Language switcher

Sa oled siin

Juhised sertifikaadi täitmiseks

  • Iga kaubasaadetise kohta täidetakse üks püügisertifikaat. Seda ka juhul kui saadetises on rohkem kui ühelt kalalaevalt pärinev kala.
  • Eksportija ja kalalaeva kapten või tema esindaja täidavad püügisertifikaadil jaotised 2-8 ja 10 ning I liite.

Jaotisesse 2 märgitakse kala püüdnud kalalaeva  või kalalaevade andmed. Kui ühes kaubasaadetises on rohkem kui ühelt kalalaevalt pärinev kala, täidetakse püügisertifikaadi jaotised 2-5 (ümberlaadimise korral ka jaotised 6 ja 7) iga kalalaeva kohta eraldi.

  • Jaotises 3 kirjeldatakse kalandustoodet kala liigi ja tootekoodi kaudu. Euroopa Liit kasutab CN (Combined Nomenclature) koodisüsteemi. Püügipiirkond märgitakse vastavalt püügiandmete esitamist reguleerivatele õigusaktidele. Tõendatud lossimiskaalu lahter jäetakse tühjaks; selle täidab lipuriigi pädev asutus, juhul kui see on asjakohane.
  • Jaotises 4 märgitakse lühidalt ära püügisertifikaadil märgitud liikide kaitseks kehtestatud meetmed (nt püügikvoot, püügivahendite piirang).
  • Jaotise 5 täidab, allkirjastab ning kinnitab kalalaeva kapten või tema esindaja.
  • Jaotised 6 ja 7täidetakse ainult ümberlaadimise korral. Merel toimuva ümberlaadimise korral täidavad ja allkirjastavad jaotise 6 mõlema laeva kaptenid. Sadamaalal toimuva ümberlaadimise korral  täidab ja allkirjastab jaotise 7 vastava sadamariigi ümberlaadimise kontrollimise eest vastutav asutus.
  • Jaotised 8 ja 10 ning I liite täidab, allkirjastab ning kinnitab templi või pitsatiga eksportija.

Väljavõte käsiraamatust määruse 1005/2008/EÜ rakendamise kohta. Lühendatud tõlkeversioon (PDF)

Handbook on the practical application of Council Regulation 1005/2008/EC (PDF)

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019