Rahvusvahelise kaubavahetuse alased

Euroopa Liidu Teataja
Eur-Lex
Eur-Lex - konsolideeritud seadusandlus
Eur-Lex ET
Eesti Õiguskeele Keskus - EL õigusaktid inglise ja eesti keeles

AastaTüüpNumberInstitu-tsioonPealkiriReguleerimisalaViide kogumikuleAnalüütilise struktuuri nr
2002D349EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS (EÜ) nr 2002/349, 26 aprill 2002, millega sätestatakse nõukogu direktiivi 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate toodete loetelud (Commission Decision of 26 April 2002 laying down the list of products to be examined at border inspection posts under Council Directive 97/78/EC)
Kehtestab loetelu elusloomadest ja loomsetest saadustest, mis importimisel kolmandast riigist EL-I kuuluvad veterinaarkontrolli piiripunktis vastavalt  EÜT L 121, 08.05.2002, lk. 603.50.30
2001D812EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr 2001/812/EÜ, 21. november 2001, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli eest vastutavate piiripunktide heakskiitmise nõuded (Commission Decision no 2001/812/EC of 21 November 2001 laying down the requirements for the approval of border inspection posts responsible for veterinary checks on products introduced into the Community from third countries )Kehtestab nõuded piiripunktide rajatistele, sisseseadele ja töötajatele EÜT L 306, 23.11.2001, lk. 2803.50.30
2001D881EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr 2001/881/EÜ, 7. detsember 2001, millega koostatakse kolmandatest riikidest pärit loomade ja loomsete toodete veterinaarkontrolliks heakskiidetud piiripunktide loetelu ja ajakohastatakse komisjoni ekspertide korraldatavate kontrollide üksikasjalikke eeskirju Commission Decision 2001/881/EC of 7 December 2001 drawing up a list of border inspection posts agreed for veterinary checks on animals and animal products from third countries and updating the detailed rules concerning the checks to be carried out by the experts of the Commission Kehtestab loetelu heakskiidetud piiripunktidest, millistes pädevad riigiasutused korraldavad ühendusse toodavate elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli  EÜT L 326, 11.12.2001, lk. 4403.50.30
2004R136EKEUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS nr 136/2004/EÜ, 22. jaanuar 2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (Commission Regulation (EC) No 136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries)Kehtestab piiripunktis teostava veterinaarkontrolli toimingud, sellise kontrolli läbimist tõendava dokumendi (ÜSVD) vormi loomsetele saadustele ning lisab impordil piiripunktis kontrollitavate kaupade loetellu heinad ja õled.EÜT L 21,28.01.04, lk.2103.50.30
2004R282EKEUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS nr 282/2004/EÜ,18. veebruar 2004, kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomade deklareerimist ja veterinaarkontrolli puudutava dokumendi kehtestamise kohta (Commission Regulation (EC) No 282/2004 of 18 February 2004 introducing a document for the declaration of, and veterinary checks on, animals from third countries entering the Community)Kehtestab elusloomade importimisest eelteavitamise ning piiripunktis teostatud veterinaarkontrolli läbimist tõendava dokumendi läbimist tõendava dokumendivormi elusloomadele EÜT L 49, 19.02.04, lk. 1103.50.30
1997D794EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr 97/794/EÜ,12. november 1997, milles sätestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu direktiivi 91/496/EMÜ kohaldamiseks seoses kolmandatest riikidest imporditavate elusloomade veterinaarkontrolliga (Commission Decision no.97/794/EC of 12 November 1997, laying down certain detailed rules for the application of Council Directive 91/496/EEC as regards veterinary checks on live animals to be imported from third countries)Kehtestab elusloomade importimisel piiripunktis teostatava veterinaarkontrolli toimingud vastavalt nõukogu direktiiv 91/496/EÜ sätestatule EÜT L 323, 26.11.1997, lk. 3103.50.30
2002R1774EP, ENEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1774/2002, 3. oktoober 2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad [Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption]Kehtestab teatavate loomsete kõrvalsaaduste impordi veterinaartingimused, sertifikaadivormid ning kolmandate maade loetelu, millistest võib neid saadusi importida EL-IEÜT L 273, 10.10.2002, lk 103.50.30
2000D25EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr 2000/25/EÜ, 16. detsember 1999, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 97/78/EÜ (mis käsitleb toodete ümberlaadimist piiripunktis, kui saadetised on nähtud ette võimalikuks impordiks Euroopa Ühendusse) artikli 9 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja muudetakse komisjoni otsust 93/14/EMÜ (Commission Decision of 16 December 1999 establishing the detailed rules for the application of Article 9 of Council Directive 97/78/EC concerning the transhipment of products at a Border Inspection Post where the consignments are intended for eventual import into the European Community, and amending Commission Decision 93/14/EEC)Kehtestab nõukogu direktiiv 97/78 artiklis 9 sätestatud põhimõtetele vastava ümberlaadimise rakenduseeskirja ning selliste toimingute teostamiseks maksimaalselt lubatava ajaperioodiEÜT L 9, 13.01.2000, lk.2703.50.30
2000D208EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr 2000/208/EÜ, 24. veebruar 2000, milles kehtestatakse nõukogu direktiivi 97/78/EÜ kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad loomset päritolu toodete autotransiiti ühenduse territooriumi kaudu ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki (Commission Decision no 2000/208/EC of 24 February 2000 establishing detailed rules for the application of Council Directive 97/78/EC concerning the transit of products of animal origin from one third country to another third country by road only across the European Community )Kehtestab eeskirjad nõukogu direktiiv artikkel 11 sätestatud nõuete täitmiseks nende loomsete saaduste veoks, mida veetakse mööda maismaad läbi Ühenduse territooriumi, ühelt kolmandalt maalt teisele kolmandale maaleEÜT L 64, 11.03.2000, lk.2003.50.30
2000D571EKKOMISJONI OTSUS, 8. september 2000, milles sätestatakse kolmandatest riikidest pärit ja vabatsoonidesse, vabaladudesse, tolliladudesse või piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavatele ettevõtjatele ettenähtud toodete veterinaarkontrolli meetodid (Commission Decision of 8 September 2000 laying down the methods of veterinary checks for products from third countries destined for introduction into free zones, free warehouses, customs warehouses or operators supplying cross border means of sea transport)Kehtestab nõukogu direktiiv 97/78 artiklis 12 sätestatud põhimõtetele vastavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandatest riikidest pärit ja ühenduse nõuetele mittevastavate toodete toimetamiseks EL-I territooriumil asuvasse vabatsooni, vabalattu või tollilattu.EÜT L 240, 23.09.2000, lk. 1403.50.30
2004D211EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr. 2004/211/EÜ, 6. jaanuar 2004, millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ (Commission Decision no. 2004/211/EC of 6 January 2004 establishing the list of third countries and parts of territory thereof from which Member States authorise imports of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species, and amending Decisions 93/195/EEC and 94/63/EC)Kehtestab kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad hobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote importi, samuti esitatakse muud sellise impordi suhtes kohaldatavad tingimused.EÜT L 73, 11.03.2004, lk.103.50.30
1979D542ENEUROOPA NÕUKOGU OTSUS nr. 79/542/EÜ, 21 detsember 1976, millega koostatakse loetelu kolmandate riikide või kolmandate riikide osade kohta ja sätestatakse loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded ning veterinaarsertifitseerimise tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha importimisel ühendusse (Council Decision no. 79/542/EEC of 21 December 1976 drawing up a list of third countries or parts of third countries, and laying down animal and public health and veterinary certification conditions, for importation into the Community of certain live animals and their fresh meat.)Otsusega kehtestatakse sanitaartingimused elusloomade, väljaarvatud hobuslaste, importimiseks ühendusse ning kõnealuste loomade, sealhulgas hobuslaste,värske liha ja lihatoodete, kuid väljaarvatud lihavalmististe, importimiseks.EÜT L 146, 14.06.1979, lk.1503.50.30
1992D260EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr. 92/260/EMÜ, 10 aprill 1992, loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste ajutiseks impordiks (Commission Decision no. 92/260/EC of 10 April 1992 on animal health conditions and veterinary certification for temporary admission of registered horses)Otsusega kehtestatakse hobuste ajutiseks importimiseks heakskiidetud kolmandate maade loetelu ja veterinaarsertifikaadi mudel.EÜT L 130, 15.05.1992, lk.6703.50.30
1993D195EKKOMISJONI OTSUS nr. 93/195/EÜ, 2 veebruar 1993, loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksportiKehtestab registreeritud hobuste taassisenemiseks EL-I heakskiidetud kolmandate maade loetelu ja nõuded veterinaarsertifikaadile, peale kuni 30 päeva kestnud võistluste või muude kultuuriüritustega seotud ajutist eksportiEÜT L86, 06.04.1993, lk. 103.50.30
1992D471EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr. 92/471/EÜ, 2. september 1992, loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta veiseembrüote impordil kolmandatest riikidest (Commission Decision no. 92/471/EC of 2 September 1992 concerning animal health conditions and veterinary certification for importation of bovine embryos from third countries) Otsusega kehtestatakse veiseembrüote importimiseks heakskiidetud kolmandate maade loetelu ja nõuded veterinaarsertifikaadile.EÜT L 270, 15.09.1992, lk.2703.50.30
1995D233EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr. 95/233/EÜ,22 juuni 1995, milles esitatakse nende kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elusaid kodulinde ja haudemune (Commission Decision no. 95/233/EC of 22 June 1995 drawing up lists of third countries from which the Member States authorize imports of live poultry and hatching eggs)Kehtestab loetelu heakskiidetud kolmandatest riikidest kodulindude ja nende haudemunade importimiseks EL-IEÜT L 156, 07.07. 1995, lk. 7603.50.30
1996D482EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr. 96/482/EÜ,12. juuli 1996, millega nähakse ette loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid kodulindude ja haudemunade, välja arvatud silerinnaliste lindude ja nende munade importimiseks kolmandatest riikidest ning pärast kõnealust importimist kohaldatavad loomatervishoiumeetmed (Commission Decision of 12 July 1996 laying down animal health conditions and veterinary certificates for the importation of poultry and hatching eggs other than ratites and eggs thereof from third countries including animal health measures to be applied after such importation)Kehtetab sertifikaadimudelid elusate kodulindude ja nende haudemunade (väljaarvatud silerinnalised ja nende haudemunad) importimiseks EL-iEÜT L196,  07.08. 1996, lk. 1303.50.30
2001D751EKKOMISJONI OTSUS nr 2001/751/EÜ, 16. oktoober 2001, millega nähakse ette loomatervishoiu nõuded ja veterinaarsertifikaadid elusate silerinnaliste lindude ja nende haudemunade importimiseks kolmandatest riikidest ning pärast kõnealust importimist kohaldatavad loomatervishoiumeetmed; millega muudetakse komisjoni otsust 95/233/EÜ, milles esitatakse nende kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elusaid kodulinde ja haudemune; ja millega muudetakse komisjoni otsust 96/659/EÜ kaitsemeetmete kohta seoses Krimmi-Kongo hemorraagilise palavikuga(Commission Decision no. 2001/571/EC of 16 October 2001 laying down animal health conditions and veterinary certification for imports of live ratites and hatching eggs thereof from third countries including animal health measures to be applied after such importation, amending Commission Decision 95/233/EC drawing up a list of third countries from which the Member States authorise imports of live poultry and hatching eggs and amending Commission Decision 96/659/EC on protective measures in relation to     Crimean Congo haemorrhagic fever)Kehtestab loetelu elusate silerinnaliste lindude ja nende haudemunade importimiseks EL-I heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ning kehtestab selliseks importimiseks sertifikaadimudelidEÜT L 281, 25. 10. 2001, lk. 2403.50.30
2001D393EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr. 2001/393, 4. mai 2001, millega sätestatakse loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid kolmandatest riikidest pärit määratletud patogeenivabade munade impordiks ning koostatakse loetelu kolmandatest riikidest, millest liikmesriigid lubavad selliseid mune importida (Commission Decision no.2001/393/EC of 4 May 2001 laying down animal health conditions and veterinary certification for the import of specified pathogen free eggs from non-member countries and drawing up a list of non-member countries from which Member States authorise imports of such eggs)Otsusega kinnitatakse loetelu patogeenivabade munade (SPF) importimiseks heakskiidetud kolmandatest riikidest ja nõuded veterinaar sertifikaadile EÜT L138, 22.05.2001, lk. 3103.50.30
2004D438EKCommission Decision no. 2004/438 of 29 April 2004 laying down animal and public health and veterinary certificatios for introduction in the Community of heat-treated milk, milk-based products and raw milk intended for human consumptionKehtestab inimtoiduks mõeldud toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete importimiseks heakskiidetud kolmandate riikide loetelu ja sertifikaadimudelidEÜT L154, 30.04.2004, lk. 7203.50.30 03.60.56
1997D222EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr. 97/222/EÜ, 28 veebruar 1997, milles sätestatakse loetelu kolmandate riikide kohta, millest liikmesriigid lubavad importida lihatooteid (Commission Decision no. 97/222 of 28 February 1997 laying down the list of third countries from which the Member States authorize the importation of meat products )Kinnitab lihatoodete importimiseks heakskiidetud kolmandate riikide loetelud, selliseks impordiks lubatud töötlemisviisid ning veterinaarsertifikaadi mudeliEÜT L 89, 04.04.1997, lk.3903.50.30
1994D85EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr 94/85/EÜ, 16 veebruar 1994, milles esitatakse kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida värsket linnuliha (Commission Decision no 1994/85/EC of 16 February 1994 drawing up a list of third countries from which the Member States authorize imports of fresh poultrymeat)Kinnitab linnuliha importimiseks heakskiidetud kolmandate riikide loeteluEÜT L 44, 17.02.1994, lk. 3103.50.30
1994D86EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr. 94/86/EÜ,16 veebruar 1994, milles esitatakse esialgne kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida jahiulukiliha (Commission Decision no 94/86/EC of 16 February 1994 drawing up a provisional list of third countries from which Member States authorize imports of wild game meat)Kinnitatakse loetelu hekskiidetud kolmandatest riikidest ulukloomade ja uluklindude liha importimiseks EL-IEÜT L 44, 17.02.1994, lk. 3303.50.30
2000D585EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr. 2000/585/EÜ, 7 september 2000, millega koostatakse loetelu kolmandate riikide kohta, millest liikmesriigid lubavad importida jäneseliha ning teatavate looduslike ja tehistingimustes peetud jahilindude liha, ning millega sätestatakse loomatervishoiu ja tervisekaitsenõuded ning veterinaarsertifitseerimise tingimused seoses kõnealuse impordiga (Commission Decision no. 2000/585/EC of 7 September 2000 drawing up a list of third countries from which Member States authorise imports of rabbit meat and certain wild and farmed game meat, and laying down the animal and public health and the veterinary certification conditions for such imports)Kinnitatakse loetelud jäneseliha ning mõningate looduslike ja tehistingimustes peetavate ulukite liha importimiseks heakskiidetud kolmandatest riikidest ning kinnitatakse sertifikaadimudelid.EÜT L 251, 06. 10. 2000, lk. 103.50.30
2000D572EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS nr 2000/572, 8 september 2000, milles sätestatakse loomatervishoiu-ja tervisekaitsenõuded ning veterinaarsertifitseerimise tingimused lihavalmististe importimiseks ühendusse kolmandatest riikidest (Commission Decision no.2000/572/EC of 8 September 2000 laying down the animal and public health and veterinary certification conditions for imports of meat preparations into the Community from third countries)Otsusega sätestatakse loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded ja veterinaarsertifitseerimise tingimused lihavalmististe importimiseks kolmandatest riikidest ühendusseEÜT L 240, 23. 09. 2000, lk. 1903.50.30
2004D92EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS 2004/92/EÜ, 21. jaanuar 2004, tšilli ja tšillitoodetega seotud erakorraliste meetmete kohta               [Commission Decision of 21 January 2004 on emergency measures regarding chilli and chilli products] Peatatakse inimeste tervist tõsiselt ohustada võivate t illi ja t illitoodete importimise välja arvatud juhul, kui saadetisega kaasasolev analüüsiaruanne tõendab, et toode ei sisalda Sudani-nimelist värvainet. Liikmesriigid uurivad laboratoorselt nii imporditavaid kui ka juba turul olevaid tooteid.   EÜT L 027, 30.01.2004,            lk 5215.20.30
1997D830EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS 97/830/EÜ, 11. detsember 1997, millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 97/613/EÜ ja kehtestatakse Iraanist pärinevate või sealt saadetud pistaatsiapähklite ja teatavate pistaatsiapähklitoodete impordi eritingimused       [97/830/EC: Commission Decision of 11 December 1997 repealing Commission Decision 97/613/EC and imposing special conditions on the import of pistachios and certain products derived from pistachios originating in, or consigned from Iran]Kehtestatakse nõuded Iraanist pärinevate või Iraanist saadetud pistaatsiapähklite importimiseks Euroopa Liitu. EÜT L 343,     13.12.1997,            lk 3011.60.50
2000D49EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS 2000/49/EÜ, 6. detsember 1999, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 1999/356/EÜ ning kehtestatakse Egiptusest pärit või Egiptusest lähetatavate maapähklite ja teatavate maapähklitoodete impordi eritingimused.[2000/49/EC: Commission Decision of 6 December 1999 repealing Decision 1999/356/EC and imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from Egypt)] Kehtestatakse nõuded Egiptusest  pärinevate või Egiptusest saadetud maapähklite importimiseks Euroopa Liitu. EÜT L 019, 25.01.2000,                  lk 4611.60.50
2002D79EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS 2002/79/EÜ, 4. veebruar 2002, millega kehtestatakse Hiinast pärinevate või sealt saadetud maapähklite ja teatavate maapähklitoodete impordi eritingimused [2002/79/EC: Commission Decision of 4 February 2002 imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China]Kehtestatakse nõuded Hiinast pärinevate või sealt saadetud maapähklite ja teatavate maapähklitoodete importimiseks Euroopa Liitu.EÜT L 034, 05.02.2002,           lk 21 11.60.50
2002D80EKKOMISJONI OTSUS 2002/80/EÜ, 4. veebruar 2002, millega kehtestatakse Türgist pärinevate või sealt saadetud viigimarjade, sarapuupähklite ja pistaatsiapähklite ning nendest saadud teatavate toodete impordi eritingimused. [2002/80/EC: Commission Decision of 4 February 2002 imposing special conditions on the import of figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey] Kehtestatakse nõuded Türgist pärinevate või sealt saadetud  viigimarjade, sarapuupähklite, pistaatsiapähklite ning neist saadud teatavate toodete importimiseks Euroopa Liitu.EÜT L 034, 05.02.2002,          lk 2611.60.50
2003D493EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS 2003/493/EÜ, 4. juuli 2003, millega kehtestatakse eritingimused Brasiiliast pärit või sealt lähetatud koorimata brasiilia pähklite impordile 2003/493/EC: Commission Decision of 4 July 2003 imposing special conditions on the import of Brazil nuts in shell originating in or consigned from Brazil Kehtestatakse nõuded Brasiiliast  pärinevate või sealt saadetud  koorimata brasiilia pähklite  importimiseks Euroopa Liitu.EÜT L 168, 05.07.2003,          lk 33 15.20.30
2004D429EKEUROOPA KOMISJONI OTSUS 2004/429/EÜ, 29. aprill 2004, mis muudab Komisjoni Otsuseid 97/830/EÜ, 2000/49/EÜ, 2002/79/EÜ ja 2002/80/EÜ nende piiriületuspunktide osas, mille kaudu asjassepuutuvad tooted võivad Ühenduse territooriumile imporditud saada. Commission Decision 2004/429/EC of 29 April 2004 amending Decisions 97/830/EC, 2000/49/EC, 2002/79/EC and 2002/80/EC as regards the points of entry through which the products concerned may only be imported into the Community] Kehtestatakse nende piiripunktide loetelu, mille kaudu on lubatud Komisjoni Otsustes 97/830/EÜ, 2000/49/EÜ, 2002/79/EÜ ja 2002/80/EÜ loetletud toodete sisenemine Euroopa Ühendusse.EÜT L 154, 30.04.2004,          lk 1911.60.50
1993R315ENEUROOPA NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes 8. veebruar 1993 [Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for contaminants in food]Nähakse ette toidus sisalduvate saasteainete kontrollimise korraldus ja vastavad meetmed.EÜT L 037, 13.02.1993,          lk 1  15.20.30
2001R466EKEUROOPA KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 466/2001, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes 8. märts 2001 [Commission Regulation (EC) No 466/2001 of 8 March 2001 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs] Sätestatakse saasteainete piirmäärad ning proovivõtu- ja analüüsimeetodid EÜT L 077, 16.03.2001,          lk 115.20.30
1990R737ENNÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 737/90 kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandussaaduste ja -toodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid 22. märts 1990   [Council Regulation (EEC) No 737/90 of 22 March 1990 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station]Sätestatakse radioaktiivse saaste piirmäärad teatud imporditavatele põllumajandustoodetele ja -saadustele ning kontrollimeetmed nende suhtes.EÜT L 082, 29.03.1990,          lk 1 11.60.30; 15.20.30
2000R1609EKKOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1609/2000, millega võetakse vastu nende toodete nimekiri, mis on nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 (kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandussaaduste ja –toodete imporditingimuste kohta pärast T ernobõli tuumaelektrijaama avariid) rakendusalast välja jäetud 24. juuli 2000                            [Commission Regulation (EC) No 1609/2000 of 24 July 2000 establishing a list of products excluded from the application of Council Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station]Antakse määruse nr 737/90 reguleerimisalasse jäävate toodete nimekiri.EÜT L 185, 25.07.2000,           lk 27 11.60.30; 15.20.30
1999R1661EKKOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1661/1999, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 (kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandussaaduste ja -toodete imporditingimuste kohta pärast T ernobõli tuumaelektrijaama avariid) üksikasjalikud rakenduseeskirjad 27. juuli 1999          [Commission Regulation (EC) No 1661/1999 of 27 July 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station]Nähakse ette radioaktivse tseesiumi sisalduse kontroll nende liikmesriikide poolt, kus lubatakse määruse (EMÜ) nr 737/90 artiklis 1 osutatud tooteid vabasse ringlusse, seda hiljemalt ringlusse lubamise ajal.EÜT L 197, 29.07.1999.           lk 17 11.60.30; 15.20.30


Web by OK Interactive