Toidu märgistamine

Toidu märgistamise eesmärk on anda tarbijale edasi olulist teavet teadliku valiku tegemiseks.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 25. oktoobril 2011 vastu määruse (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele (edaspidi „toidualase teabe määrus“). Toidualase teabe määrus ei reguleeri mitte ainult müügipakendis toidu märgistamist, vaid toidualase teabe esitamist üldiselt. Toidualane teave on toitu käsitlev teave, mis tehakse tarbijale teatavaks müügipakendil (müügipakendi märgistus), lisamaterjaliga (nt info- või reklaamlehel) või muude vahenditega (nt teave toote/tootja kodulehel, teave e-poes või kataloogis, suuliselt antav teave toote esitlemisel jne). Toidualase teabe määruse nõudeid tuleb järgida alates 13.12.2014. Nõuded on ühtsed kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Eestis tarbijale müüdava või muul viisil üleantava toidu toidualane teave esitatakse eesti keeles.

Toidu märgistamine, esitlemine ja reklaamimine ei tohi:

 • eksitada tarbijat toidu iseloomulike tunnuste, omaduste või toime osas;
 • omistada toidule haigusi vältida aitavaid, leevendavaid või ravivaid omadusi (v.a looduslikud mineraalveed ja eritoiduks mõeldud toiduained, mille kohta on olemas erisätted).

Toidualane teave peab olema täpne, selge ja tarbijale kergesti arusaadav.

Tarbijale üleandmiseks ettenähtud müügipakendis toidu märgistamine

Kohustuslikud toidualase teabe andmed esitatakse müügipakendil või pakendi külge kinnitatud märgistusel:

 • silmatorkavas kohas hästi nähtavalt, selgesti loetavalt ja vajaduse korral kulumiskindlalt ning
 • kasutades kirja, mille tähemärgisuuruse x-kõrgus on 1,2 mm või suurem. Erandina on väikepakenditel või –mahutitel, mille suurima külje pindala on alla 80 cm2 , lubatud kasutada kirja x-kõrgusega vähemalt 0,9 mm.

Müügipakendil või märgistusel esitatavad kohustuslikud andmed on:

 • toidu nimetus;
 • koostisosade loetelu (algab sõnaga „Koostisosad“);
 • allergiat või talumatust põhjustavad ained, mis esitatakse koostisosade loetelus muudest koostisosadest trükikirjas eristuvana;
 • teatavate koostisosade või koostisosade gruppide kogus;
 • toidu netokogus;
 • minimaalse säilimisaja tähtpäev („Parim enne“/ “Parim enne … lõppu“) või tarvitamise tähtpäev („Kõlblik kuni“);
 • mis tahes eritingimused säilitamise ja/või kasutamise kohta;
 • toidukäitleja (valmistaja või tootja või pakendaja või müüja) või toidu Euroopa Liitu importija nimi või ärinimi ja aadress;
 • päritoluriik või lähtekoht (kohustuslik teatud toitudel või juhul, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada);
 • tarvitamisjuhis, kui ilma selleta oleks toidu asjakohasel viisil tarvitamine keeruline;
 • jookide puhul, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, tegelik etanoolisisaldus mahuprotsentides;
 • toitumisalane teave (kohustuslik alates 13.12.2016). Vaata ka Juhend seoses eranditega toitumisalase teabe nõuetest.

Teatud kohustuslikud andmed – toidu nimetus, netokogus ja etanoolisisalduse mahuprotsent – esitatakse müügipakendil samas vaateväljas.

Kohustuslike andmete esitamise erandid müügipakendi suurusest sõltuvalt:

 • müügipakend suurima küljega alla 25 cm2: toitumisalase teabe esitamine ei ole nõutud;
 • müügipakend suurima küljega alla 10 cm2: müügipakendil või märgistusel esitatakse nimetus, allergeenid,  netokogus, „parim enne“ või „kõlblik kuni“ tähtpäev (sealjuures nimetus ja netokogus ei pea olema samas vaateväljas); koostisosade loetelu esitatakse teiste vahendite abil või tarbija nõudmisel.

Kohustuslike andmete esitamise erandid jookidele etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi:

 • koostisosade loetelu ei ole nõutud;
 • koostisosade loetelu puudumise korral esitatakse allergeen(id) sõnaga „sisaldab“, millele järgneb allergiat või talumatust põhjustava aine või toote nimi (nt „Sisaldab odralinnaseid“);
 • kui joogi nimetus osutab allergeenile, ei ole allergeeni eraldi esitamine nõutud (nt „Munaliköör“);
 • „parim enne“ tähtpäev ei ole nõutud jookidel etanoolisisaldusega vähemalt 10 mahuprotsenti;
 • „parim enne“ tähtpäev ei ole nõutud veinidel, liköörveinidel, vahuveinidel, aromatiseeritud veinidel ja sarnastel toodetel, mis on saadud muudest puuviljadest kui viinamarjad, ning CN rubriiki 2206 00 kuuluvatel jookidel, mis on saadud viinamarjadest või viinamarjavirdest;
 • toitumisalane teave ei ole nõutud;
 • soovi korral võib toitumisalane teave koosneda ainult energiasisaldusest.

Alkohoolse joogi müügipakendi märgistus võib olla võõrkeelne, kui originaaltekstist lähtuvat tõest eestikeelset teavet võimaldatakse kauba müügil.

Üleminekuajad

Enne 13.12.2014. a turule viidud või märgistatud toitu, mille toidualane teave ei vasta toidualase teabe määruse nõuetele, võib turustada nende varude lõppemiseni.

Enne 13.12.2016. a turule viidud või märgistatud toitu, millel ei ole toitumisalast teavet esitatud, võib turustada nende varude lõppemiseni.

Toidualase teabe määrus sätestab üldnõuded toidualase teabe esitamisele, sealhulgas toidu märgistamisele. Kui teatava toidu või toidugrupi suhtes (näiteks toidulisandid, külmutatud toit, mesi, mahlatooted jt) on Euroopa Liidu erisätetega ette nähtud täiendavad märgistamisalased nõuded, siis tuleb arvestada lisaks nende erisätetega.

 

Lisateave ja juhendid

Komisjoni teatis - Küsimused ja vastused määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) kohaldamise kohta. Teatise eesmärk on abistada toidukäitlejaid ja liikmesriikide asutusi määruse kohaldamisel, vastates mitmele pärast määruse jõustumist tekkinud küsimusele. 

Komisjoni teatis seoses teabe esitamisega allergiat või talumatust tekitavate ainete või toodete kohta

Komisjoni teatis koostisosade koguse märkimise põhimõtte kohaldamise kohta

Sõna "naturaalne" kasutamine toidu märgistuses või muul viisil toidu kohta antavas teabes

Toidu märgistusel antav teave päritolumaa või -piirkonna kohta

Juhend seoses eranditega toitumisalase teabe nõuetest

Küsimused, mis on seotud kaugmüügiga tarbijatele toidualase teabe esitamist käsitleva määruse (EL) nr 1169/2011 kontekstis

Toidu märgistamine Maaeluministeeriumi kodulehelt lingilt.

Lisateave teatud toidugruppide märgistamise erinõuete kohta  Maaeluministeeriumi kodulehelt lingilt.

Siseriiklikud kokkulepped toidualase teabe teatud üksikasjade esitamise osas, mis kohalduvad vaid Eestis turustatavale toidule


Web by OK Interactive