Language switcher

Sa oled siin

Töötlemiseks ettenähtud imporditud, külmutatud veiseliha kasutamine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 52 (2) alusel kontrollib töötlemiseks ettenähtud imporditud veiseliha sihipärast kasutamist Veterinaar- ja Toiduamet (VTA).

Komisjoni määruse (EÜ) nr 412/2008 alusel, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine järgneva kvoodiaasta jooksul, võivad lihakäitlemisettevõtted, mis on heaks kiidetud määruse (EÜ) nr 854/2004 artikli 12 kohaselt ning mis on eelneva kvoodiaasta jooksul vähemalt korra tegelenud vesiseliha sisaldavate töödeldud toodete valmistamisega, taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu Euroopa Komisjonilt impordiõigusi kõnealustest kvootidest osasaamiseks.

Eraldatud impordiõiguste ulatuses võivad käitlemisettevõtted importida külmutatud veiseliha kolmandatest riikidest, mille nad peavad ümber töötlema PRIA-st saadud impordilitsentsis täpsustatud A- või B-tooteks kolme kuu jooksul alates impordikuupäevast. VTA kontrollib, kas kõnealuste ettevõtete tooted vastavad A-või B-toodete nõuetele ning kas kogu imporditud liha kasutati käitlemisettevõttes impordilitsentsis täpsustatud tootegruppi kuuluvate toodete valmistamiseks ette nähtud 3 kuu jooksul. VTA informeerib kontrolli tulemustest Maksu- ja Tolliametit (MTA), kus otsustatakse saadud infole tuginavalt, kas ja millises ulatuses tagastatakse käitlemisettevõttele liha impordi sooritamisel MTA-le esitatud töötlemistagatis.

Impordiõigused saanud ettevõte peab enne imporditud liha kasutama hakkamist VTA-le esitama taotluse nende toodete retseptide tunnustamiseks, mille valmistamiseks kavatsetakse imporditud külmutatud veiseliha kasutada. Taotlusele lisaks tuleb VTA-le esitada ka kõnealuste retseptide koopiad. VTA võtab nendest toodetest kontrollproovid, mille retseptidele tunnustust taotletakse, ning need analüüsitakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Retseptide ja analüüsitulemuste põhjal otsustatakse tunnustuse andmine ning nõuetele vastavatele toodete retseptidele omistatakse unikaalsed tunnustamise numbrid.

Imporditud liha võib käitlemisettevõte kasutama hakata tunnustuse saanud retseptide alusel valmistatavate toodete tootmiseks ning liha kasutamist peab ettevõte olema võimeline järelevalveametnikele dokumentaalselt tõestama.

Õigusaktid:
Komisjoni määrus (EÜ) nr 412/2008, 8. mai 2008, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

Viimati uuendatud: 30. Mai 2019