Veterinaararstid

Tõhustamaks seadustest tulenevate ülesannete täitmist kohalikul tasandil, kasutab Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) oma järelevalvetegevuses volitatud veterinaararstide abi. Nendeks on kutsetegevusluba omavad veterinaararstid, kellele on veterinaarkorralduse seaduse alusel avaliku konkursi korras antud volitus veterinaar- ja toidukontrolli alla kuuluvate järelevalveobjektide seisundi kontrollimiseks.

Lisaks kehtivale veterinaararsti kutsetegevusloale peab volitatud veterinaararst omama volitusega seotud ülesannete täitmiseks vajalikku ettevalmistust ja tehnilist varustust ning olema võimeline tegutsema erapooletult. Viimane tähendab seda, et ühegi kontrolli alla kuuluva objektiga ei tohi teda siduda otsene majanduslik huvi, samuti on keelatud teostada veterinaarjärelevalvet talle või tema pereliikmetele kuuluva järelevalveobjekti üle.

Õigus tegutseda volitatud veterinaararstina antakse konkursi läbinud veterinaararstile VTA kohaliku asutuse juhi (maakonna veterinaarkeskuse juhataja) käskkirjaga kuni viieks aastaks. Volituste ulatus määratakse VTA kohaliku asutuse (maakonna veterinaarkeskuse) ja konkursi edukalt läbinud veterinaararsti vahel sõlmitavas töövõtulepingus.

Seaduse alusel on volitatud veterinaararstil vastavalt oma volituse ulatusele õigus omada juurdepääsu järelevalveobjektile, kontrolli teostamiseks vajalikule informatsioonile ja dokumentatsioonile ning nõuda viimastest koopiaid, väljastada veterinaartõendeid ning koostada akte, kasutada kontrolli teostamiseks selleks vajalikke tehnilisi vahendeid ning kontrolliga seotud uuringuteks sellekohaseid volitusi omavate laboratooriumide teenuseid, peatada kehtivatele veterinaarnõuetele mittevastavate loomadega kauplemine, selliste loomade karjatamine, ühest karjast teise või loomseid saadusi käitlevasse ettevõttesse viimine, loomsete saaduste hügieeninõuetele mittevastavate loomsete saaduste käitlemine, samuti niisuguste loomsete saaduste kasutamine inimtoiduks ning teha vastava piirkonna järelevalveametnikule ettepanek peatada järelevalveobjektiks oleva ettevõtte tegevus, kui loomatervishoiu, loomsete saaduste hügieeni- ja loomakaitsenõuete rikkumine seab ohtu inimeste või loomade elu ja tervise.

Samas on volitatud veterinaararst kohustatud täitma temale volitusega pandud ülesandeid, kasutama kõiki oma õigusi veterinaariaalaste õigusaktide nõuete rikkumise tõkestamiseks ja tuvastamiseks, vormistama volituse täitmisel tehtud otsustused põhjendatud kirjaliku otsusena ning teavitama sellest järelevalveametnikku ning hoidma talle järelevalveobjekti kontrolli teostamisel teatavaks saanud äri- ja ametisaladusi. Järelevalvet volitatud veterinaararsti tegevuse üle teostab VTA kohalik asutus (veterinaarkeskus), mille järelevalvealasel territooriumil ta tegutseb.

Volitatud veterinaararst osutab volituse raames nii tasulist kui ka riigieelarvest finantseeritavat veterinaarteenust. Teenuste tasu määrad ja tasustamise kord on sätestatud põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruses nr 108 “Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord”´. Riigieelarvest finantseeritavate veterinaarteenuste eest on järelevalveobjekti valdaja käest tasu võtmine keelatud.

 

Kutsetegevusloaga veterinaararstid

 

Juhendmaterjal  veterinaararstile veterinaarravimite kasutamise kohta

 

Riigilõivu tasumine veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse läbivaatamise eest ja kutsetegevust kinnitava tõendi eest
Failid:
Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotleja deklaratsioon

Web by OK Interactive