Mahepõllumajandusalased

Euroopa Liidu Teataja
Eur-Lex
Eur-Lex - konsolideeritud seadusandlus
Eur-Lex ET
Eesti Õiguskeele Keskus - EL õigusaktid inglise ja eesti keeles

AastaTüüpNumberInstitu-tsioonPealkiriReguleerimisalaViide kogumikule
2007R834ENNÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 834/2007, 28. juuni 2007, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse(EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta [COUNCIL REGULATION (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91]Määrust kohaldatakse järgmiste põllumajandustoodete, sh vesiviljelustoodete
suhtes, kui neid tooteid viiakse turule või kavatsetakse turule viia: a) elusloomad või töötlemata põllumajandustooted;b) töödeldud põllumajandustooted, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks; c) sööt; d) vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseeme. Metsloomade küttimisel saadud tooteid ning kalapüügitooteid ei loeta
mahepõllumajanduslikuks toodanguks. Käesolevat määrust kohaldatakse ka toiduks või söödaks kasutatavate
pärmide suhtes.
ELT L 189, 20.7.2007, lk 1 - 34
2008R889EKKOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 889/2008, 5. september 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga [COMMISSION REGULATION (EC) No 889/2008 of 5 September 2008laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control]Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõikes 2 nimetatud toodete mahepõllumajandusliku tootmise,
märgistamise ja kontrolli erieeskirjad. Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste toodete suhtes: a) vesiviljelustooted; b) merevetikad; c) muud loomaliigid peale artiklis 7 nimetatute.
ELT L 250, 18.9.2008, lk 1 - 100
2008R1254EKKOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1254/2008, 15. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga [COMMISSION REGULATION (EC) No 1254/2008 of 15 December 2008 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control]Määrust (EÜ) nr 889/2008 muudetakse järgmiselt: 1) Artikli 1 lõike 2 punkt d jäetakse välja; 2) Artikli 21 lõige 1 asendatakse; 3) Artiklit 27 muudetakse; 4) lisatakse artikkel 27a; 5) II jaotise 6. peatükile lisatakse 3.a jagu; 6) VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.ELT L 337, 16.12.2008, lk 80—82
2008R1235EKKomisjoni määrus (EÜ) nr 1235/2008, 8. detsember 2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta [Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries]Käesoleva määrusega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad nõuetele
vastavate toodete impordiks ja samaväärsete tagatistega toodete impordiks, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr
834/2007 artiklites 32 ja 33.
ELT L 334, 12.12.2008, lk 25—52
2009R537EKKomisjoni määrus (EÜ) nr 537/2009, 19. juuni 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008 loetelu osas, kuhu on kantud kolmandad riigid, kelle territooriumilt teatavad mahepõllumajandussaadused peavad pärinema, et neid võiks turustada ühenduse piires [Commission Regulation (EC) No 537/2009 of 19 June 2009 amending Regulation (EC) No 1235/2008, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must originate to be marketed within the Community]Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.ELT L 159, 20.6.2009, lk 6—9


Web by OK Interactive