Toidu käitlemisest teatamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta, artikli 6 lõike 2 kohaselt peavad kõik toidu käitlejad teatama järelevalveasutusele ettevõttest, kus toitu käideldakse. Kuna toidu käitlemine tähendab kõiki toidu tootmise, töötlemise ja turustamise etappe, peavad ettevõttest teatama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad alates tootmisest kuni toidu tarbijale üleandmiseni. Nimetatud järelevalveasutuseks on Veterinaar-ja Toiduamet (edaspidi VTA).

Sisuliselt on teatamise puhul tegemist protseduuriga, mille käigus informeeritakse VTAd ettevõttest, kus toitu käideldakse, selle asukohast, käitlemisvaldkonnast ja käideldavast toidugrupist. Ettevõttest informeerimiseks tuleb VTAle esitada majandustegevusteade.

Millal tuleb esitada majandustegevusteade?

Majandustegevusteade on vaja esitada toitlustusettevõttes toidu käitlemiseks järgmiste tegevuste puhul:

 • eritemperatuuri mittevajava toidu serveerimine sh kaasamüük;
 • kuumade jookide valmistamine/serveerimine sh kaasamüükk;
 • toidu interneti- või postimüük;
 • toidu valmistamine ja/või serveerimine (sh toidu kaasamüük) teisaldatavas või ajutises käitlemiskohas:
  • Ajutine toitlustusettevõte on teatud ajavahemikul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud kestev (nt. hooajalised ettevõtted), ühel müügialal toitlustamisega tegelev ettevõte (avalik üritus, laat, turg, mess, festival jm); Majandustegevusteade esitatakse iga ürituse kohta eraldi. Majandustegevusteate esitamisel märgitakse teatisele tegevuse alustamise ning lõpetamise kuupäevad.
  • Teisaldatav toitlustusettevõte on mistahes liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav) käitlemisüksus või seade (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm) Esitades teisaldatava ettevõtte majandustegevusteate, peab taotlusele märkima ainult tegutsemise alguse kuupäeva. Teisaldatavast ettevõttest teavitatakse VTAd ettevõtte juriidilise aadressi järgi üks kord tegevuse alustamisel ning teavitada tuleb igast käitlemisüksusest või seadmest eraldi (nt. kui toidukäitlejal on 3 müügiletti, siis teavitada tuleb igast müügiletist eraldi). Teisaldatavate ettevõtete puhul on toidukätlejal kohustus teavitada VTAd tegevuse lõpetamisest esitades teatise (majandustegevusteate muutmise taotlus või vabas vormis esitatud allkirjastatud teatis). Juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning peab omama tegevusluba;

          Teisaldatava ettevõtte majandustegevusteate esitamisega on teavitamise kohustus täidetud ning ei pea enam teavitama igast üritusest eraldi, kuhu plaanitakse oma teisaldatava üksusega minna.

 • toidu müümine müügiautomaatides.

Muude ülal nimetamata toidu käitlemisega seotud tegevuste korral tuleb taotleda tegevusluba.

Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist! Majandustegevusteate esitamise hetkest peab olema täidetud kõik nõuded, millised asjaomasele ettevõttele kohalduvad (sobivad käitlemisruumid ja sisseseade, enesekontrolliplaan, tervisetõend jne). Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu käitlemisega alustada.

Majandustegevusteadet ei pea esitama juhul kui toimub toidu juhuslik käitlemine, valmistamine, ladustamine ja pakkumine eraisikute poolt.

Eraisikute juhuslik toidu käitlemine, valmistamine, ladustamine ja pakkumine sellistel üritustel nagu kiriku-, kooli- või külalaatadel määruse (EÜ) nr 852/2004  reguleerimisalasse ei kuulu.

Kedagi, kes käitleb, valmistab, ladustab ja pakub toitu juhuslikult ja väikeses koguses (nt kiriku-, kooli- või külalaatadel või muudel sarnastel üritustel, nt eraisikutest vabatahtlike korraldatud heategevusüritustel, kus mõnikord valmistatakse toitu), ei saa pidada „ettevõtjaks” ning seega ei kohaldata tema suhtes hügieeni käsitlevate ühenduse õigusaktide nõudeid.

Kodukohvikute päev kuulub külalaatade tüüpi ürituste alla. See on eraisikute poolt korraldatud heategevuslik üritus eesmärgil ühte kogukonda kuuluvatel inimestel kokku saada ja jagada ühisürituse tegemise rõõmu. Eesmärgiks pole tulu saamine. Kodukohvikute alla kuulub kodus või koduaias juhuslik ja ühekordne toidu valmistamine eraisikute poolt. Tegemist pole nende eraisikutega või juriidiliste isikutega, kellel selline toidu valmistamine on tavapärane (kohvik või eraelamus toidu valmistaja).

Juhul kui tegemist sellise ettevõttega, mille kontseptsioon viitab tegevuste teatavale jätkuvusele ning teatavale organiseerituse tasemele, siis peab isik Veterinaar- ja Toiduametit oma tegevusest teavitama, esitades majandustegevusteate või tegevusloa taotluse.

Toidu valmistaja või pakkuja peab aga meeles pidama, et toidu valmistamisel ning pakkumisel tuleb alati järgida toiduohutuse põhimõtteid. Ükskõik, kas toitu valmistab eraisik heategevusliku ürituse jaoks või toidukäitleja äritegevuse raames, nad mõlemad vastutavad ohutu toidu valmistamise ja pakkumise eest. Toiduohutuse tagamise põhireeglid on loetletud väljaandes „Toiduohutuse 5 võtit“

Ilusalongis klientidele kohvi/tee pakkumisest ei pea samuti Veterinaar- ja Toiduametit teavitama.

Kuidas majandustegevusteadet esitada?

Majandustegevusteate näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (toit-> üldine info -> dokumendivormid). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu).

Majandustegevusteate saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või Mobiil-ID  kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või Mobiil-ID  kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
 • notari kaudu.

NB! Alates 01. juulist 2014.a Majandustegevuse Registri (MTR) kaudu enam toidu käitlemisest teavitada ei saa.

Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud, tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda. Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud teate esitamise viise.

VTA peab teatatud ettevõtete üle arvestust, avaldab need veebilehel ning teostab riiklikku järelevalvet kehtestatud nõuete järgimise kontrollimiseks.

Lisavaldkonna jaemüük puhul leiate lisainformatsiooni Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt.

Üldinfot toidu käitlemisest teatamise kohta leiate Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt.

Täpsemate küsimuste korral pöörduge palun ettevõtte asukohajärgse Veterinaar-ja Toiduameti kohaliku asutuse poole.

 

Viimati muudetud 25.05.2018


Web by OK Interactive