Mahepõllumajanduslik käitlemine

Mahepõllumajandusliku käitlemise põhinõuded on sätestatud Euroopa Nõukogu (EÜ) määruses nr 834/2007, Euroopa Komisjoni (EÜ) määruses nr 889/2008 ja teistest ELi otsekohalduvates õigusaktides ning Eesti siseriiklikes õigusaktides.

Mahepõllumajanduslike toodete ettevalmistamise ja märgistamise nõuded toitlustusettevõttes on sätestatud Põllumajandusministri 20. veebruari 2009 a määruses nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“.

 

 

Mahepõllumajanduslike toodete ettevalmistamine. Märgistus

Mahepõllumajanduslike toodete ettevalmistamisel võib kasutada ainult lubatud mittemahepõllumajandusliku päritoluga koostisosi ja mittepõllumajanduslikke koostisosi ning mahepõllumajanduslike koostisosade töötlemiseks võib kasutada ainult lubatud abiaineid, mikroorganisme ja ensüüme.

Isik, kelle tegevus on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud võib toorainet ja toitu, mis on kasvatatud või valmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt ja mille põllumajanduslikest koostisosadest vähemalt 95 % on mahepõllumajanduslikult toodetud märgistada mahedale viitavalt. Viidet mahedale võib kasutada toidu nimes, koostisosadeloetelus, toidu reklaamimisel. Samuti on õigus kasutada mahemärki.

Tootes võib kasutada kuni 5 % selliseid mittemahepõllumajanduslikult toodetud põllumajanduslikke koostisosi, mida ei ole võimalik hankida mahepõllumajanduslikult toodetuna. Selliste koostisosade loetelu on toodud määruse 889/2008 lisas IX. Mahepõllumajanduslikult toodetud saadaval olevat koostisosa ei ole lubatud asendada tavaliselt toodetud koostisosaga ehk tavatoiduga.

Mahepõllumajanduslikes toodetes on lubatud kasutada vaid valitud hulka lisaaineid ja teisi toidu valmistamiseks kasutatavaid aineid, mida tavaliselt ei tarvitata iseseisva toiduna. Teatud lisaainete kasutamine on siiski vajalik toote struktuuri ja säilivuse tagamiseks. Mahetoidus on lubatud kasutada ainult määruse 889/2008 VII lisa A ja B osades loetletud lisaaineid ja töötlemise abiaineid.

 

 

GMO ja ioniseeriva kiirguse kasutamise keeld

Geneetiliselt muundatud organismide, nendest koosnevate või neid sisaldavate toodete, samuti geneetiliselt muundatud organismidest või nende abil saadud, kuid geneetiliselt muundatud organisme mittesisaldavate toodete ning ioniseeriva kiirguse kasutamine mahepõllumajanduses on keelatud.

 

 

 

Mahepõllumajanduslike toodete turuleviimine (sh import)

Mahepõllumajanduslike toodete turuleviimisega (sh importimisega ja alates 01.09.2009 pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega) tegelev ettevõtte peab olema Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) poolt tunnustatud st tooted vastavad EÜ Nõukogu määrus nr  834/2007, EÜ Komisjoni määrus nr 889/2008 ja mahepõllumajanduse seaduses sätestatud nõuetele.


Web by OK Interactive