Language switcher

Sa oled siin

Lemmikloomaga reisimine

I.ÜLDOSA

Lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 576/2013 (edaspidi määrus) ning Komisjoni rakendusmäärus ( EL) nr 577/2013. Lemmikloomad määruse art 3 mõistes on määruse I lisas loetletud loomad, kes on kaasas tema omanikel või omanike nimel liikumise ajal kõnealuste loomade eest vastutavatel isikutel ning ei ole ette nähtud müümiseks või teise omaniku juurde viimiseks.

Loomaliigid, kelle suhtes on kehtestatud lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise lihtsustus, on seega:

 • koerad
 • kassid
 • valgetuhkrud
 • selgrootud (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad näiteks vähid ja krevetid)
 • troopilised dekoratiivkalad
 • kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud)
 • roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid)
 • närilised ja koduküülikud
 •  mõned linnuliigid

Juhul kui reisitakse koos loomadega, keda peetakse küll lemmikloomana, kuid kes ei kuulu määruse lisas I nimetatud liikidesse ( näiteks kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud, minisead, vähid ja teised loomad) ja/või loomi on rohkem kui 5 ja/või loomade liikumise eesmärk on kaubanduslik ja/või loomadel ei ole kaasas omanikku või omaniku poolt volitatud isikut, kehtivad loomade liikumisel EL liikmesriikide vahel või sissetoomisel ühendusevälistest riikidest loomade kaubanduslikku liikumist reguleerivad nõuded ning sellised loomad ja linnud alluvad veterinaarkontrollile.

I.1. ERANDID

I.1.1. Reisijaga kaasasolevate koerte, kasside ning valgetuhkrute maksimaalne arv võib olla suurem kui 5 järgmiste tingimuste täitmisel:

 • lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise eesmärk on osalemine võistlustel, näitustel või spordiüritustel või treenimine selliste ürituste jaoks, ja
 • omanik või volitatud isik esitab kirjaliku tõendi, mis tõendab, et loomad on registreeritud eelpoolnimetatud üritustel osalemiseks, ja
 • loomad on vanemad kui 6 kuud.

I.1.2  Lemmiklooma mittekaubanduslik liikumine võib toimuda ka kuni 5 päeva ennem või pärast omaniku füüsilist liikumist juhul, kui looma liikumine on tingitud omaniku liikumisest või seotud sellega. Sellisel juhul peab omanik või volitatud isik esitama kirjalikud tõendid, mis tõendavad omaniku liikumist ( näiteks lennuki- või laevapiletid).

I.2.MÕISTED

Käesolevas juhendis kasutatakse järgnevaid mõisteid:

 • „mittekaubanduslik liikumine” – liikumine, mille eesmärk ei ole lemmiklooma müük või omandiõiguse üleandmine;
 •  „lemmikloom” – I lisas loetletud liiki kuuluv loom, kes liigub mittekaubanduslikul eesmärgil koos oma omaniku või volitatud isikuga, ja kes jääb kõnealuse mittekaubandusliku liikumise kestel omaniku või volitatud isiku vastutuse alla;
 •  „omanik” – füüsiline isik, kes on lemmikloomapassi või tervisesertifikaati kantud omanikuna;
 •  „volitatud isik” – füüsiline isik, keda omanik volitab kirjalikult enda nimel lemmiklooma mittekaubanduslikul eesmärgil transportima;
 •  „mikrokiip” – üksnes lugemiseks ettenähtud passiivne raadiosagedusel töötav identifitseerimisvahend;
 •  „identifitseerimisdokument” – lemmikloomapass või tervisesertifikaat mis võimaldab lemmiklooma eksimatult identifitseerida ja kontrollida tema terviseseisundi vastavust nõuetele;
 • „lemmikloomapass“ - Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisale III vastav identifitseerimisdokument (1.24 MB, PDF) koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks liikmesriikide vahel või teatud ühendusevälistest riikidest. Täiendav info lemmikloomapassi kohta on leitav siit;
 • „sertifikaat“ - Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisa IV osale 1 vastav identifitseerimisdokument  (134 KB, DOC)koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks ühendusevälistest riikidest või territooriumitelt;
 •  „mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon“ - Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisa IV osale 3 vastav looma omaniku või omaniku poolt volitatud isiku deklaratsioon (16.6 KB, DOCX), mis tõendab  koerte, kasside ja valgetuhkrute liikumise mittekaubanduslikku iseloomu;
 • „transiitdeklaratsioon“ - Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisa I osale 2 vastav looma omaniku või omaniku poolt volitatud isiku deklaratsioon (16.43 KB, DOCX), mis tõendab, et ühendusevälistest riikidest või territooriumitelt sissetoodavad loomad ei ole transiidil läbi tunnustamata riikide kokku puutunud marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega ega väljunud transpordivahendist või rahvusvahelise lennujaama territooriumilt;
 • „vaktsineerimata loomade deklaratsioon“ - Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisa I osale 1 vastav looma omaniku või omaniku poolt volitatud isiku deklaratsioon (15.93 KB, DOCX), mis tõendab et kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavad kutsikad, kassipojad või tuhkrupojad ei ole kokku puutunud nakkusohtlike loomadega.

II. Nõuded reisijaga kaasasolevate, mittekaubanduslikul eesmärgil liikuvate koerte, kasside ja valgetuhkrute sisenemisel Eestisse teisest liikmesriigist

II.1. Identifitseerimine

Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

 Nõuded mikrokiibile:

 • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
 • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

 Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

II.2. Identifitseerimisdokument

Saabumisel teisest Euroopa Liidu liikmesriigist peab loomaga kaasas olema Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisale III vastav lemmikloomapass (1.24 MB, PDF), mille abil saab kindlaks teha looma omaniku nime ja aadressi ning, mis tõendab kehtivat vaktsineerimist marutaudi vastu. Passi  peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

II.3. Vaktsineerimine

Koerad, kassid, valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Vaktsineerimine peab olema kehtiv ja teostatud vähemalt 21 päeva enne Eestisse saabumist.

Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

 • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
 • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
 • volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva lemmikloomapassi osasse V;
 • lemmikloomapassi osasse V märgitud vaktsineerimine toimus pärast lemmikloomapassi III osas märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
 • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi osasse V;
 • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal;
 • korduvvaktsineerimise puhul, kui see on tehtud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal, ei ole vaja järgida 21- päevast ooteaega.
 • marutaudi vaktsiinile peab olema antud liikmesriigis müügiluba.

Müügiloaga vaktsiinide kohta saab informatsiooni siit.

III. Nõuded koerte, kasside ja valgetuhkrute sisenemisel Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu

Liikmesriikidena käsitletakse ka liikmesriikide eraldiasuvaid territooriume (Taani: Gröönimaa, Fääri saared; Hispaania: Kanaari saared; Prantsusmaa: Prantsuse Guajaana, Guadeloupe, Martinique, Reunion; Gibraltar; Portugal: Assoorid ja Madeira saared).

Samaväärsed tingimused kehtivad  Andorrast, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Šveitsist ning Vatikanist saabuvatele lemmikloomadele. ( VT. p. II)

Ühendusevälisest riigist on mittekaubanduslikul eesmärgil reisijatega kaasaolevate lemmikloomade sisenemine Eestisse lubatud läbi kõikide rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide kaudu ning sellisel juhul teostab järelevalvet Maksu- ja Tolliamet.

Rohkem kui 5 loomaga liikumisele laienevad lemmikloomadega kauplemise nõuded, mille kohta täpsemalt saab lugeda siit. Kaubanduslikul eesmärgil sisenevate loomade puhul on sisenemine Eestisse lubatud  üksnes selleks tunnustatud piiripunkti  kaudu.

III.1. Identifitseerimine

Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

Nõuded mikrokiibile:

 • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
 • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

 Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

III.2. Identifitseerimisdokument

Saabumisel Euroopa Liidu liikmesriigiks mitteolevast riigist peab loomaga kaasas olema sertifikaat (134.5 KB, DOC), mis on vastavuses Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisa IV osas 1 esitatud näidisega (vaata ka märkusi sertifikaadi näidise lõpus ). Sertifikaadile peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Sertifikaat antakse välja või kinnitatakse ametliku veterinaarinspektori poolt, täidetakse trükitähtedega sisenemise liikmesriigi ja inglise keeles ning kehtib 10 päeva alates väljaandmise päevast. Meretranspordi puhul pikeneb sertifikaadi kehtivus merereisi kestuse võrra.

Sertifikaadile peab olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon (16.6 KB, DOCX).

EL päritolu loomade taassisenemisel ühendusevälistest riikidest on identifitseerimisdokumendina nõutav EL lemmikloomapass.

Tähelepanu!!! Käesoleva punkti esimeses lõigus viidatud sertifikaadi vorm kehtib kuni 31.10.2019. Alates 01.11.2019 peab loomaga kaasas olema sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/1293 III lisas esitatud näidisele. Siiski võib viidatud sertifikaadi vormi kasutada üleminekuperioodil kuni 28.02.2020 eeldusel, et see on välja antud mitte hiljem kui 31.10.2019.   

 III.3 Vaktsineerimine ja antikehade tiitrimine

III.3.1. Määrus 576/2013/EL  jaotab ühendusevälised riigid, nendes riikides valitseva marutaudialase olukorra alusel, gruppidesse. Ühenduseväliste riikide nimekirjad on kehtestatud Määruse 577/2013/EL  lisas II. Lisa II 2. osas on loetletud need kolmandad riigid, millede marutaudialane olukord loetakse rahuldavaks ning nendest riikidest saabuvatele koertele, kassidele ja valgetuhkrutele esitatavad marutaudialased nõuded on samad kui teistest liikmesriikidest saabuvatele loomadele. Seega peavad kõik, määruse 577/2013 II lisa 2. osas loetletud riikidest saabuvad, koerad, kassid ja valgetuhkrud omama kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist, seejuures esmavaktsineerimisel peab see olema tehtud vähemalt 21 päeva enne Eestisse saabumist. Marutaudivastase vaktsineerimise teostamise kuupäeva ja vaktsineerimise kehtivuse kuupäevad kinnitab veterinaararst lemmikloomale väljastatud sertifikaadi osas II.

Erand kehtib kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitte omavatele kutsikatele, kassipoegadele ja valgetuhkrupoegadele, mille kohta loe täpsemalt osas V.

Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

 • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
 • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
 • volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva sertifikaadi osasse II.3;
 • sertifikaadi osasse II.3 märgitud vaktsineerimine toimus pärast sertifikaadi osas I.28  märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
 • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud sertifikaadi osasse II.3;
 • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal;
 • korduvvaktsineerimise puhul, kui see on tehtud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal, ei ole vaja järgida 21- päevast ooteaega.
 • marutaudi vaktsiinile peab olema antud müügiluba.

III.3.1.1 Juhul kui loomad läbivad transiidina määruse 577/2013/EL II lisa 2. osas loetlemata riike, peab loomal olema kaasas looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud transiitdeklaratsioon (16.43 KB, DOCX).

III.3.2   Määruse 577/2013 II lisa 2. osas  loetlemata kolmandatest riikidest saabuvatel koertel, kassidel ja valgetuhkrutel peab lisaks marutaudi vastasele vaktsineerimisele olema tunnustatud laboratooriumis määratud marutaudi antikehade tiiter. Antikehade tiitrit saab määrata alates 30 päeva möödumisel vaktsineerimisest. Nõuetele vastav tiiter on 0,5 ühikut/ ml või rohkem. Nõuetekohase antitiitri määramise ning liikumise vahe peab olema vähemalt 3 kuud.  Test tuleb teha heakskiidetud laboris.

Andmed marutaudi antikehade tiitrimise kohta peavad olema kantud sertifikaadile. Sertifikaadile peab olema lisatud ka nõuetekohase antikehade tiitri määramist tõendav laborvastuse originaal.

Euroopa Liidu päritolu loomadel või Andorra, Šveitsi, Islandi, Liechtensteini, Monaco, Norra, San Marino, Vatikani päritolu loomadel kes taassisenevad Euroopa Liitu peab sertifikaadi asemel kaasas olema  lemmiklooma pass, kuhu peavad olema kantud marutaudi antikehade tiitrimise tulemus passi osas VI, mis tehti enne Euroopa Liidu või eelpoolnimetatud riikide territooriumilt lahkumist. Passile peab olema lisatud ka nõuetekohase antikehade tiitri määramist tõendav laborvastus. Liikumisel Määruses 577/2013 II lisa 2.osas loetlemata riikidesse ei ole vajalik  3 - kuuline liikumiseelne ooteperiood põhjusel, et  marutaud ei ole Euroopa Liidu liikmesriikides endeemiline.

III.3.3 Koerte viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale ja Soome tuleb koertele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse . Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati.

Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt sertifikaadi osas II.4 .

IV.  Lemmikloomaga teistesse EL liikmesriikidesse

IV.1. Identifitseerimine

Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

Nõuded mikrokiibile:

 • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
 • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

 Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

IV.2. Identifitseerimisdokument

Reisimisel teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse peab loomaga kaasas olema Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisale III vastav lemmikloomapass, mille abil saab kindlaks teha looma omaniku nime ja aadressi ning, mis tõendab kehtivat vaktsineerimist marutaudi vastu. Passi  peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt reisijate informeerimisele suunatud alajaotusest. Mõnede maailma riikide viiteid vaata punkt VIII.

IV.3. Vaktsineerimine

Loomade viimisel teistesse EL liikmesriikidesse on nõutav kehtiva marutaudi vastase vaktsineerimise olemasolu. Liikmesriigid võivad lubada kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitte omavate koerte, kasside ja valgetuhkrute liikumist, kui neil on kaasas pass ja nad on viibinud oma sünnikohas sündimisest saadik, puutumata kokku tõenäoliselt nakatunud metsloomadega, või, kui nad on koos oma emaga, kellest nad on ikka veel sõltuvad. Paljud liikmesriigid seda siiski ei luba ning seega on vajalik ennem reisile asumist veelkord kontrollida sihtriigi sisseveonõudeid.

IV.4. Ussitõrje

Loomade viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale ja Soome tuleb koertele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse . Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati.

Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi vastavas osas.

Ülaltoodu puudutab ka lemmikloomade viimist Norrasse, kuigi Norra pole EL liikmesriik

V. LIIKUMINE KUTSIKATE, KASSIPOEGADE VÕI VALGETUHKRU POEGADEGA


V.1 Teistest EL liikmesriikidest ja teatud kolmandatest riikidest (riigid eelpool loetletud vt. ptk. III.3.1.) on lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

Need loomad võivad olla:

 • vähem kui 12 nädala vanused ja marutaudi vastu vaktsineerimata või
 • 12-16 nädala vanused ning marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid marutaudi vaktsineerimine ei ole veel kehtiv.

Selliste kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitteomavate lemmikloomade sissetoomine on lubatud ainult siis kui sihtliikmesriik on Eesti. Teistesse EL liikmesriikidesse reisimiseks tuleb eelnevalt välja selgitada vastava sihtriigi nõuded, kuna selliste loomadega liikumise lubamine on jäetud iga liikmesriigi pädevusse. Vaktsineerimata loomade edasisaatmine Eestist teise liikmesriiki ei ole lubatud.

V.2 Loomad peavad vastama järgmistele nõuetele:

V.2.1 Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel.

Nõuded mikrokiibile:

 • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
 • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil. Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

V.2.2 Koertel, kassidel ja valgetuhkrutel peab olema kaasas identifitseerimisdokument, kuhu peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Sertifikaadile peab kolmandatest riikidest liikumisel olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon.

V.2.2.1.Juhul kui loomad on koos oma emaga, kellest nad on veel sõltuvad, peab emaga kaasasoleva identifitseerimisdokumendi järgi olema võimalik kindlaks teha, et ema on enne poegimist saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab kehtivusnõuetele.

V.2.2.2. Juhul kui loomad on ilma emata, peab sertifikaadile olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud vaktsineerimata loomade deklaratsioon, mis tõendab, et loomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega.

VI. Nõuded muude lemmikloomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikul liikumisel

EL ei ole kehtestanud erireegleid muude loomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks. Üldine nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud.

Siiski nõuavad mõned riigid nimetatud loomade liikumisel eriluba või esitavad muid nõudeid. Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt reisijate informeerimisele suunatud alajaotusest. Mõnede maailma riikide viiteid vaata punkt 7.

VII. Lemmikloomaga ühendusevälistesse riikidesse

Lemmikloomade viimisel ühendusevälistesse riikidesse tuleb järgida sihtriigi nõudeid. Enamus ühenduseväliseid riike nõuab lemmikloomaga sisenemisel  veterinaarsertifikaati, mille saamiseks tuleb pöörduda ameti piirkondlikku keskusesse ning esitada vastavasisuline taotlus.

VIII. Mõningate riikide info lemmikloomadega reisimise kohta:

Täiendav üldine info lemmikloomadega reisimisest:

Siin  Euroopa Komisjoni kodulehelt

Viimati uuendatud: 28. Oktoober 2019