Uuendtoit

Euroopa Liidu turule lubatud uuendtoitude nimekiri ja spetsifikatsioonid (27.03.2019 seisuga)

Juhendid ja kasulikud lingid

Mis on uuendtoit?

Uuendtoit (inglise keeles novel food) on toit, mida ei ole Euroopa Liidus enne 15.05.1997.a olulisel määral toiduna kasutatud.

Uuendtoidu alla kuuluvad toidud, mis lähevad järgmiste kategooriate alla:

 • uue või tahtlikult muudetud molekulaarstruktuuriga toit;
 • mikroorganismidest, seentest või vetikatest koosnev, neist saadud või toodetud toit;
 • mineraalset päritolu materjalist koosnev, sellest saadud või toodetud toit;
 • taimedest või nende osadest koosnev, neist saadud või toodetud toit;
 • loomadest või nende osadest koosnev, nendest saadud või toodetud toit;
 • rakukultuurist või koekultuurist (loomadest, taimedest, mikroorganismidest, seentest, vetikatest) koosnev, neist saadud või toodetud toit;
 • tehisnanomaterjalist koosnev toit;
 • uue tootmisprotsessiga saadud toidud, kui see põhjustab toidu koostises või struktuuris olulisi muutusi, mõjutades sellega toiteväärtust, inimese ainevahetust või ebasoovitavate ainete sisaldust.

Uuendtoitude alla kuuluvad näiteks chia seemned, krilliõli, lükopeen, noni mahl, ultraviolettkiirgusega töödeldud toidud (pärm, piim, leib, seened), koriandriseemneõli, laktoferriin, zeaksantiin, metüültselluloos, rapsiseemnevalk jne.

Uuendtoidu alla ei kuulu:

Uuendtoitu reguleerivad õigusaktid

Uuendtoidu reguleerimise eesmärk on, et toidud, mida ei ole varem Euroopa Liidus kasutatud, oleksid enne tarvitamist hinnatud ohutuks inimeste tervisele.

Alates 01.jaanuarist 2018.a reguleerib uuendtoitu Euroopa Parlamendi ja nõukogus määrus nr 2015/2283. Uus uuendtoidu määrus võeti vastu eesmärgiga muuta loaandmissüsteem kiiremaks ning lihtsustada kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu turuleviimist. 

Uuendtoidu määruse alusel on vastu võetud järgmised õigusaktid:

Vaata ka: Euroopa Komisjoni küsimuste-vastuste dokument uue uuendtoidu määruse kohta. 

Kuidas teha kindlaks, kas tegemist on uuendtoiduga või mitte?

Ettevõtte, kes hakkab toitu turustama, peab kindlaks tegema, kas toit kuulub uuendtoidu alla või mitte. Kahjuks ühte, väga head võimalust selleks ei ole. Toidu uuendtoidu staatuse määramiseks saab kasutada järgmiseid vahendeid:

NB! Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et on Komisjoni uuendtoidu kataloogis ja Belgia nimekirjas on kolm uuendtoidu staatust: "on uuendtoit", "ei ole uuendtoit" ja "ei ole uuendtoit toidulisandites". 

Staatus „ei ole uuendtoit toidulisandites“ tähendab seda, et kui taim ei ole uuendtoit toidulisandites (nt kasekäsn, lad.k. Inonotus obliquus), siis võib seda taime kasutada ainult toidulisandites. Muul otstarbel kasutamiseks (tavatoiduna) on vaja juba uuendtoidu luba.

Kui toidu uuendtoidu staatust ei ole võimalik kindlaks teha, siis saab selleks pöörduda Veterinaar- ja Toiduameti poole. Selleks tuleb esitada taotlus, mis sisaldab  Komisjoni rakendusmääruses nr 2018/456 I lisas toodud andmeid. Taotluse vormid leiab lehekülje lõpust. Soovitame kasutada ingliskeelset vormi, kuna konsulteerimine Komisjoni ja liikmesriikidega toimub inglise keeles. 

Uuendtoidu staatuse määramine võib võtta aega kuni 4 kuud (vajadusel võib tähtaega pikendada veel 4 kuud).

Toidu uuendtoidu staatuse tõendamine

Kohustus tõendada, et toit ei ole uuendtoit, lasub toidukäitlejal. Selleks tuleb pädevale asutusele esitada vastavad dokumendid, mis tõendavad, et toitu on olulisel määral Euroopa Liidus kasutatud enne 1997. aastat. Nendeks dokumentideks võivad olla näiteks  müügiarved, impordidokumendid, hinnakirjad, FAO statistika, kirjandusallikad, toodete märgistused (kuupäevaga) jne.

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et t toodet  oleks kasutatud toiduna, mitte teisel otstarbel (nt ravimina, söödana, kosmeetikatootena jne). Lisaks peab toodet olema kasutatud EL liikmesriigis (nt Venemaa ei lähe arvesse).

Euroopa Komisjon on välja töötanud juhendi selleks, kuidas tõestada, et toodet on tarbitud toiduna olulisel määral.

Uuendtoidu turuleviimine

Euroopa Liidus võib turustada ainult loa saanud uuendtoite.

Loa saamiseks tuleb esitada taotlus Euroopa Komisjonile, kes edastab selle vajadusel hindamiseks Euroopa Toiduohutusametile (EFSA).

Uuendtoidu taotlusi saab esitada Euroopa Komisjonile elektroonselt siit.

Uuendtoidu taotlusele esitatud nõuded leiab Komisjoni rakendusmäärusest 2017/2469.

EFSA on välja töötanud juhendi uuendtoidu taotluste koostamiseks, mille leiab siit.

Loa taotlemine võib aega võtta:

 • kuni 9 kuud (ilma EFSA hinnanguta)
 • kuni 19 kuud (koos EFSA hinnanguga).

Loa taotlemise protsess võib kujuneda pikemaks kui EFSA vajab hinnangu andmiseks rohkem andmeid.

Kolmandatest riikidest pärit traditsiooniliste toitude turuleviimine

Traditsiooniliseks toiduks loetakse toitu, mis vastab järgmistele tingimustele:

 • on saadud esmatootmisest;
 • on kasutatud vähemalt ühes kolmandas riigis;
 • on kasutatud pidevalt vähemalt 25 aasta jooksul;
 • on kasutatud ohutult;
 • märkimisväärne osa elanikkonnast on kasutanud seda tavapärase toiduna.

Kui toit vastab eeltoodud tingimustele, siis peab selle toidu turuleviimisest Euroopa Komisjoni teavitama. Kui mitte, siis tuleb esitada taotlus. Teavitusi ja taotlusi saab Euroopa Komisjonile esitada elektroonselt siit.

Kolmandatest riikidest pärit traditsiooniliste toitude teatisele ja taotlusele esitatud nõuded leiab Komisjoni rakendusmäärusest 2017/2468.

EFSA on välja töötanud juhendi kolmandatest riikidest pärit traditsiooniliste toitude teatiste ja taotluste koostamiseks, mille leiab siit.

Kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu turuleviimine võib võtta aega:

 • kuni 7 kuud (ainult teavitamine)
 • kuni 11 kuud (taotluse menetlemine).

Turuleviimise protsess võib kujuneda pikemaks kui EFSA vajab hinnangu andmiseks rohkem andmeid.

Lubatud uuendtoitude turustamine

Euroopa Liidus võivad kõik toidukäitlejad turustada ainult neid uuendtoite, millele on antud luba ja mis on kantud liidu loetellu. Lubatud uuendtoite võib turustada ainult vastavalt esitatud tingimustele (sh spetsifikatsioonid) ja märgistusnõuetele.

Uuendtoidu märgistamine

Uuendtoidu märgistamisel tuleb järgida toidualase teabe üldnõudeid ja vajadusel erinõudeid (nt toidulisandid). Uuendtoitudele võidakse kehtestada ka märgistuse erinõudeid ja need tuuakse välja loa andmise otsuses ja Liidu uuendtoitude loetelus (määrus 2017/2470).

Seda, et tegemist on uuendtoiduga, toote märgistusel eraldi välja tooma ei pea.

Kui turule lubatud uuendtoidu kohta soovitakse esitada tervisealaseid väiteid, siis tuleb need väited esitada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 1924/2006.

Failid:
Infoleht uuendtoidu ja uue määruse kohta
Uuendtoidu staatuse määramise taotlus (eesti keeles)
Uuendtoidu staatuse määramise taotlus (inglise keeles)

Web by OK Interactive