Tegevuse jätkamisest teavitamine

Tegevuse jätkamisest teavitamise nõue tuleneb Põllumajandusministri 20. veebruari 2009 a määrusest nr 25.

Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegelemist, peab esitama Veterinaar- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks kinnituse tegevuse jätkamise kohta ning andmed ettevõttes eelmisel majandusaastal mahepõllumajanduslikult ettevalmistatud tootegruppide ja toodangu mahu kohta.

Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku toote üksnes turuleviimise või importimisega tegelemist, esitab Veterinaar- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes eelmisel aastal turule viidud või imporditud tootegruppide kohta.

Riigilõiv

Riigilõiv tuleb tasuda:

•          ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ja

•          igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal 1. veebruariks.

Riigilõivud 2016. aastal:

•          mahepõllumajandusliku toote ettevalmistaja või üksnes turuleviija: 40 eurot

•          mahepõllumajandusliku toote importija: 100 eurot.

Riigilõivu maksmise kohustus tuleneb Riigilõivuseadusest.


Web by OK Interactive