Language switcher

Sa oled siin

Järelevalve korraldus ja põhimõtted

1997. aastal jõustunud mahepõllumajanduse seaduse nõuete täitmise kontrolli ja mahemärgi kasutusloa väljaandmise õiguse andis Põllumajandusministeerium eraorganisatsioonidele, Eesti Biodünaamika Ühingule ja Kagu-Eesti Biosele. 2001 aastal jõustus mahepõllumajanduse seadus, millega kehtestati riiklik kontrollsüsteem, mis on erinev enamus Euroopa riikidest, kus tootjaid kontrollivad eraorganisatsioonid.

28. juunil 2007 aastal kiitis Euroopa Liidu Nõukogu heaks ettepaneku võtta vastu uus määrus (EÜ) nr 834/2007. Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määruse rakendusmäärus (EÜ) nr 889/2008, kus on kirjas täpsed nõuded mahetootmisele, töötlemisele, turustamisele ja kontrollile, võeti vastu 5. septembril 2008. Uus rakendusmäärus hakkas kehtima 01.01.2009 ning selle alusel on muudetud „Mahepõllumajanduse seadus“ (jõustus 1. märtsil 2009) ja Eesti siseriiklikud õigusaktid.

Järelevalve teostamine

Mahepõllumajanduse seaduse kohaselt teostavad mahepõllumajanduse valdkonnas tegeleva isiku üle riiklikku järelevalvet Põllumajandusamet ja Veterinaar- ja Toiduamet.

Pädevused kahe ametkonna vahel on jaotatud järgnevalt:

Põllumajandusamet (PMA) teostab järelevalvet isiku üle, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:

 1. taimekasvatusega, sealhulgas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega
 2. loomakasvatusega
 3. mesindusega
 4. sööda esmatootmisega
 5. oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega
 6. seemne ja paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab järelevalvet isiku üle, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:

 1. toote ettevalmistamisega, sealhulgas toitlustusettevõttes toote ettevalmistamisega
 2. töödeldud sööda ettevalmistamise ja turuleviimisega
 3. toote turuleviimisega
 4. toote importimisega
 5. alates 01.09.2009 pakendamata toote turustamisega lõpptarbijale.

Eelnevast tulenevalt teostab VTA järelevalvet käitlejate üle, kes soovivad tegeleda mahepõllumajanduslikult toodetud toidu:

 • ettevalmistamisega (nt taimetee segude ettevalmistamine, leiva valmistamine, toitlustamine)
 • töödeldud toidu ladustamisega ja turuleviimisega (sh importimisega ja pakendamata toodete lõpptarbijale turustamisega).

Lisaks Veterinaar- ja Toiduametile teostab järelevalvet toodetel mahepõllumajandusele viitava teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle jaekaubandusettevõttes Tarbijakaitseamet.

Viimati uuendatud: 11. Juuni 2019