Ettevõtte tunnustamine ja teavitamine
Isik, kes soovib tegeleda mahepõllumajanduslike toodete ettevalmistamise, pakendamise, ladustamise, turuleviimise, sh importimisega, või pakendamata toodete lõpptarbijale turustamisega, peab olema „Mahepõllumajanduse seaduse“ alusel tunnustatud.
 
Isik, kes soovib tegeleda toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, esitab enne tegevuse alustamist Veterinaar- ja Toiduametile sellekohase teavitamise avalduse.
Isik, kes soovib lõpetada toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, esitab tegevuse lõpetamisel Veterinaar- ja Toiduametile sellekohase kirjaliku teavitamise avalduse.
 
Tunnustamise taotlemine (taotlus ja lisatavad andmed)
Tunnustuse saamiseks mahepõllumajandusliku käitlemise valdkonnas esitab isik taotluse koos vajalike andmete ja dokumentidega ettevõtte tegevuskohajärgsele veterinaarkeskusele.
Põllumajandusministri 20. veebruari 2009 a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord“ kohaselt tuleb mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise ning mahepõllumajandusliku töödeldud sööda tootmise korral esitada taotlusele lisaks järgmised andmed ja dokumendid:
 1. toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta
 2. käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta
 3. andmed tegeliku tootmisvõimsuse ning ette valmistada või toota kavatsetavate tootegruppide ja eeldatava toodangu mahu kohta
 4. nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse märgistatud saaduse või toote nõuetekohane ettevalmistamine või tootmine
 5. muud vajalikud andmed nagu näiteks toote märgistuse näidis.
Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimisega ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
 1. turuleviidavate toodete loetelu ning märgistuse näidis
 2. nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane turuleviimine, sealhulgas importimine ja pakendamata toote turustamine lõpptarbijale.
Riigilõiv
Alates 1. jaanuarist 2015. a tasub mahepõllumajanduslikku toodet ettevalmistav või üksnes turule viiv isik või sööta tootev ja turule viiv isik ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 40 eurot.
Alates 1. jaanuarist 2015. a tasub mahepõllumajanduslikku toodet importiv isik ettevõtte andmete mahepõllumajanduse registrisse kandmise eest ning registrisse kandmisele järgnevast aastast alates igal aastal ettevõttes või selle osas tehtud korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 100 eurot.
 
Riigilõiv tuleb tasuda:
 • ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ja
 • igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal 1. veebruariks.
Tõendav dokument ja järelevalve
Ettevõtte tunnustamise käigus hindab järelevalveasutus ettevõtte käitlemise vastavust EL otsekohalduvatele määrustele, mahepõllumajanduse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Kontrollitakse nii dokumente kui ka ettevõtte tegevust kohapeal. Juhul kui käitlemine vastab seadusest tulenevatele nõuetele, siis ettevõte tunnustatakse ning ettevõttele väljastatakse tunnustamise otsus, milleks on komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 XII lisas toodud vormikohane tõendav dokument.
Tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 31. detsembrini. Müügipakendis toodetega kaupleva hulgimüüja tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva kolmanda aasta 31. detsembrini. Tunnustatud ettevõtte kohta järgmise tunnustamise otsuse tegemise või tunnustamisest keeldumise otsustab järelevalveasutus omal algatusel kehtiva tunnustamise otsuse kehtivusaja lõppemise aastal, võttes aluseks selle aasta järelevalve tulemused.
Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse. Juba tunnustatud ettevõtte vastavust mahepõllumajanduse seaduse nõuetele kontrollivad VTA kohaliku veterinaarkeskuse järelevalveametnikud perioodiliselt kohapeal.
Kontrolli käigus on järelevalveametnikul õigus:
 • isiku või tema esindaja juuresolekul takistamatult kontrollida ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete järgimist
 • nõuda isikult vajalikku teavet, asjakohaste dokumentide ärakirju ja väljavõtteid ning jäädvustada kontrollimise ajal valitsev olukord, kasutades selleks tehnilisi vahendeid
 • võtta tasuta kontrollproove, tellida ekspertiisi, teha muid vajalikke toiminguid.
Mahepõllumajandusliku ettevalmistamisega tegelevate ettevõtete nõuetele vastavust hinnatakse minimaalselt üks kord aastas, üksnes turustamise ja ladustamisega tegelevate ettevõtete nõuetele vastavust hinnatakse minimaalselt üks kord kolme aasta jooksul.
 
Toidu vastavus õigusaktide nõuetele
Oluline on rõhutada, et kui tegemist on toiduga, mis on mõeldud turule viimiseks, ja turule viimist mõistetakse siin Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu määruse 178/2002/EÜ tähenduses, peab see toit vastama toiduseaduse ja selle alusel kehtestatud määruste nõuetele.
Toiduseaduse kohaselt peab ettevõtja olema enne tegevuse alustamist kas oma tegevusest teatanud või omama tegevusluba. Täpsemalt saab tegevusest teatamise ning tegevusloa kohta lugeda siit.
Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise, turuleviimise sh importimisega tegeleva isiku tegevus peab olema toiduseadusega kooskõlas enne kui on võimalik saada mahepõllumajanduse seaduse kohane tunnustamise otsus. Mahevaldkonnas võib tegevust alustada peale seda, kui isiku tegevus vastab kehtiva seadusandluse nõuetele ja isikule on väljastatud selle tõestuseks mahepõllumajanduse seaduse alusel väljastatud tunnustamise otsus.

Web by OK Interactive