusate meetmete võtmine salmonella ja teiste zoonootiliste mõjurite avastamiseks ja tõrjeks kõikidel asjakohastel tootmis-, töötlemis- ja jaotustasanditel, eriti esmatootmistasandil, sealhulgas söödas, et vähendada nende esinemist ja ohtu, mida nad põhjustavad rahvatervisele.

EÜT L 325 , 12/12/2003 lk. 0001 - 0015

03.50.30

2002

R

1774

EN, EP

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1774/2002, 3. oktoober 2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad[Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption]

Käesoleva määrusega sätestatakse loomade ja inimeste tervishoiu eeskirjad:a) loomsete kõrvalsaaduste kogumiseks, transpordiks, ladustamiseks, käitlemiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks või kõrvaldamiseks, et välistada kõnealustest toodetest tekkivat ohtu loomade või inimeste tervisele; b) loomsete kõrvalsaaduste ning nendest saadud, VII ja VIII lisas osutatud toodete turustamiseks ning teatavateks määratletud ekspordi ja transiidi erijuhtudeks

EÜT L 273 , 10/10/2002 lk. 0001 - 0095

03.50.30

2004

R

655

EK

EUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ), millega sätestatakse nitraatide sisaldus imiku ja väikelaste toitudes. [Commission Regulation (EC) No 655/2004 of 7 April 2004 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards nitrate in foods for infants and young children            

Käesoleva määrusega sätestatakse nitraatide sisaldus imiku ja väikelaste toitudes.

EÜT L 104, 08/04/2004 lk. 0048-0049

15.20.30

2001

R

466

EK

Komisjoni määrus (EÜ) nr 466/2001, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainete[Commission Regulation (EC) No 466/2001 of 8 March 2001 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs ]

Käesoleva määrusega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes, proovivõtu-ja analüüsimeetodid

EÜT L 077 , 16/03/2001 lk. 0001 - 0013

15.20.30

Üldised

2002

R

178

EN, EP

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused[Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety]

Käesoleva määrusega kindlustatakse inimeste tervise ja tarbijate huvide kaitse kõrge tase toiduvaldkonnas, võttes eelkõige arvesse toiduga, kaasa arvatud traditsiooniliste toodetega varustamise mitmekesisust, ning tagatakse siseturu tõhus toimimine. Määrusega nähakse ette ühised põhimõtted ja kohustused, vahendid tugeva teadusliku aluse rajamiseks, tulemuslikud organisatsioonilised süsteemid ja menetlused, millele toetub otsuste tegemine toidu ja sööda ohutuse küsimustes.

EÜT L 031 , 01/02/2002 lk. 0001 - 0024

15.20.30

2004

R

882

EN, EP

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 882/2004,ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks[Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules]

Käesoleva määrusega sätestataks üldised eeskirjad ametlike kontrollide tegemiseks, et kontrollida vastavust eeskirjadele, mille eesmärgiks on eelkõige:a) inimestele ja loomadele otseselt või keskkonna kaudu suunatud ohtude vältimine, kõrvaldamine või vähendamine vastuvõetava tasemeni;

EÜTL 165 , 30/04/2004 lk. 0001 - 0141

03.50.30

2004

R

852

EN, EP

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 852/2004, millega sätestatakse toiduhügieeni üldnõuded[Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs]

Käesolevas määruses sätestatakse toiduhügieeni üldnõuded

EÜT L 139 , 30/04/2004 lk. 0001 - 0054

13.30.14

2004

R

853

EN, EP

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid[Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin]

Käesolevas määruses kehtestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erinõuded toidukäitlejatele. Käesolevad eeskirjad on täienduseks määruses (EÜ) nr 852/2004 sätestatutele. Neid kohaldatakse loomset päritolu töötlemata ja töödeldud toodetele.

EÜT L 139 , 30/04/2004 lk. 0055 - 0205

03.50.30

2004

R

854

EN, EP

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 854/2004,millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks[Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption]

Käesolevas määruses sätestatakse loomsete saaduste ametliku kontrollimise erieeskirjad

EÜT L 139 , 30/04/2004 lk 0206 - 0319

03.50.30

2005

R

37

EK

EUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 37/2005 12. Jaanuar 2005, temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides

Käesolev määrus käsitleb temperatuuri järelevalvet inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites ning nende lao- ja säilitusruumides.

EÜT L  010, 13/01/2005, lk 0018-0019

13.30.14

2005

R

79

EN, EK

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 79/2005 19. jaanuar 2005, määruse (EÜ) nr 1774/2002 rakendamise kohta nimetatud määruses 3. Kategooria materjalina määratletud piima, piimapõhiste toodete ja piimast tuletatud toodete osas. Commission Regulation (EC) No 79/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the use of milk, milk-based products and milk-derived products, defined as Category 3 material in that Regulation.

Käesolev määrus käsitleb määruse (EÜ) nr 1774/2002 rakendamist ja selles määruses 3.kategooria materjalina määratletud piima ja piimapõhiste toodete ja piimast tuletatud toodete käitlemist

EÜT  L  16, 20.1.2005, lk 46

 

2006

R

197

EK

EUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 197/2006  3. veebruar 2006, määruse (EÜ) nr 1774/2002 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses endise toidu kogumise, transpordi, käitlemise, kasutamise ja kõrvaldamisega. Regulation (EC) No 197/2006 of 3 February 2006 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 as regards the collection, transport, treatment, use and disposal of former foodstuffs.

Käesolev määrus käsitleb määruse (EÜ) nr 1774/2002 alusel üleminekumeetmete rakendamist endise toiduga seonduvalt

EÜT  L  32, 4.2.2006

 

2005

R

2074

EK

EUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2074/2005,5. detsember 2005, millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes, sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004 ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 853/ 2004 ja (EÜ) nr 854/2004. COMMISSION REGULATION (EC) No 2074/2005, of 5 December 2005 laying down implementing measures for certain products under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council and for the organisation of official controls under Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, derogating from Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004)

Käesoleva määrus käsitleb HP teatud rakendusmeetmeid ning muudetakse teatud HP kuuluvaid määruseid.

EÜT L  338, 22/12/2005 P. 0027 - 0034

03.50.30

2005

R

2073

EK

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005 , toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta. Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs

Käesoleva määrusega kehtestatakse teatavate mikroorganismide mikrobioloogilised kriteeriumid ja rakenduseeskirjad, mida toidukäitlejatel tuleb järgida määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklis 4 nimetatud üld- ja erihügieenimeetmete rakendamisel. Pädev asutus kontrollib käesolevas määruses sätestatud eeskirjade ja kriteeriumide järgimist kooskõlas määrusega (EÜ) nr 882/2004, ilma et see piiraks pädeva asutuse õigust teha täiendavaid proove ja analüüse, et avastada ning mõõta teisi mikroorganisme, nende toksiine või metaboliite kas protsesside kinnitamiseks ohukahtlusega toidu puhul või seoses riskianalüüsiga.

EÜT L 338 , 22/12/2005 P. 0001 - 0026

13.30.14

2005

R

2076

EK

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2076/2005, 5. detsember 2005 , millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 rakendamiseks ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 . Commission Regulation (EC) No 2076/2005 of 5 December 2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004

Käesoleva määrusega kehtestatakse 31. detsembril 2009 lõppev nelja-aastane üleminekuaeg HP rakendamiseks

EÜT L 338 , 22/12/2005 Lk 0083 - 0088

03.50.30


Web by OK Interactive