Enesekontrolllaboratooriumid

Toiduseaduse paragrahv 34 näeb ette käitleja enesekontrollikohustuse ja sama paragrahvi lõike 5 kohaselt analüüsitakse enesekontrolli raames võetud proove põllumajandusministri kehtestatud nõuetele vastavas laboratooriumis.

Nõuded enesekontrolli raames võetud proove analüüsivale laboratooriumile on toodud ära põllumajandusministri 20.juuni 2002 määruses nr 56 "Enesekontrolli raames võetud proove analüüsivale laboratooriumile esitatavad nõuded". 

Määruse §1 lõike 1 alusel analüüsitakse toidutoorme või toidu käitleja enesekontrolli raames võetud proove vastavateks analüüsideks akrediteeritud laboratooriumis. Kui eelnimetatud proove analüüsitakse vastavateks analüüsideks akrediteerimata laboratooriumis, siis on sellisele laboratooriumile esitatavad nõuded ära toodud määruse §1 lõikes 2.

Lisaks on nõue, et keemilisi ja mikrobioloogilisi näitajaid analüüsitakse laboratooriumi eraldi ruumides. 

Proove analüüsitakse Eesti või rahvusvahelistele standarditele vastavate või samaväärsete meetoditega.

Proovide analüüsimise meetodi spetsiifilisus, tundlikkus, täpsus, avastamispiir ja laborisisene korduvus peavad olema hinnatud ja tunnistatud toidutoorme, toidu käitleja või laboratooriumi poolt piisavaks tulemuse õigsuse tagamiseks.

Laboratoorium, kus analüüsitakse loomse toidutoorme või toidu käitleja enesekontrolli raames võetud proove, peab osalema vähemalt üks kord aastas ühe määratava näitaja osas laboratooriumidevahelises võrdluskatses. 


Kasulikke linke:

Sobivaid võrdlusproove võib leida aadressil: http://www.labema.ee/
Laboritöötajatele vajalikke koolituste kohta võib leida informatsiooni aadressidelt:http://www.metrosert.ee/ ja http://www.ut.ee/katsekoda
Informatsiooni akrediteerimise kohta võib leida aadressilt: http://www.eak.ee/


Web by OK Interactive