Trichinella laboratooriumid

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 29. aprilli 2004.a määruse  (EÜ) 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, artikli 12 kohaselt võib ametliku kontrolli käigus võetud proove analüüsida vaid vastavateks analüüsideks akrediteeritud laboratooriumis.

Laboratooriumiks loetakse antud tähenduses juriidilist või füüsilist isikut, kellel on nõuetele vastavad vahendid, koolitatud töötaja(d) jm vajalik Trichinella uurimise nõuetekohaseks teostamiseks Komisjoni 10.augusti 2015.a. rakendusmääruse nr, (EL) 2015/1375, millega kehtestatakse erieeskirjad liha ametlikuks kontrollimiseks keeritsusside (Trichinella) suhtes [kuni 31.augustini 2015.a kehtis määrus nr (EÜ) 2075/2005] I lisas sätestatud määramismeetoditel ja neis esitatud tingimustel.

Tulenevalt Toiduseaduse §52 nõuetest analüüsitakse järelevalve käigus võetud proove vastavateks analüüsideks volitatud laboratooriumis. Analüüside tegemiseks võib volitada üksnes nendeks analüüsideks akrediteeritud laboratooriumi, kelle tegevus on kooskõlas standardiga EVS-EN ISO/IEC 17025 “Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded”. Eesti laboratooriumid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt.

Erisusena akrediteerimise nõudest võib ametliku kontrolli käigus võetud proove vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1843, 18. oktoober 2016, üleminekumeetmete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaldamiseks seoses ametlikke Trichinella analüüse tegevate ametlike laborite akrediteerimisega, artiklis 1 sätestatud üleminekuperioodi (ajavahemik 01.01.2017 kuni 31.12.2020) jooksul analüüsida ka pädevalt asutustelt volituse saanud akrediteerimata laboratooriumis, mille asukoht on tapamajas või ulukiliha töötlemisettevõttes. Vastavalt määruse artikli 2 sätetele peab kõnealune akrediteerimata laboratoorium tõestama esitama pädevale asutusele rahuldavad tagatised selle kohta, et tal on olemas ametlike kontrollide jaoks tehtavate analüüside kvaliteedikontrolli kavad.

Laboratooriumi volitamise menetlejaks on Veterinaar- ja Toiduamet ja see toimub vastavalt Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määrusele nr 88 “Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord”.

Laboratoorium, kes soovib saada volitust, esitab Veterinaar- ja Toiduametile taotluse ja muud taotlusele lisatavad dokumendid kooskõlas põllumajandusministri määrusega nr 88.

Laboratooriumile järelevalve käigus võetud proovide analüüsimiseks esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv vastavalt Riigilõivuseaduse § 255 alusel määratud summas, mis tuleb kanda Rahandusministeeriumi pangakontole EE891010220034796011 (SEB) või EE932200221023778606 (Swedbank) – viitenumber 2900082278.

Trichinella uurimisega tegelevale akrediteerimata laboratooriumile volituse taotlemise ja andmise kord ning tegevuskriteeriumid on kehtestatud Veterinaar- ja Toiduameti 14.12.2016.a. käskkirjaga nr 153 (edaspidi käskkiri), mis sätestab Trichinella uuringuid teostavatele akrediteerimata laboratooriumitele volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse taotlemise ja andmise korra. Tegevuskriteeriumid Trichinella uurimisega tegelevale akrediteerimata laboratooriumile on toodud käskkirja lisas 4.

Volitamise kohta vormistab Veterinaar- ja Toiduamet otsuse, millega volitatakse laboratoorium tegutsema ametliku kontrolli analüüside tegemise valdkonnas või sellest keeldumise otsuse vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti käskkirjaga kehtestatud korrale.

Akrediteerimata laboratooriumi volitamise otsus on tähtajaline ja see antakse kuni rakendusmääruse (EL) 2016/1843 artiklis 1 toodud üleminekuaja lõpuni, s.o. kuni 31. detsembrini 2020.a.

Akrediteeritud laboratooriumite taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid:

Akrediteerimata laboratooriumi taotlus:

Muud dokumendid/juhendid:


Web by OK Interactive