Alkoholiregister  

Alkoholi käitlemise üldnõuded

Alkoholi tootja peab enne tegevuse alustamist taotlema Veterinaar- ja Toiduametilt (VTA) tegevusluba. Täiendav informatsioon on leitav http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=756 ning vajadusel pöörduda  ettevõtte tegevuskohajärgse veterinaarkeskuse poole.

Alkoholi kui aktsiisikaupa on lubatud toota aktsiisilaos. Isiklikus majapidamises valmistatud õlut, veini ja kääritatud jooki ei käsitata aktsiisikaubana, kui neid kasutatakse ainult enda tarbeks mittekaubanduslikul eesmärgil. Täpsem info aktsiisilao nõuete kohta on leitav Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt.

Alkoholi müügiga tegelemiseks jaekaubanduse, hulgikaubanduse ja toitlustamise tegevusaladel peab esitama Majandustegevuse registrisse majandustegevusteate. Täpsem informatsioon on leitav https://mtr.mkm.ee/.

Toiduseadusest tulenevalt  peab hulgi- ja jaekaubanduse ning toitlustuse alal alkoholi käitleja teavitama oma tegevusest ka VTA-d. Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist  nii vahendajatelt alkoholi ostmise kui ise maaletoomise korral.

Mahealkoholi käitlemise nõuded on leitavad http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=296.

Riiklik alkoholiregister

Kui eelnevad nõuded on täidetud, tuleb käideldav alkohol kanda ka riiklikusse alkoholiregistrisse.

Registrikande taotlus esitatakse VTA-le. Koos taotlusega peab esitama

  • tarbijapakendis alkohoolse joogi puhul:

* volitatud labori väljastatud katseprotokolli,

* alkohoolse joogi tarbijapakendil kasutatavate etikettide näidised või värvifotod,

* imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni originaali tootenäidise impordi kohta,

* Eestisse toimetatud ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe.

  • tarbijapakendisse pakendamata alkohoolse joogi puhul:

* volitatud labori väljastatud katseprotokolli,

* imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni,

* Eestisse toimetatud ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe.

 

Taotlust on võimalik esitada

  • paberkandjal

Taotluse vorm on leitav http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=103, taotlusi võetakse vastu tööpäeviti kell 9.00-16.00 Väike-Paala 3, Tallinn.

Alkoholiregistrile on vaikimisi juurdepääs ettevõtte juhatuse liikmel, kes saab registri kasutamiseks anda volitused ka teistele ettevõtte töötajatele. Volituse andmise juhend on leitav siit.

 

Registrisse kandmise taotlemise eest tasutav riigilõivu määr on 10€ toote kohta.

Registrisse kandmine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul alusdokumentide ja kohustuslikule esitamisele kuuluva materjali laekumise päevast arvates.

Alkohoolne jook tuleb uuesti registrisse kanda selle tarbijapakendi märgistusel esitatud kohustusliku teabe muutumisel (v.a. tootjapoolse partii tähistuse või selle asukoha muutumisel).

Registrikanne kehtib 5 aastat. Registrikande pikendamise kohta saate lugeda siit.

Eestis teostavad alkoholianalüüse registrikande taotlemiseks:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (Kreutzwaldi 30, Tartu).

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Kesklabor (Marja 4d, Tallinn).

 

Loetelu ametlikest asutustest ja laboratooriumidest, mille on heaks kiitnud või määranud kolmandad riigid eesmärgiga koostada dokumendid, mis peavad kaasnema iga ühendusse imporditava veinipartiiga (Komisjoni määruse (EÜ) nr 555/2008 artikkel 48)

Liikmesriikide nimetatud selliste laborite loetelu, mis on volitatud tegema ametlikke analüüse veinisektoris (Nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 artikkel 118)

 

Veini käitlev ettevõtja peab edastama riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale iga kuu 15. kuupäevaks aruande paberkandjal või elektrooniliselt tema poolt eelmisel kuul ekspordiks, hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud veini kohta.

 

Failid:
Väiketootjana isevalmistatud alkohoolse joogi müük
Töötajate volitamine alkoholiregistris