Sööda koguste esitamine

Söödakäitleja on andemete esitamise kohustus käideldud sööda koguste kohta. Andmed tuleb esitada igale kvartalile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks (10. aprilliks, 10. juuniks, 10. oktoobriks, 10. jaanuariks) ja nendel käitlejatel, kes tegelevad sellise sööda tootmise ja/või töötlemisega, mille puhul rakenduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 183/2005 II lisa nõuded.

Andmed tuleb esitada:

  • Toodetud ja turustatud söödaliigi ja koguse kohta
  • Töödeldud ja turustatud söödamaterjali koguse kohta
  • Toodetud ja turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmiseks kasutatud segasööda koguse kohta

Kõigi nende söödakoguste pealt tuleb tasuda riigilõivu Riigilõivuseaduses ettenähtud määrade alusel välja arvatud siis, kui omatarbeks toodetud segasöödale rakenduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 183/2005 I lisa nõuded.

Failid:
Kvartali koguste tabel toodetud ja turustatud söötade kohta
Sööda koguste tabeli täitmise juhend

Web by OK Interactive