Turukorraldusalased

Euroopa Liidu Teataja
Eur-Lex - konsolideeritud seadusandlus
Eur-Lex - eestikeelne
Eur-Lex - inglisekeelne
Eesti Õiguskeele Keskus - EL õigusaktid inglise ja eesti keeles

 

Aasta

Tüüp

Number

Institu-tsioon

Pealkiri

Reguleerimisala

Viide kogumikule

Analüütilise struktuuri nr

Lihapõhiste toodete turukorraldustoetused

2007

R

433

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 433/2007, millega kehtestatakse veise- ja vasikaliha ekspordi eritoetuse andmise tingimused [COMMISSION REGULATION (EC) No 433/2007 of 20 April 2007 laying down the conditions for granting special export refunds for beef and veal (Codified version)]

Määrusega sätestatakse eksporditoetuste andmine värske või jahutatud veiseliha rümpade, poolrümpade, komplekteeruvate esi- ja tagaosadena, esiveerandite ja tagaveeranditena eksportimise korral teatavatesse kolmandatesse riikidesse

EÜT L 104, 21.04.2007, lk 3-7

03.60.57.00

1982

R

1964

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 1964/82, milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused 20. juuli 1982 [COMMISSION REGULATION (EEC) No 1964/82 of 20 July 1982 laying down the conditions for granting special export refunds on certain cuts of boned meat of bovine animals]

Määrusega sätestatakse ekspordi eritoetuse andmine täiskasvanud isasveiste värskest või jahutatud tagaveerandist lihalõikusel saadud kondita jaotustükkidele, mis on eraldi pakitud ja mis vastavad kõnealuse määruse tingimustele.

EÜT L 212, 21.07.1982, lk 48-52

03.60.57.00

2003

R

639

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 639/2003, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1254/1999 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal [COMMISSION REGULATION (EC) No 639/2003 of 9 April 2003 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport]

Määrusega sätestatakse, et CN-koodi 0102 alla kuuluvate elusveiste eest eksporditoetuste maksmise tingimuseks on direktiivi 91/628/EMÜ ja kõnealuse määruse sätete täitmine loomade vedamise jooksul lõppsihtkohaks oleva kolmanda riigi esimesse mahalaadimiskohta

EÜT L 093, 10.04.2003, lk 10-17

03.60.57.00

2007

R

545

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 545/2007, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha impordikvoot ja sätestatakse selle haldamine (1. juuli 2007-30. juuni 2008) [COMMISSION REGULATION (EC) No 545/2007 of 16 May 2007 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing (1 July 2007 to 30 June 2008]

Määrusega avatakse imporditariifikvoot ning sätestatakse kondiga liha ekvivalendina väljendatud, ühenduses töötlemiseks ettenähtud veiseliha töötlemise tingimused

EÜT L 129, 17.05.2007, lk 14-22

03.60.57.00

Elusveiste eksporditoetus

2013

R

14

EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72m (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1237/2007 REGULATION (EU) No 1308/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007

Ühise turukorralduse ühtne määrus, sealhulgas elusloomade eksporditoetuse maksmise tingimused

ELT L 347, 20.12.2013, lk 671—854

03.60.05.00

2010

R

817

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 817/2010, 16. september 2010, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1234/2007 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal  COMMISSION REGULATION (EC) No 817/2010 of 16 September 2010 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) No 1234/2010 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport

Määruses sätestatakse elusloomade kolmandatesse riikidesse eksportimise tingimused ja  järelevalve ning eksporditoetuste maksmise ja maksmata jätmise kord

ELT L 245 17.9.2010    lk 16-28

03.60.57.00

2005

R

1

EN

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1/2005, 22.detsember 2004, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97  COUNCIL REGULATION (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97

Nõuded elusloomade vedamisele (jootmine söötmine, puhkeajad).Nõuded transpordile ja vedajatele, nõuded veodokumentidele.

ELT L 3 5.1.2005 lk 1-44

03.50.30.00

Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramine

2013

R

1308

EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72m (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1237/2007 REGULATION (EU) No 1308/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007

Ühise turukorralduse ühtne määrus, sealhulgas veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklassidesse määramise tingimused

ELT L 347, 20.12.2013, lk 671—854

03.60.05.00

2008

R

1249

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1249/2008, 10. detsember 2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad COMMISSION REGULATION (EC) No 1249/2008 of 10 December 2008 laying down detailed rules on the implementation of the Community scales for the classification of beef, pig and sheep carcases and the reporting of prices thereof

 

Määrusega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeeskirjad 

EÜT L 337, 16.12.2008, lk 3-30

03.60.52.00

2005

R

308

EK

KOMISJONI OTSUS, 12. aprill 2005, searümpade liigitusmeetodite lubamise kohta Eestis COMMISSION DECISION of 12 April 2005 authorising methods for grading pig carcases in Estonia

Määrusega kehtestatakse Eestis searümpade tailihasisalduse määramiseks lubatud meetodid ja sobiv riistvara

EÜT L 98 16.04.2005, lk 44-46

 

Piimapõhiste toodete turukorraldus

2013

R

1308

EP, EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17 detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007. REGULATION (EU) No 1308/2013 OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 estabilishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 992/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007

Ühtne turukorralduslik määrus, sealhulgas nõuded võiderasvade, joogipiima ja kaitstud nimetusega piimatoodete kohta

ELT L 347, 20.12.2013, lk 671—854

03.60.05.00

2007

R

445

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 445/2007, 23.aprill 2007, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2991/94, millega sätestatakse võiderasvade standardid, ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 1898/87 piima ja piimatoodete turustamisel kasutatavate nimetuste kaitse kohta, teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad [COMMISSION REGULATION (EC) nr 445/2007 of 23 April 2007 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EC) nr 2991/94 laying down standards for spreadable fats and of Council Regulation (EEC) nr 1898/87 on the protection of desingnations used in the markenting of milk and milk products]

Määrusega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad võiderasvade märgistamise ja toodete nõuetele vastavuse kontrollimise kohta

ELT L 106, 24.4.2007, lk 24-29

03.60.59.00

2008

R

657

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 657/2008, 10.juuli 2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutustre õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga COMISSION  REGULATION (EC) No 657/2008 of 10 July 2008 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards Community aid for supplying milk and certain milk products to pupils in educational establishments

Määrus sätestab rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õilastele piimatoodetega varustamise puhul antava abiga ning kehtestab abi saamise tingimustele vastavate toodete loetelu

ELT L 183, 11.7.2008, lk 17-26

03.60.56.00

2006

R

1924

EP, EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1924/2006, 20.detsember 2006, toidu kohta esitatavate toitumis-ja tervisealaste väidete kohta REGULATION (EC) No 1924/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods

Määrus sätestab nõuded totumis-ja tervisealaste väidete kasutamistingimuste kohta

ELT L 404, 30.12.2006, lk 9-25

15.20.20.00

Oliiviõli turukorraldus

2013

R

1308

EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72m (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1237/2007 REGULATION (EU) No 1308/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013
establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007

Ühtne turukorralduslik määrus, sealhulgas  oliiviõli ja oliivijääkõli kirjeldused ja määratlused

ELT L 347, 20.12.2013, lk 671—854

03.60.05.00

2012

R

29

EK

 

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EÜ) nr 29/2012, 13.jaanuar 2012, oliiviõli turustusnormide kohta (kodifitseeritud versioon) COMMISSION  IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 29/2012 of 13 January 2012 on marketing standards for olive oils (codification)

 

Määrusega sätestatakse jaemüügiks sobivate oliiviõlide märgistamisel kehtestatud nõuded

ELT L 12 14.1.2012, lk 14-21

03.60.59.00

1991

R

2568

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ)nr 2568/91,11.juuni 1991, oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta COMMISSION REGULATION (EEC) No 2568/91of 11 July 1991 on the characteristics of olive olil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis

Määruses sätestatakse oliiviõlide omaduste analüüsimeetodid, sealhulgas oliiviõlide organoleptiline hindamine

ELT L 248, 5.9.1991, lk 1-83

03.60.59.00

Geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste  ning  traditsiooniliste eritunnuste kaitse

2006

R

510

EN

NÕUKOGU MÄÄRUS EÜ) nr 510/2006, põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta [COUNCIL REGULATION (EEC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the prodection of geographical indications and desingnations of origin for agricultural products and foodstuffs]

Määrab korra ja tingimused geograafilise tähise või päritolunimetuse taotlemiseks ning sätestab põllumajandustoodete päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitlevad eeskirjad

ELT L 93, 31.03.2006, lk 12-25

03.05.00.00

2006

R

1898

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1898/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad [COMMISSION REGULATION (EC) No 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs]

Määrusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 510/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

ELT L 369, 23.12.2006, lk 1-19

03.05.00.00

2006

R

509

EN

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 509/2006, põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsioonilise eritunnuse kohta [COUNCIL REGULATION (EEC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed]

Sätestab eeskirjad ja annab loetelu toidugruppide kohta, millised võivad saada garanteeritud traditsioonilise eritunnuse, registri  haldamisest, kontrollasutuste loomisest, meetmetest

ELT L 93, 31.03.2006, lk 1-11

03.05.00.00

2007

R

1216

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1216/2007, 18.oktoober 2007, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad  [COMMISSION REGULATION (EC) No 1216/2007 of 18 October 2007 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 509/2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed]

Määrusega kehtestatakse määruse 509/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad(spetsifikaat, spetsifikaadi muutmine, tähiste ja sümbolite kasutamine, register, registreerimistaotlus)

ELT L 275, 19.10.2007, lk 3-15

03.05.00.00

2013

R

1308

EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72m (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1237/2007 REGULATION (EU) No 1308/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013
establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007

Ühtne turukorralduslik määrus, sealhulgas nõuded mis käsitlevad veinituru ühist korraldust

ELT L 347, 20.12.2013, lk 671—854

03.60.05.00

2009

R

607

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 607/2009, 14.juuli 2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega COMMISSION REGULATION (EC) No 607/2009 of 14 July 2009 laying down certain detailed rules for the implementation  of Council Regulation  (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Määrus sätestab eeskirjad  veinitoodete päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kasutamise, märgistamise ja kaitse kohta.

ELT L 193, 24.07.2009, lk 60-139

03.60.55.00

2008

 R

555

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 555/2008, 27.juuni 2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega COMMISSION REGULATION (EC) No 555/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine as regards support programmes, trade with third countries, production potential and on controls in the wine sector

Kolmandast riigist imporditud veini võib registreerida geograafilise tähisega veinina kui vormil V I 1 on päritoluriik tõendanud, et veinile on antud geograafiline tähis päritoluriigi õiguses sätestatud korras

ELT L 170, 30.6.2008, lk 1-80

03.30.10.00

2008

R

110

EP, EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 110/2008, piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 [EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL REGULATION (EC) No 110/2008 of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89]

Määrusega kehtestatakse eeskirjad piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise ning nende geograafiliste tähiste kaitse kohta

ELT L 39, 13.02.2008, lk 16-54

03.60.55.00

Kanamuna

2013

R

1308

EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72m (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1237/2007 REGULATION (EU) No 1308/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013
establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007

Määrus sätestab munade turustusnormid, määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2008

ELT L 347, 20.12.2013, lk 671—854

03.60.53.00

2008

R

589

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta [COMMISSION REGULATION (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs]

Määrusega kehtestatakse kanamunade turustusnormide kohta üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EÜT L 163, 24.6.2008,     lk 6-23

03.60.53.00

Piimapõhiste toodete turukorraldustoetused

1999

R

1255

EN

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta 17. mai 1999 [COUNCIL REGULATION (EC) No 1255/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in milk and milk products]

Määrusega sätestatakse tooted, mida hõlmab piima-ja piimaturu ühine korraldus, sekkumissüsteemi põhimõtted, turustamismeetmed, otsetoetuste maksmine ning kauplemine kolmandate riikidega

EÜT L 160 , 26.06.1999, lk 48-72

03.60.56.00

2008

R

105

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 105/2008, 5 veebruar 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega võiturul   [COMMISSION REGULATION (EC) No 105/2008 of 5 February 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in butter]

Määrusega kehtestatakse sekkumismeetmete üksikasjalikud rakenduseeskirjad võiturul

ELT L 32, 6.2.2008, lk 3-20

03.60.56.00

2008

R

273

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 273/2008, 5.märts 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad  piima ja piimatoodete analüüsimise ning kvaliteedi hindamise meetodite kohta  [COMMISSION REGULATION (EC) No 273/2008 of 5 March 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards methods for the analysis and quality evaluation of milk and milk products ]

Määrusega sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1255/1999 kehtestatud korras, piima- ja piimatooteturu ühise korralduse jaoks ettenähtud korras kasutatavad piima ja piimatoodete keemilise, füüsikalise ja mikrobioloogilise analüüsi ning organoleptilise hindamise meetodite rakenduseeskirjad

ELT L 88, 29.3.2008, lk 1-115

03.60.56.00

2001

R

214

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 214/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul [Commission Regulation (EC) No 214/2001 of 12 January 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in skimmed-milk powder]

Määrusega sätestatakse määruse (EÜ) nr 12255/199 artiklis 7 ettenähtud lõssipulbrituru sekkumismeetmete üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EÜT L 037 , 07.02.2001, lk 100-111

03.60.56.00

Alkoholi turukorraldus

2013

R

1308

EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72m (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1237/2007 REGULATION (EU) No 1308/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013
establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007

Määrusega kehtestatakse toodete turgude ühine korraldus teatavates sektorites, sh vein

ELT L 347, 20.12.2013, lk 671—854

03.60.05.00

2008

R

555

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 555/2008, 27. juuni 2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega [COMMISSION REGULATION (EC) No 555/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine as regards support programmes, trade with third countries, production potential and on controls in the wine sector]

Määrusega sätestatakse toetusmeetmete, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsust reguleerivad ja veinisektori järelevalve rakenduseeskirjad

ELT L 170, 30.6.2008, lk 1—80

03.60.55.00

2009

R

436

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 436/2009, 26. mai 2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses istandusregistriga, kohustuslike deklaratsioonide esitamise ja turu jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega, toodete veo saatedokumentidega ning veinisektoris peetavate registritega [COMMISSION REGULATION (EC) No 436/2009 of 26 May 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the vineyard register, compulsory declarations and the gathering of information to monitor the wine market, the documents accompanying consignments of wine products and the wine sector registers to be kept]

Määrusega sätestatakse rakenduseeskirjad seoses istandusregistriga, kohustuslike deklaratsioonidega, veinituru jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega, veinitoodete veo saatedokumentidega ja veinisektoris peetavate registritega

ELT L 128, 27.5.2009, lk 15—53

03.60.55.00

2009

R

606

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 606/2009, 10. juuli 2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega [COMMISSION REGULATION (EC) No 606/2009 of 10 July 2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions]

Määrusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 479/2008 III jaotise I ja II reatüki rakenduseeskirjad

ELT L 193, 24.7.2009, lk 1—59

03.60.55.00

2009

R

607

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 607/2009, 14. juuli 2009 , millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega [COMMISSION REGULATION (EC) No 607/2009 of 14 July 2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products]

Määrusega sätestakse rakenduseeskirjad seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetustega, geograafiliste tähistega, traditsiooniliste nimetustega ning märgistuse ja esitlusvälimusega

ELT L 193, 24.7.2009, lk 60—139

03.60.55.00

2014

R 251 EP, EN EUROOPA PARLAMENDI ja NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 251/2014, 26. veebruar 2014, aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 1601/91 kehtetuks tunnistamise kohta [Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91] Määrusega kehtestatakse eeskirjad aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise ning samuti nende geograafiliste tähiste kaitse kohta. ELT L 84, 20.3.2014, lk 14—34 03.60.55.00

1994

R

122

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 122/94, 25. jaanuar 1994, milles sätestatakse aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirju käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1601/91 üksikasjalikud rakenduseeskirjad [COMMISSION REGULATION (EC) No 122/94 of 25 January 1994 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1601/91 on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine-based drinks, and aromatized wine-product cocktails]

Määrusega sätestatakse rakenduseeskirjad seoses aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemisega

EÜT L 21, 26.1.1994, lk 7—8

03.60.55.00

2008

R

110

EP, EN

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 110/2008, piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 [EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL REGULATION (EC) No 110/2008 of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89]

Määrusega kehtestatakse eeskirjad piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise ning nende geograafiliste tähiste kaitse kohta

ELT L 39, 13.02.2008, lk 16-54

03.60.55.00

2000

R

2870

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2870/2000, millega sätestatakse ühenduse standardmeetodid piiritusjookide analüüsimiseks [COMMISSION REGULATION (EC) No 2870/2000 of 19 December 2000 laying down Community reference methods for the analysis of spirits drinks]

Määrusega sätestatakse piiritusjookide analüüsimiseks kasutatavad standardmeetodid määruse 8EMÜ) nr 1576789 ja määruse (EMÜ) nr 1014/90 järgimise tagamiseks

EÜT L 333, 29.12.2000, lk 20-46

03.60.55.00

Kala turukorraldus

1985

R

3703

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 3703/85, millega sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühiste turustusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjad [COMMISSION REGULATION (EEC) No 3703/85 of 23 December 1985 laying down detailed rules for applying the common marketing standards for certain fresh or chilled fish]

Määrusega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate väskete ja jahutatud kalade turustusnormidele

EÜT L 351, 28.12.1985, lk 63

04.10.20

1996

R

2406

EN

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2406/96, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid [COUNCIL REGULATION (EC) No 2406/96 of 26 November 1996 laying down common marketing standards for certain fishery products]

Määrusega kehtestatakse kalandustoodete ühised turustusnormid (suurus- ja väskuskategooriad)

EÜT L 334, 23.12. 1996, lk 1

04.10.20

2000

R

104

EN

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 104/2000, kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta [COUNCIL REGULATION (EC) No 104/2000 of 17 December 1999 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products]

Määrusega sätestatakse kalandus- ja akvakultuuritoodete hinna- ja sekkumissüsteemi põhimõtted, turustusnormide ja tarbija teavitamise üldnõuded ning kauplemine kolmandate riikidega

EÜT L 17, 21.01.2000, lk 22-52

04.10.20

2001

R

2065

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2065/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijate teavitamise kohta kalandus- ja akvakultuuritoodetest [COMMISSION REGULATION (EC) No 2065/2001 of 22 October 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards informing consumers about fishery and aquaculture products]

Määrusega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijate teavitamise kohta kalandus- ja akvakultuuritoodetest

EÜT L 278, 23.10.2001, lk 6-8

04.10.20

2000

R

2814

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2814/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse andmise kohta [COMMISSION REGULATION (EC) No 2814/2000 of 21 December 2000 laying down the detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards the grant of carry-over aid for certain fishery products]

Määrusega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandustoodete ülekandetoetuse andmise kohta

EÜT L 326, 22.12.2000, lk 34-38

04.10.20

2000

R

2509

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2509/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta [COMMISSION REGULATION (EC) No 2509/2000 of 15 November 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards granting financial compensation for withdrawal of certain fishery products]

Määrusega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta

EÜT L 289, 16.11.2000, lk 11-15

04.10.20

2001

R

2493

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2493/2001,  teatavate turult kõrvaldatud kalatoodete realiseerimise kohta [COMMISSION REGULATION (EC) No 2493/2001 of 19 December 2001 on the disposal of certain fishery products which have been withdrawn from the market]

Määrusega kehtestatakse turult kõrvaldatud kalatoodete realiseerimise nõuded

EÜT L 337, 20.12.2001, lk 20-21

04.10.20

Tööstuslik suhkur

2006

R

967

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 967/2006, 29.juuni 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkru kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad [COMMISSION REGULATION (EC) No 967/2006 of 29 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards sugar prduction in excess of the quota]

Määrusega kehtestatakse tööstusliku suhkru, tööstusliku isoglükoosi või tööstusliklu inuliinsiirupi kasutamise tingimused

EÜT L 176 30.6.2006, lk 22-31

03.60.60.00

Toidukvaliteedikavad

2006

R

1974

EK

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1974/2006, 15.detsember 2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad [COMMISSION REGULATION (EC) No 1974/2006 of 15 December 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)]

Määrusega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohaldamiseeskirjad seoses maaelu arengu toetamise põhimõtete ja üldeeskirjadega,  sealhulgas kriteeriumid toidukvaliteedikavas osalemiseks.

EÜT L 368 23.12.2006, lk 15-73

03.30.10.00 03.20.10.00 03.07.00.00 14.50.00.00

 

 


Web by OK Interactive