Toit
Toidukontrolli eesmärgiks on tagada tarbijale ohutu ja igakülgselt nõuetele vastav toit. Selle teeb võimalikuks kogu toidu käitlemise ahelaga seotud tegevuste-toidutoorme tootmisest kuni selle tarbijale kättesaadavaks tegemiseni- nõuetekohasus ja selle tagamine. Teisalt peab olema tagatud ka toidu kohta piisava ja tõese teabe jõudmine tarbijani, mille alusel oleks võimalik teha oma valikud.
 
Toidu valdkonda (st toidutoorme ja toidu käitlemist, käitleja enesekontrolli ja riiklikku järelevalvet) reguleerib Eestis toiduseadus ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrus 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused. Lisaks toiduseadusele ja selle rakendusaktidele reguleerivad toidu valdkonda ka teised seadused ja nende rakendusaktid ning otsekohalduvad EL õigusaktid. Täpsemad viited seadustele, Vabariigi Valitsuse ning ministri määrustele ja EL õigusaktidele on toodud vastava valdkonna õigusakte  kirjeldavas osas.
 
Vastavalt toiduseadusele teostavad Eestis toidu kontrolli ehk riiklikku järelevalvet Veterinaar-ja Toiduamet, Tarbijakaitseamet ning Maksu-ja Tolliamet.
Seaduse kohaselt teostab Veterinaar- ja Toiduamet riiklikku järelevalvet kõigis käitlemisvaldkondades ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 1 lõikes 2 nimetatud materjalide ja esemete üle.
 
Euroopa Komisjoni sätestatud toidu- ja söödakäitlemisettevõtete põhikohustused lähtuvad toidu ja sööda ohutuse tagamise nõudest.
 

Web by OK Interactive