Language switcher

Sa oled siin

Tunnustamine

Kui ettevõte soovib müüa tooteid viitega mahepõllumajandusele, peab ta olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel ehk liitunud mahe kontrollsüsteemiga. Tunnustatud peavad olema seega ettevõtjad, kes soovivad tegeleda mahepõllumajanduslike toodete ettevalmistamise, pakendamise, ladustamise, turuleviimise sh. importimisega, eksportimisega või pakendamata toodete lõpptarbijale turustamisega. Ainult jaekaubanduse ettevõtted, kes müüvad pakendatud mahetooteid, ei kuulu kontrollsüsteemi ning ei pea olema tunnustatud.

Mahepõllumajanduse seaduse alusel peab olema tunnustatud ka selline ettevõte, kes kasutab oma tootes kasvõi ühte mahepõllumajanduslikku koostisosa ja soovib sellele koostisosade loetelus viidata, sellisel juhul on tegemist tavatoote toomisel mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamise valdkonnaga (nt leib, mille koostisosade loetelus on maherukkijahu).

„ettevalmistamine” – mahepõllumajanduslike toodete säilitamise ja/või töötlemisega (sh kasvatatud loomade tapmise ja tükeldamisega) ning pakendamise, märgistamise ja/või mahepõllumajanduslikke tootmismeetodeid käsitleval märgistusel muudatuste tegemisega seotud toimingud;


Tunnustamise taotlemine


Tunnustuse saamiseks mahepõllumajandusliku käitlemise valdkonnas esitab isik taotluse koos vajalike andmete ja dokumentidega ettevõtte tegutsemiskoha järgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele. Elektrooniliselt on võimalik taotlust esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu). Portaalis tuleb valida Veterinaar- ja Toiduameti teenuste alt rubriigist „mahe“-> “mahe teatis“ -> alusta uut taotlust.

Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise korral esitada taotlusele lisaks järgmised andmed ja dokumendid:

• toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta
• käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta
• andmed tegeliku tootmisvõimsuse ning ette valmistada või toota kavatsetavate tootegruppide ja eeldatava toodangu mahu kohta
• nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse märgistatud saaduse või toote nõuetekohane ettevalmistamine või tootmine
• muud vajalikud andmed nagu näiteks toote märgistuse näidis.

Juhend - tunnustamise dokumentatsiooni koostamine ettevalmistamise valdkonnas (63.5 KB, DOC)

Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimisega, eksportimisega ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:

• turuleviidavate toodete loetelu ning märgistuse näidis
• nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane turuleviimine, sealhulgas importimine, eksportimine ja pakendamata toote turustamine lõpptarbijale.

Juhend - tunnustamise dokumentatsiooni koostamiseks ladustamise ning turuleviimise, sh impordi valdkonnas


Riigilõiv


Mahepõllumajanduslikku toodet ettevalmistav või üksnes turule viiv isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 40 eurot.

Mahepõllumajanduslikku toodet importiv isik tasub ettevõtte andmete mahepõllumajanduse registrisse kandmise eest ning registrisse kandmisele järgnevast aastast alates igal aastal ettevõttes või selle osas tehtud korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 100 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda:
• ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ja
• igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal 1. veebruariks.

Tõendav dokument


Ettevõtte tunnustamise käigus hindab järelevalveasutus ettevõtte käitlemise vastavust EL otsekohalduvatele määrustele, mahepõllumajanduse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Kontrollitakse nii dokumente kui ka ettevõtte tegevust kohapeal. Juhul kui käitlemine vastab seadusest tulenevatele nõuetele, siis ettevõte tunnustatakse ning ettevõttele väljastatakse tunnustamise otsus, milleks on komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 XII lisas toodud vormikohane tõendav dokument.

Tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 31. detsembrini. Müügipakendis toodetega kaupleva hulgimüüja tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva kolmanda aasta 31. detsembrini. Tunnustatud ettevõtte kohta järgmise tunnustamise otsuse tegemise või tunnustamisest keeldumise otsustab järelevalveasutus omal algatusel kehtiva tunnustamise otsuse kehtivusaja lõppemise aastal, võttes aluseks selle aasta järelevalve tulemused.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse. Juba tunnustatud ettevõtte vastavust mahepõllumajanduse seaduse nõuetele kontrollivad järelevalveametnikud perioodiliselt kohapeal.

Toidu vastavus õigusaktide nõuetele


Oluline on rõhutada, et kui tegemist on toiduga, mis on mõeldud turule viimiseks, ja turule viimist mõistetakse siin Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu määruse 178/2002/EÜ tähenduses, peab see toit vastama toiduseaduse ja selle alusel kehtestatud määruste nõuetele.

Toiduseaduse kohaselt peab ettevõtja olema enne tegevuse alustamist kas oma tegevusest teatanud või omama tegevusluba. Täpsemalt saab tegevusest teatamise ning tegevusloa kohta lugeda rubriigist toit -> toidu käitlemine ja müük-> tegevusest teavitamine või tegevusloa taotlemine.

Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise, turuleviimise sh importimisega, eksportimisega tegeleva isiku tegevus peab olema toiduseadusega kooskõlas enne kui on võimalik saada mahepõllumajanduse seaduse kohane tunnustamise otsus. Mahevaldkonnas võib tegevust alustada peale seda, kui isiku tegevus vastab kehtiva seadusandluse nõuetele ja isikule on väljastatud selle tõestuseks mahepõllumajanduse seaduse alusel väljastatud tunnustamise otsus. Tegevusluba toiduseaduse alusel ja mahetunnustamist saab taotleda ka koos, kuid kliendiportaalis taotledes tuleb enne sisestada tegevusloa taotlus toiduseaduse alusel, seejärel saab teha mahetunnustamise taotluse.

Viimati uuendatud: 23. August 2019