Language switcher

Kala transportimine

Kala lossimiskohast mujale veetavate kalandustoodete kohta tuleb vormistada veodokument, kui lossimiskohas ei vormistatud üleandmisdeklaratsiooni või kala esmakokkuostukviitungit. Veodokumenti ei ole vaja koostada, kui kalandustooteid transporditakse sadamaalal või kuni 20 km kaugusele lossimiskohast. Ka ei pea veodokumenti vormistama, kui vedajal on kaasas kalapüügipäeviku leht, millel on andmed lossitud kala kohta.

Veodokument peab kajastama kõiki kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra lisa 9 vormil nõutud andmeid. (PDF)

Kala veodokument antakse vedaja poolt üle või saadetakse tähtkirjaga või e-posti teel Veterinaar- ja Toiduametile 48 tunni jooksul peale kala pealelaadimist. Kui andmed kala veo kohta esitatakse elektrooniliselt selleks ettenähtud elektroonilise keskkonna veebilehel, siis neid paberdokumendil ei esitata.

Kui kala lossimine toimus mõnes teises Euroopa liikmesriigis ja transporditi sealt Eestisse kala veodokumendiga, siis tuleb veodokumendi koopia esitada Veterinaar- ja Toiduametile ja ka selle riigi pädevale asutusele, kus kala lossiti.

Juhend kala veodokumendi täitmiseks

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019