Language switcher

Sa oled siin

Import EL-i välistest riikidest

Euroopa Ühendusse imporditud mahepõllumajanduslikke tooteid võib lubada viia ühenduse turule mahepõllumajanduslikena, kui need on toodetud vastavalt ühenduse õigusaktides ettenähtud tootmiseeskirjadega samaväärsetele või ühilduvatele eeskirjadele ning kui nende kontrollimise kord on samuti samaväärne.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab järelevalvet isiku üle, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku toote importimisega.

Isik, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku toote importimisega, peab olema vastavalt Mahepõllumajanduse seaduse §-le 5 tunnustatud. Vastava tunnustuse saamiseks esitab isik taotluse (23.7 KB, PDF) ning muud vajalikud andmed ja dokumendid ettevõtte asukohajärgsele piirkondlikule keskusele.

Vastavalt Mahepõllumajanduse seaduse § 16 lõikele 2 teavitab importija mahepõllumajandusliku toote importimisest Veterinaar- ja Toiduametit ette vähemalt 24 tundi enne saadetise saabumist, esitades selleks ettenähtud teatise.

Euroopa Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kohaselt on olemas erinevad võimalused mahepõllumajandusliku toote importimiseks, sõltuvalt sellest, millisest kolmandast riigist konkreetne toode pärineb:

1.     Toodete import ELi poolt tunnustatud kolmandatest riikidest (samaväärsete tagatistega toodete import) Vastavalt määruse 834/2007 artikli 33 lõikele 2 tunnustab Euroopa Komisjon kolmandaid riike, kui seal rakendatav kontrollisüsteem, sealhulgas kolmanda riigi pädevate asutuste seire- ja järelevalvetegevus ning hinnang selle tõhususe samaväärsuse kohta on võrreldav ELi rakendatava süsteemiga.

Loetelu sellistest kolmandatest riikidest (koos tootekategooriate, pädevate asutuste ja kontrollorganite andmetega) on toodud Euroopa Komisjoni määruse nr 1235/2008 (viimati muudetud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2018/949) III lisas.

Mahepõllumajanduslike toodete impordi korral nendest riikidest peab importija vastavalt Mahepõllumajanduse seaduse § 16 lõikele 4 esitama kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt tolliametnikule koos kauba saatedokumentidega kontrollsertifikaadi originaaleksemplari (näidis määruse 1235/2008 V lisas).

Kontrollsertifikaat peab olema välja antud tunnustatud kolmanda riigi kontrollasutuse või kontrollorgani poolt (nimekiri vastavatest kontrollasutustest ja kontrollorganitest on toodud määruse 1235/2008 III lisas) ning vastavustõendatud Veterinaar- ja Toiduameti poolt.

2.     Selliste toodete import, mis ei pärine ELi poolt tunnustatud kolmandast riigist, kuid millede puhul on kontrollid teostanud tunnustatud kontrollasutus või kontrollorgan

Selliste toodete puhul, mis ei pärine punktis 1 nimetatud tunnustatud kolmandast riigist, võib Euroopa Komisjon tunnustada kontrollasutusi ja kontrollorganeid, kes on pädevad kontrollima samaväärsust ning väljastama EL imporditavate mahepõllundustoodete kontrollsertifikaate.

Loetelu sellistest kontrollasutustest ja kontrollorganitest koos vastavate tootekategooriate ja kolmandate riikidega on toodud Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV LISAS.

Selliste toodete impordil peab vastavalt Mahepõllumajanduse seaduse § 16 lõikele 4 esitama kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt tolliametnikule koos kauba saatedokumentidega kontrollsertifikaadi originaaleksemplari (näidis määruse 1235/2008 V lisas).

Kontrollsertifikaat peab olema välja antud eelnimetatud tunnustatud kontrollasutuse või kontrollorgani poolt (määruse 1235/2008 IV lisa) ning vastavustõendatud Veterinaar- ja Toiduameti poolt.

Vastavalt komisjoni rakendusmäärusele 2016/1842, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008 imporditud mahepõllumajanduslike toodete elektroonilise kontrollsertifikaadi ja teatava muu teabe osas, võetakse kasutusele elektroonilise sertifitseerimise süsteem (TRACES NT).

Määruses 2016/1842 toodud muudatused, mis on seotud elektroonilisele sertifikaadile üleminekuga jõustusid 19.aprill 2017. Nimetatud muudatused rakenduvad 19.oktoobrist 2017, mis tähendab, et alates 19. oktoobrist 2017 on kohustuslik, et kõik mahetoodete impordi kontrollsertifikaadid oleksid koostatud ning kinnitatud läbi TRACES NT süsteemi.

Et impordi kontrollsertifikaate saaks läbi süsteemi koostada ning kinnitada, peavad kõik ettevõtted, kes impordivad ning on imporditud mahetoote esimesed kaubasaajad olema registreeritud TRACES NT-s.

Ligipääs TRACES NT veebilehele: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Juhend kasutajakonto loomiseks on leitav siit (3.74 MB, DOCX).

Viimati uuendatud: 18. Juuni 2019