Loomade võistlused, näitused ja müük

Loomavõistluse, -näituse, -laada või –oksjoni korraldamiseks peab korraldajal olema luba, mis kooskõlastatakse Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutusega, kelle järelevalvealal üritus toimub. Keelatud on loomavõistlustel manustada loomadele nende võimeid mõjutavaid aineid (dopingut). Võistlustel peab alati juures olema loomaarst, kes kontrollib loomade heaolunõuete järgimist võistluse kestel ning vajadusel peatab võistluse.

Loomi on lubatud avalikult näidata loomaaedades, samuti Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutusega kooskõlastatult loomanäitusel, -võistlusel, -laadal või –oksjonil. Loomaaiaks loetakse kohta, kus loomi näidatakse avalikult 7 ja enam päeva aastas. Nõuded loomaaialoomade pidamisele sätestab Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määrus nr 245 “Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded”

Loomaaia pidamiseks peab olema tegevusluba, mille väljastab asukohajärgne Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistus. Loomaaia tegevusloa väljastamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2003. a määrus nr 237 “Loomaaia tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, taotluse menetlemise ja tegevusloa väljastamise kord”

Looma müük või muul viisil tasu eest või tasuta üleandmine alla 16 aasta vanusele isikule on lubatud ainult tema vanema või seadusliku esindaja nõusolekul. Loom ei või olla loterii, õnnemängu ega muu sarnase ürituse võiduks.


Web by OK Interactive