Language switcher

Sa oled siin

Toidukvaliteedikavade tunnustamine

Toidukvaliteedikava on üks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika meetmetest, mis on kavandatud edendama maaelu ja põllumajanduslikku tootmist ning suunatud tootearendusele, traditsiooniliste toodete taasavastamisele, turustamise ja ühistegevuse edendamisele. Osalemiseks sobiv toode peab erinema tavatootest (keskmisest kõrgemad kvaliteediomadused, tootmis- ja/või töötlemisprotsess, mis tagab toote erilised omadused).

Toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm

Toidukvaliteedikava tunnustamist saab taotleda ainult tunnustatud tootjarühm. Tootjarühm on tulundusühistu, mittetulundusühing või seltsing, kes turustab ühiselt toidukvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodangut.

Tootjarühma liikmeteks on vähemalt viis põllumajandusega tegelevat ettevõtjat, kes toodavad, töötlevad ja turustavad tootjarühma põhitoodet ühise eeskirja alusel.

Toidukvaliteedikavad on avatud ka kõigile teistele tootjatele, kes ei kuulu toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma liikmete hulka, kuid kes täidavad kõiki toidukvaliteedikavas osalemiseks esitatud nõudeid:

 • osaleja on põllumajandustoodete tootja või töötleja;
 • osaleja järgib toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu nõudeid;
 • osaleja peab arvestust toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote tootmise ja turustamise üle.

Nõuded toidukvaliteedikavale

 • toidukvaliteedikava raames toodetud toode on sobilik inimtoiduks ning on realiseeritav jaekaubanduses;
 • lõpptoote põhitooraine pärineb 100 % ulatuses toidukvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodangust;
 • toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoode on kõrgema kvaliteediga kui tavatoode või omab eriomadusi, milliseid tavatoodetel ei ole;
 • toote erilisus võib olla tingitud:
  • erilise tootmis- ja/või töötlemisprotsessi kasutamine, mille tulemusel saadakse eriliste omadustega lõpptoode;
  • erilise põllumajandusliku tootmismeetodi kasutamine, mille nõuded inimeste, loomade, taimede tervisele, loomade heaolule või keskkonnakaitsele on oluliselt kõrgemad tavanõuetest.

Toidukvaliteedikava eeskiri

Toidukvaliteedikava haldava tootjarühma poolt vastu võetud eeskiri peab sisaldama:

 • kavas osalemise tingimusi ja korda;
 • lõpptoodete loetelu;
 • toidukvaliteedikavas osalejale kohustuslikku toidukvaliteedikava raames toodetava toote tootmismeetodi kirjeldus (toote spetsifikatsioon);
  • lõpptoote tooraine tootmisprotsess (välja tuua erinõuded loomade tõule, söödale, söötmisele, pidamisele, taimekasvatusmeetodile, sordile jne.);
  • toorainest lõpptoote valmistamise töötlemisprotsess või kui töötlemine ja pakendamine toimuvad eraldi mitmes etapis, siis kõikide etappide kirjeldused (vajadusel välja tuua erinõuded töötlemisprotsessile, pakendamisele);
 •  põhinäitajad, mille alusel saab kontrollida lõpptoote erilisi omadusi ning kvaliteeti ja/või kohustusliku tootmismeetodi nõuete järgimist.

Tootmismeetodi kirjeldus peab võimaldama toodet kontrollida täies ulatuses – lõpptoote tooraine tootmisest kuni turustamiseni kõikides etappides.

Toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemiseks vajalikud dokumendid

Veterinaar- ja Toiduametile tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • vormikohane avaldus (18.02 KB, PDF);
 • toidukvaliteedikava eeskirja ärakiri;
 • toidukvaliteedikavas osalejate nimekirja ärakiri;
 • toidukvaliteedikava eeskirjas sätestatud nõuete järgimist kontrolliva sertifitseerimisorgani ülesandeid täitva isiku pädevust tõendava dokumendi ärakiri.

Toidukvaliteedikava tunnustamise tingimused

Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja teeb tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast.

Toidukvaliteedikava tunnustatakse järgmiste nõuete täitmise korral:

 • avaldus on nõuetekohaselt täidetud ja selles esitatud andmed on õiged;
 • toidukvaliteedikavas osalejale ei ole tehtud ettekirjutusi toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu nõuetele mittevastavuse osas toidukvaliteedikavas osalemise aastale vahetult eelnenud aasta jooksul;
 • toidukvaliteedikava vastab järgmistele sätetele:
 1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 art. 16 lõige 1;
 2. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 91 lõige 2;
 3. Põllumajandusministri 12. juuli 2010 a. määrus nr 77 „Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm“ § 4.

Toidukvaliteedikava tunnustamise otsus on tähtajatu. Muudatuste tegemisest toidukvaliteedikavas osalejate nimekirjas tuleb Veterinaar- ja Toiduametit teavitada kirjalikult.

Tunnustatud toidukvaliteedikavade eeskirjad, neid rakendavate tootjarühmade ja toidukvaliteedikavades osalejate nimed leiab Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt lingi alt Tunnustatud toidukvaliteedikavad.

Toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Tunnustamise otsust muudetakse toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma teatavate muudatuste korral:

 • muutuvad erinõuded viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta;
 • muutuvad erinõuded märgistuse kohta;
 • muutuvad kontrolliva sertifitseerimisorgani ülesandeid täitva isiku kontaktandmed.

Tunnustamise otsuse muutmiseks esitab toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm Veterinaar- ja Toiduametile:

 • vormikohase avalduse (18.02 KB, PDF);
 • põhjenduse tunnustamise otsuse muutmise vajalikkuse kohta;
 • muudetud toidukvaliteedikava eeskirja;
 • toidukvaliteedikavas osalejate nimekirja.

Veterinaar- ja Toiduamet teeb tunnustamise otsuse muutmise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamise päevast.

Tunnustamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel asjaoludel:

 • avalduse alusel;
 • järelevalve käigus selgub, et toidukvaliteedikava ei vasta esitatud nõuetele;
 • õigusrikkumist ei ole lõpetatud ettekirjutuse täitmise tähtajaks;
 • tootjarühm ei võimalda teostada järelevalvet.
Viimati uuendatud: 6. Juuni 2019