Euroopa Liidu otsekohalduvad määrused

Söödahügieeni määrus

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12. jaanuari 2005. a  määrus nr 183/2005 (konsolideeritud õigusakt) sätestab söödahügieeninõuded, et tagada söödaohutus kogu toiduahelas alates sööda tootmisest kuni toidu tootmiseks peetavate loomade söötmiseni.
 
Komisjoni määrus (EL) nr 225/2012, 15. märts 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 II lisa nende ettevõtete tunnustamise osas, mis viivad turule söödana kasutatavaid taimeõlidest ja segarasvadest saadud tooteid, ning õlide, rasvade ja nendest saadud toodete tootmise, ladustamise ja transpordiga ning nende dioksiinisisalduse kontrollimisega seotud erinõuete osas.
 
Sööda turuleviimise ja kasutamise määrus (kohaldatakse alates 01.09.2010)
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2009 (konsolideeritud õigusakt), 13. juuli 2009, sööda turuleviimise ja kasutamise kohta.
 
Komisjoni määrus (EL) nr 568/2010, 29. juuni 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 III lisa seoses keeluga viia turule või kasutada loomasöödana n-alkaanidel kasvatatud Candida pärmidest saadud valgutooteid.
 

Komisjoni määrus (EL) nr 939/2010, 20. oktoober 2010, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisa seoses artikli 11 lõikes 5 osutatud lubatud erinevustega söödamaterjali või segasööda märgistusel esitatud koostisosade puhul.   

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 451/2012, 29. mai 2012, millega kõrvaldatakse silokonservantide funktsionaalrühma kuuluvad teatavad söödalisandid turult.

 
Söödamaterjalide kataloog
Komisjoni määrus (EL) nr 68/2013 (konsolideeritud õigusakt)16. jaanuar 2013, söödamaterjalide kataloogi kohta.
 
Määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 24(6) alusel teatab isik, kes viib esimest korda turule kataloogis ja registris loetlemata söödamaterjali, kohe selle kasutusest eeltoodud registri kaudu Euroopa söödakäitlussektori esindajatele. Euroopa söödakäitlussektori esindajad avaldavad selliste teadete registri Internetis ning ajakohastavad registrit korrapäraselt. 
 
Söödalisanditega seonduvad määrused
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1831/2003 (konsolideeritud õigusakt)22. september 2003, loomasöödas kasutatavate söödalisandite kohta.
(OJ L 268 18.10.2003 p. 29)
 
NB! Registris on ka viited õigusaktidele, millega söödalisandid on heakskiidetud Euroopa Liidus.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1145, 8. juuni 2017, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 70/524/EMÜ ja 82/471/EMÜ kohaselt loa saanud teatavate söödalisandite kõrvaldamist turult ning millega tunnistatakse kehtetuks selliste söödalisandite lubamist käsitlevad aegunud sätted.

Komisjoni määrus (EL) nr 892/2010, 8. oktoober 2010, teatavate toodete staatuse kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamisalasse kuuluvate söödalisanditega (NB! määruses on tõlkevead lisa 1. ja 2. osa pealkirjas. 1 osa pealkiri peaks olema "Tooted, mis olid lubatud kasutada söödalisandina" ja 2. osa pealkiri peaks olema "Tooted, mida ei olnud lubatud kasutada söödalisandina").
 
 
Määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendused:
 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 378/2005, 4. märts 2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul EMPs kohaldatav tekst.
  
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 429/2008, 25. aprill 2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega.
  
 
GMO-ga seonduvad määrused
 
Geneetiliselt muundatud  sööda käitlemist reguleerib 22. september 2003. aasta   Euroopa Parlamendi ja Nõukogu  määrus  nr 1829/2003 (konsolideeritud õigusakt), geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta. Geneetiliselt muundatud sööt peab olema ka vastavalt märgistatud. Märgistamist reguleerib 22. september 2003 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu  määrus  nr 1830/2003 (konsolideeritud õigusakt) , milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ.
  
Loomse proteiiniga seonduvad määrused
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001 (konsolideeritud õigusakt), 22. mai 2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioosete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad.
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009 (konsolideeritud õigusakt), 21. oktoober 2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise- eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002  (kohaldatakse alates 04.03.2011).
  
Komisjoni määrus (EL) nr 142/2011 (konsolideeritud õigusakt), 25. veebruat 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise- eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide näidistega. 
  
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1774/2002, 3. oktoober 2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (kehtetu alates 04.03.2011).
 

Soovimatute ainetega seonduvad määrused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EÜ) nr 2002/32 (konsolideeritud õigusakt), 2. mai 2001, milles sätestatakse loomatoidus leiduvate soovimatute ainete piirnormid ja häirekünnised. 

 

Detoksifitseerimisega seonduvad määrused

Komisjoni määrus (EL) 2015/786, 19. mai 2015, millega määratletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/32/EÜ määratletud loomasööda detoksifitseerimismenetluste vastuvõetavusnõuded.

 

Järelevalve alased määrused

 
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004 (konsolideeritud õigusakt), 29.04.2004, ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda-ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks.
 
 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 (konsolideeritud õigusakt), 27. jaanuar 2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks.
 
Komisjoni määrus (EL) nr 619/2011, 24. juuni 2011, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks seoses sellise geneetiliselt muundatud materjali olemasoluga, mille loa taotlemine on menetlemisel või mille luba on aegunud.

Komisjoni määrus (EL) nr 691/2013, 19. juuli 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 152/2009 proovivõtu- ja analüüsimeetodite osas

 
Mahesöödaga seonduvad määrused
 
Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (konsolideeritud õigusakt), 28. juuni 2007, milles sätestatakse  mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta.
 
Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008 , 5. september 2008, milles sätetatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga.
 
Muu
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002 (konsolideeritud õigusakt), 28. jaanuar 2002, milles sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

 

Komisjoni soovitused

Komisjoni soovitus, 14. jaanuar 2011, millega kehtestatakse juhised söödamaterjalide, söödalisandite, biotsiidide ja veterinaarravimite eristamiseks (2011/25/EL)

Komisjoni soovitus, 17. august 2006, desoksünivalenooli, zearalenooni, ohratoksiin A, T-2 ja HT-2 ja fumonisiinide esinemise kohta loomasöödaks ettenähtud toodetes (2006/576/EÜ)

Komisjoni soovitus, 26. juuli 2016, millega muudetakse soovitust 2006/576/EÜ desoksünivalenooli, zearalenooni ja ohratoksiin A esinemisega lemmikloomatoidus (2016/1319/EL)

Komisjoni soovitus, 27. märts 2013, toksiinide T-2 ja HT-2 esinemise kohta teraviljas ja teraviljatoodetes (2013/165/EL)

 

 

 

 

 


Web by OK Interactive