Turukorraldus  

Euroopa Liidus on kasutusel turukorraldussüsteem, mille eesmärgiks on põllumajandustoodete turu stabiliseerimine, tootlikkuse suurendamine, toiduainetega kindlustatus ja tootjatele õiglase sissetuleku tagamine. Selleks kasutatakse hindade reguleerimist, toetusi põllumajandussaaduste kasutamiseks, varude ladustamiseks ning ühist impordi- ja ekspordisüsteemi. Euroopa Liidus on siseturu kaitseks kehtestatud kõrged imporditollimaksud ning turult ostetakse kokku ülejääv toodang. Euroopa Liiduga liitudes rakendus ka Eestis ühtne turukorraldussüsteem.

Turukorralduse järelevalve eesmärgiks on käitlemisettevõtete kvaliteedisüsteemide ning loomsete toodete kvaliteedi kontroll vastavalt seadustega delegeeritud ulatuses.

Järelevalve sisuks on turukorraldusmeetmete rakendamiseks vajaliku järelevalve planeerimine, koordineerimine ja läbiviimine piimatoodete (või, lõssipulber) valdkonnas ja lihaturul; turukorraldusmeetmete alla kuuluvate toodete kvaliteedi nõuetele vastavuse kontrollimine; ühtse nn SEUROP-süsteemi põhiselt sea-, veise- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise juhtimine ja koordineerimine vabariigis, samuti nimetatud valdkonna spetsialistide koolitamine, tunnustamine ja nende töö kvaliteedi üle järelevalve korraldamine.

Tulemuseks on toetuste maksmine makseagentuuri (PRIA) poolt, Eesti riigi usaldusväärsuse tagamine loomsete toodete kvaliteedi valdkonnas nii Euroopa Ühisturul kui suhtlemisel kolmandate riikidega.

Turukorralduse järelevalve valdkonda reguleerivad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus, kalandusturu korraldamise seadus, geograafilise tähise kaitse seadus ning nende alusel kehtestatud madalama astme õigusaktid, EL määrused ning otsekohalduvad EL õigusaktid.

Järelevalvet turukorralduse järelevalve valdkonnas teostab Veterinaar-ja Toiduameti põllumajandusloomade aretuse-ja turukorraldustoetuste järelevalve osakonna turukorraldustoetuste järelevalve büroo.