Language switcher

Sa oled siin

Kalandustooted

Kalandustoodete turustusnormid

Teatavatele soolase vee kalaliikidele on kehtestatud ühised turustusnormid, mille eesmärk on parandada toodete kvaliteeti ning määratleda nende ühesugused kaubanduslikud omadused kogu ühenduse turul. Eestis on ühiste turustusnormidega hõlmatud liikideks kilu, räim ja tursk.

Ühised turustusnormid hõlmavad:

 1. Värskuskategooriad:
 • EKSTRA;
 • A;
 • B;
 • kõlbmatu.
 1. Suuruskategooriad:

Suuruskategooriaid määratakse kala kaalu või kalade arvu järgi kilogrammis, arvestades kalaliigi bioloogilist miinimumsuurust ning püügipiirkonda.

Ühistele turustusnormidele mittevastavaid tooteid võib kasutada muuks otstarbeks kui otseselt inimtoiduks, näiteks kalajahu, kalaõli, lemmikloomatoidu, ravimite ja kosmeetikatoodete valmistamiseks.

Eelnimetatud nõudeid ei kohaldata selliste väikeste tootekoguste suhtes, mida rannakalurid müüvad otse jaekauplejatele või tarbijatele.

Tarbijate teavitamise nõuded

Kohustuslik teave:

 • liigi tootenimetus ja selle teaduslik nimi;
 • tootmismeetod;
 • piirkond, kust toode on püütud või kus see on kasvatatud ning kalapüügil kasutatud püügivahendi liik;
 • teave selle kohta, kas toode on sulatatud;
 • minimaalne säilivuskuupäev, kui see on asjakohane.

Nimetatud nõuded ei kehti väikeste tootekoguste suhtes, mis müüakse vahetult pärast püüki kalalaevalt otse tarbijatele kokku kuni 50 euro eest päevas.

Vabatahtlik lisateave:

 • kalapüügi- või  vesiviljelustoote püügikuupäev;
 • kalapüügitoodete lossimise kuupäev või teave sadama kohta, kus tooted lossiti;
 • üksikasjalikum teave kalapüügivahendi alaliigi kohta;
 • merel püütud kalapüügitoodete puhul üksikasjad riigi kohta, mille lipu all kõnealused tooted püüdnud laev sõidab;
 • keskkonnateave;
 • eetilist või sotsiaalset laadi teave;
 • andmed tootmismeetodite ja –tavade kohta.

Teabe esitamisel võib kasutada QR koodi. Märgistusel ei ole lubatud esitada sellist teavet, mida ei ole võimalik kontrollida.

Maaeluministeeriumi infovoldik Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete märgistamise uutest nõuetest (PDF).

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2406/96, 26. november 1996, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu

Viimati uuendatud: 13. Aprill 2020