Tegevusloa taotlemine

Tegevusloa taotlemise nõue ja põhimõtted on sätestatud Toiduseaduses, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004, 853/2004, 854/2004 ja 882/2004.

Tegevusloa andmine on menetlus, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse ettevõtte või selle osa, kus toitu käideldakse, vastavust Toiduseaduses, Euroopa Parlamendi ning nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja 853/2004 ning muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Ettevõtja kes soovib tegeleda toidu käitlemisega ning selle turule viimisega peab enne tegevuse alustamist omama tegevusluba. Tegevusluba tähendab sisuliselt järelevalveasutuse poolt saadud luba käitlemise alustamiseks. Nimetatud järelevalveasutuseks on Veterinaar-ja Toiduamet (edaspidi VTA).

Kuid mitte kõik käitlemisettevõtted ei pea omama tegevusluba.

Millal peab toidu käitlemiseks olema tegevusluba?

Tegevusluba toidu käitlemiseks jaemüügiettevõttes peab olema järgmistel juhtudel:

 • toatemperatuurist erineval temperatuuril hoitava toidu ehk eritemperatuuri vajava toidu jaemüük;
 • teisaldatavas ja/või ajutises käitlemiskohas (näiteks müügitelgid, -kioskid ja -veokid) loomse toidu töötlemine, sealhulgas valmistamine, või pakendamine ja turustamine teisele käitlejale.

Milliseid nõuded peavad tegevusloa saamiseks olema täidetud?

Tegevusloa saamiseks peab ettevõte vastama järgmistele nõuetele:

 • teil on koostatud enesekontrolliplaan, mis on kooskõlas toiduseaduse §-s 34 sätestatud nõuetega. Enesekontrolliplaani koostamise juhendmaterjalid on leitavad Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt;
 • teie ettevõtte ruumid, sisseseade, jäätmete ja veevarustus, toidu käitlemine, pakkimine ja vedu ning töötajate isiklik hügieen on vastavuses määruse 852/2004 II lisas toodud nõuetega;
 • kui teie ettevõte tegeleb loomset päritolu toidu käitlemisega, peavad olema täidetud lisaks määruses 853/2004 toodud asjakohased nõuded.

Kuidas on võimalik andmeid esitada ja luba taotleda?

Tegevusloa taotluse näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (toit-> alarubriigist „Dokumendivormid“). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu).

Tegevusloa taotluse saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele;
 • notari kaudu.

Tegevusloa saamiseks lisage taotlusele järgmised dokumendid (Toiduseadus § 9):

 • ettevõtte asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 • ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga. Veevõrgu plaanil näidatakse nummerdatult kõik veevõtukohad. Ruumide plaanil näidatakse ära toidu, pakkematerjalide, jäätmete ning töötajate liikumisteed;
 • andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
 • reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused;
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus;
 • andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
 • ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid veeseaduse § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud joogivee analüüsimiseks akrediteeritud laboratoorium;
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 • kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 • toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan, mis sisaldab andmeid nende kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta;
 • toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava;
 • andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja ringlevate veopakendite puhastamise korraldamise kirjeldus.

Taotlusele lisatavate dokumentide koostamise juhend on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

Juhul kui esitatud tegevusloa taotluses on andmed nagu ettevõtte nimi, käitlemisvaldkond või toidugrupp muutunud, tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda (taotleda tegevusloa muutmist). Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud taotluse esitamise viise.

Kuidas toimub tegevusloa taotluse lahendamine?

Vastavalt toiduseadusele viib tegevusloa taotluse lahendamise toiminguid läbi ettevõtte asukohajärgne VTA kohalik asutus.

Nagu eelpool mainitud peab käitleja esitama kirjaliku taotluse ettevõtte tegevusloa saamiseks enne seal käitlemise alustamist. Tegevusluba võib taotleda kas tervikuna või osade kaupa. Tegevusloa taotlusele esitab käitleja lisaks ka vajalikud andmed ja dokumendid. Järelevalveasutus kontrollib esitatud andmeid ja dokumente ning hindab ettevõtte vastavust esitatud andmetele ja kehtestatud nõuetele. Kui ettevõte on hindamistulemuste põhjal nõuetekohane, teeb ettevõtte asukohajärgse VTA kohaliku asutuse juht otsuse antud ettevõttele tegevusloa väljastamise kohta.

Üldjuhul väljastatakse tähtajatu tegevusluba. Kuid kui ettevõtte nõuetele vastavust saab hinnata alles ettevõttes toimuva käitlemise käigus või kui tegevusloa väljastamise menetluse käigus tuvastati vajadus teha ettevõttes toiduohutuse tagamist otseselt mittemõjutavaid ehituslikke, tehnoloogilisi, töökorralduslikke või muid ümberkorraldusi, siis annab toiduseadus järelevalveasutusele õiguse väljastada ka esialgne tegevusluba kehtivusajaga kuni kolm kuud. Kui esialgse tegevusloa tähtaja lõpul tehtud kontrollil selgub, et ettevõte ei vasta endiselt kõikidele asjaomastele nõuetele, kuid on näha, et on tehtud selgeid edusamme, võib esialgset tegevusluba pikendada, kuid taoline esialgse tegevusloa staatus ei tohi kesta kokku üle kuue kuu. Enne esialgse tegevusloa kehtivusaja lõppemist tuleb järelevalveasutusel väljastada antud ettevõttele tähtajatu tegevusluba või selle andmisest keelduda.

Juhul kui aga ettevõte ei vasta kehtestatud nõuetele, ei väljasta VTA kohaliku asutuse juht antud ettevõttele tegevusluba.

Juhul kui aga ettevõttes eiratakse toiduvaldkonna nõudeid on järelevalveasutusel õigus ka tegevusloa kehtivus teatud ajaks peatada või tegevusluba osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistada. Sellisel juhul tuleb ettevõttes käitlemine viivitamata vastavalt kas peatada või lõpetada.

Lisavaldkonna toitlustamine puhul leiate lisainformatsiooni Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt.

Üldinfot tegevusloa taotlemise kohta leiate Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt.

Täpsemate küsimuste korral pöörduge palun ettevõtte asukohajärgse Veterinaar-ja Toiduameti kohaliku asutuse poole.

 

Viimati muudetud 22.01.2015


Web by OK Interactive