Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu

Vastavalt Põllumajandusministri 14.01.2015 määrusele nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu“

peavad määruse lisas nimetatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete  märgistusel jaemüügi korral olema esitatud samas lisas toodud liigi eestikeelne tootenimetus ja selle teaduslik nimi. Nimetatud nõuet ei kohaldata kalalaevalt vahetult tarbijale müüdava väikese tootekoguse suhtes.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu   

Viide kehtivale õigusaktile https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016013

Juhul kui määruse lisas puudub Teie ettevõtte poolt müüdava kalaliigi eestikeelne tootenimetus, palume teil sellest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit e-mailil ain.zereen@vet.agri.ee,  et saaksime lisas puuduvad tootenimetused edastada Põllumajandusministeeriumile määruse lisa täiendamiseks. Edastatavad andmed peavad sisaldama kalaliigi ladinakeelset nimetust ja eestikeelset tootenimetust mida soovitakse hakata kasutama.

Siia tuleb exeli tabel lisas puuduvatest tootenimetustest.


Web by OK Interactive