Language switcher

Sa oled siin

Lemmikloomapass

Euroopa Liidu Lemmikloomapass

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) nr 576/2013 peab kassidel, koertel ja puurituhkrutel liikumisel ühest liikmesriigist teise olema  kaasas Euroopa Liidu lemmikloomapass, millesse on kantud üksikasjalikud andmed looma tervisliku seisundi kohta sh. vaktsineerimine marutaudi vastu. Lemmikloomapassi mudel (1.24 MB, PDF) on kehtestatud Komisjoni rakendusmääruse ( EL) nr 577/2013 lisas nr. III ning kehtib alates 29.12.2014. Vanu, nõuetekohaselt täidetud lemmikloomapasse uute vastu vahetada ei ole tarvis ning need võivad olla kasutusel kuni looma surmani. Eestis omavad õigust  lemmikloomapasse väljastada kõik tegevusloaga loomaarstid.

Millistel juhtudel vajab loom lemmikloomapassi?

EL lemmikloomapass on kohustuslikuks looma identifitseerimisdokumendiks koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikul liikumisel EL liikmesriikide vahel, taasisenemisel ühendusevälistest riikidest ning mittekaubanduslikul liikumisel Andorrast, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Šveitsist ning Vatikanist.

EL lemmikloomapass on kohustuslik dokument ka EL liikmesriikide vahelisel kauplemisel, millisel juhul pass on alusdokumendiks veterinaarsertifikaadi väljastamisel maakonna veterinaarkeskuse poolt.

Kuna pass kehtib terve looma eluaja, siis on otstarbekas kõik vaktsineerimised registreerida sellesse passi, et ei tekiks vajadust hakata vaktsineerimistõendit ümber vormistama, kui antud loomal peaks tekkima tulevikus vajadus osaleda näitustel või reisida Eestist väljapoole. Loomulikult kehtivad siseriiklikult edasi ka kõik muud Marutaudi tõrje eeskirja § 7. lg 6 alusel väljastatavad tõendid.

Lähtuvalt määruse nr. 576/2013 art 3 punktis c) esitatud definitsioonist, käsitletakse looma omanikuna füüsilisi isikuid. Kui loomaomanikuks on juriidilises mõttes siiski juriidiline isik ( näiteks varjupaigad, kennelid, politsei ja piirivalvekoerad jms.), kantakse loomaomanikuna passi juriidiline isik ja ka füüsiline isik, kes nimetatud looma eest vastutab ( näit. varjupaiga puhul seaduslik esindaja, ametikoerte puhul koera füüsilisest isikust hooldaja/saatja).

Nõuded lemmikloomapassi väljastamisel

Eestis omavad õigust  lemmikloomapasse väljastada kõik tegevusloaga loomaarstid. Lemmikloomapassi väljastav loomaarst peab registreerima ja säilitama järgmised andmed:

  • Passi number;
  • Mikrokiibi või tätoveeringu tähtnumbriline kood ja asukoht, mikrokiibi puhul selle paigaldamise või näidu lugemise kuupäev, tätoveeringu puhul selle tegemise ja lugemise kuupäevad;
  • Lemmiklooma nimi, liik, tõug, sugu, värv, omaniku poolt nimetatud sünnikuupäev, muud märgatavd või eristatavad jooned või tunnused;
  • Loomaomaniku nimi ja kontaktandmed.

Nimetatud andmed kuuluvad säilitamisele ja pädeva asutuse nõudmisel esitamisele vähemalt 3 aastat.

Lemmikloomapassi võib väljastada ainult loomadele, kellel on paigaldatud mikrokiip või enne 03.07.2011 sündinud loomadele, kellel on selgelt loetav tätoveering. Lemmikloomapassi väljaandmisel või iga järjekordse kande tegemisel passi tuleb kontrollida lemmiklooma märgistust.

Tühjade passide väljastamine ei ole lubatud. Passi väljastamisel peavad olema täidetud passi osad I-IV ( k.a. loomaomaniku allkiri osas I). Pärast passi osa III täitmist tuleb passi osa III kiletada ( kiled on passiga kaasas).

Ka muudes passi osades, kui kasutatakse kleebiseid, mis eemaldamisel ei muutu loetamatuks, tuleb vastavad sissekanded kiletada.

Kuidas täidetakse lemmikloomapassi?

Passi leheküljel 3 ja 4 on üldised selgitavad märkused passi täitmiseks.

Kuupäevad passis esitatakse kujul: pp/kk/aaaa.

Kellaajad esitatakse kujul: 00:00.

LK 05 Loomaomaniku andmed, OSA I: kirjutatakse loomaomaniku ütluste alusel. Loomaomanik kinnitab nimetatud andmed oma allkirjaga ja seega vastutab andmete õigsuse eest.

LK 07 Looma kirjeldus OSA II: kohustuslik on märkida lemmiklooma nimi ( omaniku ütluste alusel), liik, tõug ( segavereliste puhul märkida „ segavereline“), sugu, värv, omaniku poolt nimetatud sünnikuupäev, muud märgatavad või eristatavad jooned või tunnused.

Lk 08   Looma märgistus OSA III: Vastavalt Loomakaitseseaduse § 9 lg 3-le on nii mikrokiipimine kui ka tätoveerimine protseduurid, mida võib sooritada üksnes loomaarst.

Nõuded mikrokiibile:

a) mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning

b) mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

Märkida mikrokiibi tähtnumbriline kood ning paigaldamise või näidu lugemise kuupäev;

2)    Nõuded tätoveeringule:

a) tätoveering peab olema selgelt loetav,

b) tätoveering peab olema tehtud enne 03.07.2011.a.

Märkida tätoveeringu tähtnumbriline kood ning tätoveeringu  tegemise ja näidu lugemise kuupäev..

Lk 8 tuleb peale täitmist kiletada.

NB! Märgistust (mikrokiip või tätoveering) tuleb kontrollida enne mistahes uue kande tegemist passi

Lk 09 Passi väljaandmine OSA IV: Märkida passi väljastanud loomaarsti kontaktandmed ja passi väljastamise kuupäev. Selles osas esitatud andmed peavad võimaldama kontakteerumise passi väljastanud loomaarstiga passis esitatud andmete hilisemaks kontrollimiseks.

Lk 10 Vaktsineerimine marutaudi vastu OSA V – „ volitatud veterinaararstidena“ käsitletakse lemmikloomade liikumist käsitlevates õigusaktides Eesti kontekstis kõiki tegevusloaga loomaarste.

Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded: ( Määrus nr 576/2013 Lisa III)

a) vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst ;

b) lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;

c) volitatud veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva lemmikloomapassi osasse V;

d) lemmikloomapassi osasse V märgitud vaktsineerimine toimus pärast lemmikloomapassi III osas märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;

e) vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist („ kehtiv alates“) ja kestab kuni kaitsva immuunsuse lõppemiseni ( esitatud vaktsiini müügiloa tehnilises kirjelduses või loas, mille on vaktsiinile andnud liikmesriik, kus vaktsineerimist tehakse). Volitatud veterinaararst peab märkima selle kuupäeva lemmikloomapassi osasse V („ kehtiv kuni“);

f) korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal;

g) korduvvaktsineerimise puhul, kui see on tehtud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal, ei ole vaja järgida 21- päevast ooteaega ( „ kehtiv alates“ pole vaja märkida).

h) Nõuded marutaudi vaktsiinile:

  • Vaktsiin peab olema muu kui modifitseeritud elusvaktsiin ja kuuluma vähemalt ühe järgmise kategooria alla:
  • Inaktiveeritud vaktsiin, mis sisaldab vähemalt üht antigeeni ühikut doosi kohta, või
  • Rekombinantne vaktsiin, mis sisaldab elus viirusülekandjas marutaudiviiruse immuunvastust esilekutsuvat glükoproteiini;
  • Vaktsiinile peab olema antud liikmesriigis müügiluba.

Vaktsineerimise teostanud veterinaararst peab selles osas esitama enda kohta vähemalt järgmised kontaktandmed: nimi, aadress, telefoninumber ja allkiri. Vastavalt Veterinaarkorralduse seaduse § 23. lg 2 punkt 5-le tuleb kasutada veterinaarsete toimingute tõendamiseks ka isikliku tegevusloa numbriga pitsatit.

Lk 14 Marutaudi antikehade tiitrimise test, OSA VI – Nõutav ainult juhul kui loom siseneb uuesti Euroopa Liitu pärast liikumist teatud territooriumitel või kolmandates riikides. Sellisel juhul tuleb nimetatud uurimine teha  enne kui lemmikloom lahkub Euroopa Liidust. Passis tuleb kinnitada, et enne liikumise kuupäeva on tehtud marutaudi antikehade tiitrimise test, mille tulemus oli rahuldav;

Marutaudi antikehade tiitrimise testi kehtivusnõuded ( M 576/2013 Lisa IV)

1. Marutaudi antikehade tiitrimise testi jaoks vajaliku vereproovi peab võtma volitatud veterinaararst, kes peab tegema selle kohta märke identifitseerimisdokumendi vastavasse osasse.

2. Marutaudi antikehade tiitrimise test:

a) tuleb teha vereproovist, mis on võetud vähemalt 30 päeva pärast vaktsineerimist ja

mitte rohkem kui kolm kuud enne

— mittekaubanduslikku liikumist artikli 13 lõike 1 või 2 kohaselt vastu võetud rakendusaktides loetlemata territooriumilt või kolmandast riigist või

— transiiti läbi sellise territooriumi või kolmanda riigi, kui artikli 12 punktis c sätestatud tingimused ei ole täidetud;

b) marutaudi viirust neutraliseerivate antikehade tase seerumis peab olema vähemalt 0,5 IU/ml ning selle määramiseks tuleb kasutada meetodit, mis on esitatud Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu marutaudi käsitlevas osas;

c) test tuleb teha otsuse 2000/258/EÜ artikli 3 kohaselt heakskiidetud laboris;

heakskiidetud laborite nimekirja ja kontaktandmed leiate aadressilt http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Laborivastus tuleb lisada passile.

d) testi ei tule korrata pärast kirjeldatud rahuldava tulemuse saamist, tingimusel et loomale tehakse uus vaktsineerimine eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Lk 16 Ehhinokoki vastane ravi OSA VII – Koerte viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale ja Soome tuleb koertele teha paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse . Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Märkida töötlemise kuupäev ja kellaaeg.

Lk 20 Muu parasiiditõrjega seotud ravi OSA VIII- Täidetakse sihtkohaks oleva territooriumi või kolmanda riigi nõudmisel, kus passi aktsepteeritakse.

Lk 22 Muud vaktsineerimised OSA IX  – Täidetakse sihtkohaks oleva territooriumi või kolmanda riigi nõudmisel, kus passi aktsepteeritakse. Siia tuleb registreerida kõik muud vaktsineerimised peale marutaudi. Marutaudivastased vaktsineerimised (ka juhul kui on kasutatud kompleksvaktsiini) tuleb registreerida OSAS V.

Lk 26 Kliiniline läbivaatus OSA X – Nõutav ainult siis, kui loomaga on kooskõlas ELi loomatervisealaste õigusaktidega kaasas veterinaarsertifikaat. Tegevusloaga veterinaararsti poolt teostatud ja passi märgitud kliinilise ülevaatuse alusel ( 48 tundi ennem transporti) annab riiklik veterinaarinspektor välja veterinaarsertifikaadi.

Lk 27 Legaliseerimine – reisimisel kolmandatesse riikidesse võib olla nõutud lähteriigi pädeva asutuse (Maakondade Veterinaarkeskused) kinnitus passis sisalduvate andmete õigsuse kohta. Juhul kui selline nõue on kehtestatud, tuleb see kinnitus märkida siia.

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019