Turukorraldustoetused
Turukorraldustoetuste maksmise eesmärk on stabiliseerida erinevate põllumajandussaaduste turgusid olukorras, kus turukorraldustoetustega kaetud põllumajandussaaduste ja toodete hinnad on langenud allapoole ühenduses kehtestatud vastavatest piiridest. Selleks on Euroopa Liidu seadusandlusega loodud mitmeid võimalusi – sekkumiskokkuost, eraladustamine, kasutus-, ülekande-, kõrvaldamis-, eksporditoetus jm. Toetusi maksavad PRIA ja põllumajandusministeerium, VTA-l on oluline roll toetuse taotleja ning toetatavate toodete nõuetele vastavuse kontrollijana.
 
Sekkumiskokkuostu ja eraladustamist on võimalik rakendada erinevate piimatoodete (või, lõssipulber, koor) ja täiskasvanud veiste rümpade puhul. VTA kontrollib, et sekkumiskokkuostuks ja eraladustamiseks esitatavad tooted ning tootmise ja ladustamise ruumid vastaksid kehtestatud nõuetele.
 
Ülekande- ja kõrvaldamistoetust rakendatakse kalaturul ning seda saavad taotleda tootjaorganisatsioonid. Ülekandetoetust makstakse tootjaorganisatsioonidele, kes on turuhindade madalseisu tõttu kala turult kõrvaldanud, selle nõuetekohaselt ümber töödelnud, ladustatuna hoidnud ning turuseisu normaliseerumisel turule tagasi saatnud.
Kui ühenduses kehtestatud kõrvaldamishinnaga pole müüki pandud kala võimalik realiseerida, on tootjaorganisatsioonidel võimalik taotleda kõrvaldamistoetust, mida makstakse kala eest, mis on turult kõrvaldamise järgselt muudetud inimtoiduks kõlbmatuks, töödeldud ümber loomatoiduks või kasutatud heategevuslikel eesmärkidel.
 
Eksporditoetust on võimalik saada täiskasvanud isasveistelt pärinevale liha ja elusveistele ekspordi korral kolmandatesse riikidesse ning seda makstakse eesmärgiga soodustada veiseliha eksporti. Esimesel juhul VTA kontrollib, et liha, mida plaanitakse eksportida, pärineb täiskasvanud isasveistest; märgistab selle ning väljastab vastava sertifikaadi. Elusveiste ekspordi korral on loomade vedajal kohustus kinni pidada loomade heaolu nõuetest (nõukogu määrus nr 91/628/EMÜ) veol ning VTA kontrollib piiri ületamise eelselt, et heaolu puudutavad nõuded oleksid täidetud.
 
Otseselt turukorraldustoetusena mittekäsitletavad VTA tegevusvaldkonnad on töötlemiseks ettenähtud imporditud külmutatud veiseliha kasutamise kontrollimine ja või sertifitseerimine. VTA järelevalve all toimub töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha ümbertöötlemine nõuetekohasteks toodeteks. Sellele järgnevalt saadab VTA Maksu- ja Tolliametile vastavasisulise kinnituse, mille peale MTA vabastab töötleja seatud tagatise ning selliselt on töötlejal võimalik importida veiseliha madalama tollimaksumääraga. Või kuulumist siseriiklikku kvaliteediklassi "Ekstra kvaliteet" tõendava kvaliteedisertifikaadi väljastamine toimub seda sooviva ettevõtte taotluse alusel, pärast mida on sertifitseeritud võid võimalik kasutada turukorraldustoetuste saamiseks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Web by OK Interactive