Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu  

Vastavalt Põllumajandusministri 14.01.2015 määrusele nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu“

peavad määruse lisas nimetatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete  märgistusel jaemüügi korral olema esitatud samas lisas toodud liigi eestikeelne tootenimetus ja selle teaduslik nimi. Nimetatud nõuet ei kohaldata kalalaevalt vahetult tarbijale müüdava väikese tootekoguse suhtes.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu   

Viide kehtivale õigusaktile https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016013

Juhul kui määruse lisas puudub Teie ettevõtte poolt müüdava kalaliigi eestikeelne tootenimetus, palume teil sellest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit e-mailil ain.zereen@vet.agri.ee,  et saaksime lisas puuduvad tootenimetused edastada Põllumajandusministeeriumile määruse lisa täiendamiseks. Edastatavad andmed peavad sisaldama kalaliigi ladinakeelset nimetust ja eestikeelset tootenimetust mida soovitakse hakata kasutama.

Siia tuleb exeli tabel lisas puuduvatest tootenimetustest.