Language switcher

Oliiviõli

Olenevalt oliivide töötlemise meetodist ja töötlemise astmest jagatakse oliiviõlid kuude suuremasse kategooriasse:

 • neitsioliiviõlid;
 • rafineeritud oliiviõli;
 • rafineeritud oliiviõlist ja neitsioliiviõlist koosnev õli;
 • töötlemata oliivijääkõli;
 • rafineeritud oliivijääkõli;
 • oliivijääkõli.

Lõpptarbijale jaemüügietapis võib nendest turustada kolme kategooria oliiviõlisid:

 • neitsiõliiviõlid – mehhaaniliselt esimesel pressimisel oliividest saadud õlid;
  Neitsioliiviõlid liigitatakse:
  • ekstra-neitsioliiviõli;
  • neitsioliiviõli.
 • rafineeritud oliiviõlist ja neitsioliiviõlist koosnev oliiviõli;
 • oliivijääkõli.

Oliiviõli märgistamine

Kohustuslik märgistus toote etiketil:

 • toote nimetus;
 • õlikategooriat käsitlevad andmed;
 • päritolunimetus ekstra-neitsi- ja neitsioliiviõlide puhul.
Õigusaktiga kehtestatud oliiviõlide nimetused ja nende juurde kuuluvad õlikategooriat käsitlevad andmed on:
 • ekstra-neitsioliiviõli – „kõrge kvaliteediga mehhaanilisel teel esimesel pressimisel oliividest saadud õli“;
 • neitsioliiviõli – „mehhaaniliselt esimesel pressimisel oliividest saadud õli“;
 • rafineeritud õlist ja neitsioliiviõlist koosnev oliiviõli – „õli, mis koosneb ainult rafineeritud oliiviõlist ning otse oliividest saadud õlist“;
 • oliivijääkõli – „õli, mis koosneb ainult oliiviõli ekstraheerimisel saadud toote töötlemisel saadud õlist ning otse oliividest saadud õlist,“ või „õli, mis koosneb ainult pressimisjääkide töötlemisel saadud õlist ja otse oliividest saadud õlist.“

Ekstra-neitsioliiviõli ja neitsioliiviõli puhul nõutav päritolunimetus peab koosnema järgmisest:

 • ühest liikmesriigist või kolmandast riigist pärinevate oliiviõlide puhul viide liikmesriigile, liidule või kolmandale riigile

või

 • mitmest liikmesriigist või kolmandast riigist pärinevate oliiviõlide segude puhul vastavalt vajadusele üks järgnevatest märgetest:
  • „Euroopa Liidu oliiviõlide segu“ või viide liidule;
  • „Euroopa liidu väliste oliiviõlide segu“ või viide liiduvälisele päritolule;
  • „Euroopa Liidu ja liiduväliste oliiviõlide segu“ või viide liidu ja liiduvälisele päritolule

või

 • kaitstud päritolunimetus või kaitstud geograafiline tähis kooskõlas asjaomase toote spetsifikaadis määratletud tingimustega.

Vabatahtlikud märked, mida võib leida ekstra-neitsioliiviõlide ja neitsioliiviõlide etiketilt:

 • „esimene külmpressimine“ – sellise märke võib lisada toote etiketile, kui see on saadud oliivipasta esimesel mehhaanilisel pressimisel hüdrauliliste pressidega temperatuuril alla 27 °C;
 • „külmekstraheerimine“ – sellise märke võib lisada toote etiketile, kui see on saadud oliivipasta nõrutamise või tsentrifuugimise teel temperatuuril alla 27 °C;
 • maitsele ja/või lõhnale võib osutada juhul, kui need omadused põhinevad määruse (EMÜ) nr 2568/91 XII lisas sätestatud analüüsimeetodi alusel tehtud hindamise tulemustel;
 • märke happesuse või maksimaalse happesuse kohta võib esitada juhul, kui sellele on sama suures trükikirjas ja samas vaateväljas lisatud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2568/91 kindlaksmääratud peroksiidarv, vahasisaldus ja UV neeldumine.

Oliiviõlide ja muude taimeõlide segu märgistus

 • toote nimetus „Taimeõli (või asjaomaste taimeõlide konkreetsed nimetused) ja oliiviõli segu“, millele järgneb kohe oliiviõli kogus protsendimäärana segus;
 • oliiviõli olemasolule võib etiketil viidata kujundite või graafiliste kujutiste abil ainult siis, kui oliiviõli moodustab asjaomasest õlist üle 50 %;
 • õlikategooriat käsitleva teabe esitamine ei ole kohustuslik.

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (VII lisa VIII osa)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 29/2012, 13. jaanuar 2012, oliiviõli turustusnormide kohta

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2568/91, 11. juuli 1991, oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta

Viimati uuendatud: 12. Veebruar 2020