Veise- ja lambarümbad
Veise- ja lambarümpade kvaliteediklassid määratakse kindlaks visuaalse vaatluse teel selle töö tegemiseks vastava koolituse läbinud ning tunnustuse saanud klassifitseerija poolt. Treenitud silmaga klassifitseerija määrab kaalumise hetkel rümba välimiku, lihaste arengu ning kuju järgi lihakusklassi ja rasvaladestuste rümba pinnal paiknemise ning paksuse alusel rasvasusklassi.
Lähtuvalt lihakus- ja rasvasusklassist kujuneb rümba ühe kilo eest makstav hind (vt tabel 1), mis korrutatakse rümba kaaluga. Iga lihatööstus kehtestab rümpade erinevate kvaliteediklasside eest makstavad hinnad vastavalt turul valitsevale olukorrale ning need võivad tapamajade lõikes erineda. Erineda võivad kilohinnad ka kategooriate (kuni 2-aastased pullid, üle 2-aastased pullid, täiskasvanud lehmad jne) lõikes.
 
Tabel 1. Veiseliha kilohindade risttabeli näide
 

Rasvasus

Lihakus

E+

E

E-

U+

U

U-

R+

R

R-

O+

O

O-

P+

P

P-

1

2,85

2,80

2,75

2,70

2,65

2,60

2,55

2,50

2,45

2,40

2,35

2,30

2,25

2,20

2,15

2

2,80

2,75

2,70

2,65

2,60

2,55

2,50

2,45

2,40

2,35

2,30

2,25

2,20

2,15

2,10

3

2,75

2,70

2,65

2,60

2,55

2,50

2,45

2,40

2,35

2,30

2,25

2,20

2,15

2,10

2,05

4

2,70

2,65

2,60

2,55

2,50

2,45

2,40

2,35

2,30

2,25

2,20

2,15

2,10

2,05

2,00

5

2,65

2,60

2,55

2,50

2,45

2,40

2,35

2,30

2,25

2,20

2,15

2,10

2,05

2,00

1,95

Sagedusega vähemalt kaks korda kvartalis viib Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveametnik veiserümpade SEUROP-klassifitseerimisega tegelevates tapamajades läbi inspekteerimiskäike, mille toimumisest tapamaja ette ei teatata ning mille käigus kontrollitakse:

  • tapaliini töötamise kiirust,
  • algtöötlemisoperatsioonide sooritamise korrektsust,
  • veiserümba korrastuse vastavust kehtivale viimistlusstandardile,
  • identifitseerimisnumbri olemasolu,
  • klassifitseerija poolt sooritatavate kaalumis- ja klassifitseerimisoperatsioonide nõuetekohasust (viimase täpsem kontrollimine toimub kas vahetult pärast klassifitseerimise lõpetamist või ettevõtte külmlaos).
Järelevalveametnik kontrollib suvaliselt valitud 40 veiserümpa, tehes kindlaks, kas määratud lihakus- ja rasvasusklass on korrektsed. Rümpade kvaliteediklassid on määratud lubatud vea piires, kui klassifitseerija ei ole määranud kvaliteediklassi õigesti kuni viiendikul kontrollitud rümpadest, ehk näiteks 40st kontrollitud rümbast võib valesti olla klassifitseeritud kuni 8 rümpa.

Korduval vigade piiri ületamisel ühe klassifitseerija poolt tema tunnustus tühistatakse. Kui tapamaja rikub klassifitseerimise valdkonda reguleerivate õigusaktide nõudeid ning eirab VTA poolt tehtud asjakohaseid ettekirjutusi, võib VTA rakendada sunniraha vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korrale.

Failid:
Avaliku teenuse standard - Veise- ja lambarümpade algtöötlemine ja klassiftiseerimine SEUROP-süsteemi põhiselt

Web by OK Interactive