Toidu laboratooriumid

Laboratooriumite volitamisest järelevalve käigus võetud proovide analüüsimiseks

Tulenevalt Toiduseaduse §52 analüüsitakse järelevalve käigus võetud proove vastavateks analüüsideks volitatud laboratooriumis. Analüüside tegemiseks võib volitada üksnes nendeks analüüsideks akrediteeritud laboratooriumi. Akrediteeritud on laboratoorium, kelle pädevust analüüside tegemisel tunnustab akrediteerimisorgan. Akrediteerimine toimub standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 “Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded” järgi. Eesti laboratooriumid on üldjuhul akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt.

Laboratooriumite volitamise menetlejaks on Veterinaar- ja Toiduamet ja see toimub vastavalt Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määrusele nr 88 “Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord”.

Laboratoorium, kes soovib saada volitust, esitab Veterinaar- ja Toiduametile taotluse ja muud taotlusele lisatavad dokumendid kooskõlas põllumajandusministri määrusega nr 88.

Taotluse näidisvormid Toiduseaduse alusel ja nende täitmise juhend on leitavad:

Taotlus (MS Word)

Lisa 1 – II. Taotletava volituse ulatus (MS Word)

Lisa 2 – III. Taotlusele lisatud dokumendid (MS Word)

Taotluse vormide ning nende juurde kuuluvate Lisa 1 ja Lisa 2 täitmise juhend

Laboratooriumile järelevalve käigus võetud proovide analüüsimiseks esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv vastavalt Riigilõivuseaduse § 255 alusel määratud summas, mis tuleb kanda Rahandusministeeriumi pangakontole EE891010220034796011 (SEB) või EE932200221023778606 (Swedbank) – viitenumber 2900082278.


Web by OK Interactive