Eritoidust teavitamine

Teatise vorm:  Dokumendivormid

Millistest eritoitudest tuleb teavitada?

Veterinaar- ja Toiduametit (VTA) tuleb teavitada järgmiste eritoitude turuleviimisest:

 •  meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit,
 •  imiku piimasegud (0-6 kuud),
 •  kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja (kalorite sisaldus on päevas alla 800 kcal).

Millistest eritoitudest ei pea teavitama?

Teavitama ei pea järgmistest eritoitudest:

 •  jätkupiimasegud,  imiku- ja väikelapsetoitud, sh imiku- ja väikelapse teraviljasaadused ning teraviljatooted
 •  kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja (kalorite sisaldus on päevas üle 800 kcal)- kuid kuni delegeeritud akti jõustumiseni (kuupäev ei ole teada).

Kellel on teavitamise kohustus?

Teavitajaks võib olla ettevõte, kes on:

 • eritoidu maaletooja ja/või turustaja
 • eritoidu tootja
 • maaletooja/turustaja või tootja volitatud esindaja Eestis. 

Kui üks turuleviija on teavitanud toote turuleviimisest, kas teised ettevõtted peavad ka teavitama eritoidu turuleviimisest?

Ei pea, kuna teavitama peab ainult toodete esmakordsest turuleviimisest. Juba teavitatud tooteid võivad teised ettevõtted turustada ilma teavitamiseta.

Millised andmed ja dokumendid tuleb teavitamisel esitada?

Teavitamisel tuleb esitada eritoidu kohta järgmised andmed:

 1.  turuleviija andmed (ettevõtte nimi, aadress, kontaktandmed);
 2.  eritoidu andmed (eritoidu liik, nimetus, tootja, päritolumaa);
 3.  eritoidu turuleviimise kuupäev;

Lisaks teatisele tuleb esitada toote märgistuse näidis(ed). Ilma nendeta ei loeta tooteid teavitatuks! Vajadusel on VTA-l õigus nõuda ka lisadokumente, sh teaduslikke lisaandmeid, mis kinnitavad eriomaduste olemasolu eritoidul.

Milline peab välja nägema märgistuse näidis?

Toote märgistusena tuleb edastada kogu toote pakendil olev info (st kohustuslik teave, väited, pildid). Toote märgistuse näidised tuleb esitada nii eesti keeles kui ka originaalkeeles (v.a juhul kui toote originaalpakend on juba eestikeelne). Märgistuse näidiseid fotodena saates peab kogu märgistusel olev info olema loetav. Toote märgistuse näidisena ei pea esitama toodet ennast, vaid toote pakendil oleva info.

Kuidas saab teatisi esitada?

Teatisi koos märgistustega saab edastada kolmel viisil:

 • posti teel (aadress: Veterinaar-ja Toiduamet, Väike-Paala 3, 11415 Tallinn);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (esitada saab ettevõtte esindaja Äriregistri andmetel või volitatud isik);
 • e-posti teel aadressil teatised@vet.agri.ee (teatised peavad olema digitaalselt allkirjastatud).

Kust on siis võimalik leida teatise täitmise juhendit?

Teatise täitmise juhend on olemas VTA kodulehel. Juhiseid ja lisainfot teavitamise ja eritoitude kohta leiab ka kliendiportaalist. Juhise teatiste esitamise kohta Kliendiportaalist leiab siit.

Milline on teavitamise viimane tähtaeg?

Teavitada tuleb hiljemalt turuleviimise päeval, kuid soovitatavalt varem.

Kas iga eritoidu kohta tuleb esitada eraldi teatis?

Jah. Eraldi teatist pole vaja juhul, kui eritoit on täpselt sama koostisega, kuid erineva pakendi suurusega (nt toode netomassiga 200 g ja sama toode netomassiga 500 g).

Kas tuleb teatada ka juba teatatud eritoidust, mille nime või koostist on muudetud?

Uuesti tuleb teavitada juhul, kui muudetakse toote nimetust, brändi nimetust ja/või  tootja/turustaja nime. Ehk kui muudetakse neid andmeid, mida kuvatakse teavitatud toodete nimekirjas ja kliendiportaali päringus. Teistest muudatustest (nt koostis, väited jne) võib vabatahtlikult teavitada e-kirja teel.

Kas teavitamisega antakse eritoidule heakskiit?

Ei. Teavitamise eesmärk on anda VTA-le ülevaade Eesti turul olevatest eritoitudest, võimaldades seeläbi paremini järelevalvet korraldada ning anda turustajatele infot teavitatud toodetest (ehk millistest toodetest on teavitatud ja seda enam tegema ei pea).

Kust võib saada infot, et eritoit on andmekogusse kantud?

Tooted leiab avalikust teavitatud toodete andmebaasist. Kliendiportaali kaudu esitatud teatised ilmuvad andmebaasi koheselt. Posti ja e-posti teel teavitatud tooted lisatakse andmebaasi üldjuhul 30 päeva jooksul.

Mida teeb VTA teatisega edasi?

Saadetud nõuetekohased teatised koos teiste dokumentidega (märgistuse näidised) registreeritakse dokumendiregistris ning lisatakse teavitatud eritoitude andmebaasi.  VTA ei hinda teavitamisel toodete märgistusi ega nõuetekohasust.

Kas teavitatud eritoite saab andmebaasist kustutada?

Ei saa, kuna teavitatud eritoite võivad veel edasi turustada teised ettevõtted (teavitama peab ainult esmane turuleviija). Eritoite eemaldatakse andmebaasist juhul, kui toode määratletakse ravimiks või kui toode ei vasta eritoidu definitsioonile (ehk toode ei ole eritoit).


Web by OK Interactive