Language switcher

Sa oled siin

Kalandusalased kasulikud lingid ja õigusaktid

Kasulikud lingid

Maaeluministeerium

Keskkonnaministeerium

Keskkonnainspektsioon

Keskkonnaamet

Veeteede amet

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Kutselise kalapüügi register

Kalanduse teabekeskus

Eesti Kalurite Liit

Riigiteataja

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Sihtasutus Kutsekoda

Euroopa kalalaevaregister

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus (EUMOFA)

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO)

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES)

Eesti kalanduse algatusrühmad:

Harju Kalandusühing

Hiiukala

Liivi Lahe Kalanduskogu

Läänemaa Rannakalanduse Selts

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Saarte Kalandus

Virumaa Rannakalurite Ühing

Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Õigusaktid

Siseriiklikud

Kalapüügiseadus

Kalapüügieeskiri

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Keskkonnatasude seadus

Kutselise kalapüügi registri põhimäärus

Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid

Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord

Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2020. aastaks

Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm

Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus

Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid

Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine

Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

Meresõiduohutuse seadus

Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal

EL määrused

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009 20. november 2009 millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1627/94, 27. juuni 1994, millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/218, 6. veebruar 2017, liidu kalalaevastikuregistri kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 847/96, 6. mai 1996, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel

Nõukogu määrus (EÜ) nr 811/2004, 21. aprill 2004, millega kehtestatakse meetmed põhjapoolse merluusi varude taastamiseks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 768/2005, 26. aprill 2005, millega moodustatakse Euroopa Kalanduskontrolli Amet ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2115/2005, 20. detsember 2005, millega kehtestatakse süvalesta varude taastamise kava Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni raames

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2166/2005, 20. detsember 2005, millega kehtestatakse meetmed Kantaabria mere ja Pürenee poolsaare läänerannikuvete uusmeremaa merluusi ja norra salehomaari varude taastamiseks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu

Nõukogu määrus (EÜ) nr 388/2006, 23. veebruar 2006, millega kehtestatakse Biskaia lahe merikeelevaru säästva kasutamise mitmeaastane kava

Nõukogu määrus (EÜ) nr 509/2007, 7. mai 2007, millega kehtestatakse La Manche’i lääneosa merikeelevarude säästva kasutamise mitmeaastane kava

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1386/2007, 22. oktoober 2007, milles sätestatakse Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni reguleeritavas piirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1300/2008, 18. detsember 2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/973, 4. juuli 2018, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava, täpsustatakse Põhjamerel kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1954/2003, 4. november 2003, mis käsitleb teatavate ühenduse kalastuspiirkondade ja kalavarudega seotud püügikoormuse korraldamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 685/95 ja (EÜ) nr 2027/95

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1236/2010, 15. detsember 2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2791/1999

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013 , kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1130, 14. juuni 2017, kalalaevade omaduste määratlemise kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1756, 26. september 2017, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1013/2010, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 III peatükis määratletud liidu laevastikupoliitika rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1139, 6. juuli 2016, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007

Nõukogu määrus (EÜ) nr 734/2008, 15. juuli 2008, milles käsitletakse ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitset põhjapüügivahendite kahjuliku mõju eest

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/2036, 18. oktoober 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/86, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres

Nõukogu määrus (EL) 2018/2025, 17. detsember 2018, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/2033, 18. oktoober 2018, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes aastatel 2019–2021

Nõukogu määrus (EL) 2018/1977, 11. detsember 2018, millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2019–2020

Komisjoni määrus (EÜ) nr 665/2008, 14. juuli 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 199/2008 (kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1004, 17. mai 2017, kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 199/2008

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1639/2001, 25. juuli 2001, millega kehtestatakse ühenduse kalandussektori andmekogumise miinimum- ja laiendatud programm ning sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1543/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1921/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/644, 18. aprill 2018, postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 218/2009, 11. märts 2009, Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 217/2009, 11. märts 2009, Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2009, 11. märts 2009, nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades

Nõukogu otsus (EL) 2015/2103, 16. november 2015, protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1010/2009, 22. oktoober 2009 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Nõukogu määrus (EL) 2019/124, 30. jaanuar 2019, millega määratakse 2019. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu

Rahvusvahelised

Loode-Atlandi kalandusorganisatsiooni kaitse ja rakendusmeetmed https://www.nafo.int/Fisheries/Conservation

Viimati uuendatud: 23. September 2020