Language switcher

Sa oled siin

Järelevalvetasud ja riigilõivud

Toidujärelevalve tasudega seonduvat reguleerivad Toiduseaduse paragrahvid 491 – 495 . Toidujärelevalve tasu on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 882/2004 artiklites 27–29 sätestatud põhimõtteid ja eesmärke arvestades tunnustamisele kuuluva või tunnustatud ettevõtte, teavitatud ettevõtte ning toidu käitlemise ja imporditava toidu nõuetekohasuse hindamisega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest tasutav summa. Järelevalvetasu makstakse ka toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemetega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest.

Toiduga seotud järelevalvetoimingute puhul makstakse järelevalvetasu üksnes veterinaarkorralduse seaduse §-s 351 nimetamata toiduga seotud järelevalvetoimingu tegemise ning jaekaubandusettevõttes järelevalvetoimingu tegemise eest. Järelevalvetasu ei tule maksta esmatootmisega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest.

Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isikuks on isik, kelle suhtes on järelevalveametnik teinud toidujärelevalve toimingu. Kohustatud isik maksab tunnitasu toidujärelevalve toimingu tegemisele kulunud aja eest, kuid mitte rohkem kui kaheksa tunni eest ühe kontrollkäigu kohta. Järelevalveametniku kulutatud aeg arvestatakse tunni täpsusega ja iga alustatud tund loetakse järgmiseks täistunniks. Arvesse ei võeta järelevalvetoimingu tegemise paika kohalesõiduks kulutatud aega. Täpsemad tunnitasu arvutamise alused on sätestatud Toiduseaduse paragrahvis 493.

Kui järelevalve tegemise käigus avastatakse nõuete rikkumisi, mis nõuavad täiendavaid kontrolle, toimub nende rahastamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 882/2004 artiklis 28 toodud põhimõtetele. Artikkel 28 sätestab, et täiendavate toidujärelevalve toimingute tegemise eest tasub kohustatud isik järelevalvetasu tunnitasuna, millele lisandub tasu täiendavate laboratoorsete uuringute eest, mis on vajalikud lisakontrollide tegemiseks.

Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra igaks aastaks kehtestab põllumajandusminister määrusega. Vastavalt Põllumajandusministri 12. detsembri 2018. a määrusele nr 70 "Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2019. aastaks" on nimetatud tunnitasu määr 12,30 eurot.

Toidujärelevalve tasu maksmise kord on täpsustatud Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määrusega nr 186 "Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord".

Riigilõivude kontonumbrid ja viitenumbrid

Riigilõivude tasumiseks on Veterinaar- ja Toiduametil nii SEB kui ka Swedbank kontonumber.
Riigilõivude tasumisel märkida saajaks Rahandusministeerium.
Viitenumber näitab, millist riigilõivu soovitakse tasuda.
Tasudes riigilõivu kolmanda isiku eest, siis palun selgitusse märkida isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse.

Riigilõivu tasutakse Riigilõivuseaduse § 251 - § 257 sätestatud määras.

a/a SEB  a/a Swedbank
EE891010220034796011 EE932200221023778606
a/a Luminor Bank
EE701700017001577198

Viitenumber Riigilõiv

  • 2900082265 mahepõllumajandus
  • 2900082252 söödaseadus
  • 2900082278 litsentsid ja load
  • 2900082249 alkoholiregistri toimingud
Viimati uuendatud: 7. Juuni 2019