Klassifitseerimine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üheks osaks on sea-, veise- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramine ühtsetel alustel. Lihakusklasse tähistavate tähtede S, E, U, R, O ja P järgi lühidalt SEUROP-süsteemiks nimetatava kvaliteediklasside määramise süsteemi kasutamine liikmesriikide tapamajades loob eelduse loomakasvatusega tegelevale rahvastikuosale rahuldava elatustaseme tagamiseks olukorras, kus liha kokkuostuhinnad peaksid drastiliselt langema. Lisaks eelmainutule on tapamajade jaoks rümpade lihakuse ja rasvasuse arvessevõtmine tarnijatele loomade eest maksmisel üheks võimaluseks objektiivsuse suurendamiseks.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (RT I, 04.12.2014, 3) 5. peatüki 11. jaotises kehtestatakse põllumajandussaaduste kvaliteediklasside nõuded. Nimetatud seaduse §60 lõigete 2 ja 4 alusel on kehtestatud maaeluministri 27. juuni 2018.a määrusega  nr 41, mis reguleerivad vastavalt lamba-, sea- ja veiserümpade kvaliteediklasside määramist ja sellega seonduvat.

Loetletud määrustega kehtestatakse Eestis:

 • sea-, veise- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise meetodid ja kord;
 • kohustuslikkuse ulatus ja tingimused;
 • lihakäitlemisettevõtetes lubatud searümpade tailihasisalduse mõõtmise seadmed;
 • rümpade märgistamise kord;
 • kvaliteediklasside määraja koolitusnõuded ja tunnustamise kord;
 • loomakasvatajatele andmete edastamise kord;
 • kvaliteediklasside määramisel lubatav viga jm.


Eelmainitud määruste kohaselt peab tapaloomarümpade kvaliteediklasside määramisel kasutama SEUROP-süsteemi tapamajades, millistele laieneb klassifitseerimiskohustus. Selle süsteemi alusel jaotatakse veise- ja lambarümbad lihakuse ja rasvasuse ning searümbad tailihasisalduse alusel kvaliteediklassidesse, tähistades neid tähtedega S, E, U, R, O, P.

Euroopa Liidu tasandil reguleerib veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise valdkonda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 ja selle alusel kehtestatud Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2017/1182, 20. aprill 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas rakenduseeskirjad.

SEUROP-i põhise klassifitseerimise eelised

Euroopa Liidus kehtiva süsteemi rakendumine tapaloomarümpade kvaliteediklasside määramisel lõi Eesti loomakasvatajatele võimaluse saada tapale toodud loomade eest õiglast tasu. Rümpade kvaliteediklasside määramine ehk klassifitseerimine loob eelduse saada kõrgema kvaliteediga liha eest kõrgemat hinda, vastavalt tailihasisaldusele searümbas ja lihakusklassile veise- ja lambarümbal, ja stimuleerida loomakasvatajaid tootma kõrgema lihakusega loomi.

SEUROP-süsteemi kasutamise plussid on järgmised:

 • Annab objektiivse pildi turul kaubeldava liha kvaliteedist;
 • Tootjale on tagatud õiglane ja üheselt arusaadav tasu;
 • Aitab kaasa liha kvaliteedi paranemisele (põhirõhk tailiha osakaalu suurendamisel);
 • Paremini tasustatav kvaliteetliha stimuleerib talunikke rohkem kasvatama lihatõugu veiseid;
 • Lihatööstuses võimaldab paremini organiseerida tootmist, töötlemist ning turustamist;
 • Aitab paremini korraldada lihahindade kogumist ja nende võrdlust;
 • Muudab hinnanoteeringud Eestis ja kogu EL-is ühtlaselt arusaadavaks ja võrreldavaks;
 • Lihtsustab turu-uuringute ja -analüüside tegemist;
 • Võimaldab tapaettevõtetel turutoetusmeetmes (eraladustamine, sekkumiskokkuost, eksporditoetused) osalemist.

Taotlus veiserümpade kvaliteediklasside määraja tunnustuse saamiseks

Taotlus searümpade kvaliteediklasside määraja tunnustuse saamiseks

Taotlus lambarümpade kvaliteediklasside määraja tunnustuse saamiseks

 

Tunnustatud kvaliteediklasside määrajad

Web by OK Interactive