Language switcher

Sa oled siin

Vaide esitamine

Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide meiliaadressile vet@vet.agri.ee . Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.
Vaidemenetluse korras võib nõuda:

 1. haldusakti kehtetuks tunnistamist;
 2. haldusakti osa kehtetuks tunnistamist, kui seadus ei piira haldusakti osalist vaidlustamist;
 3. ettekirjutuse tegemist haldusakti andmiseks, asja uueks otsustamiseks või toimingu sooritamiseks.

Haldusaktist eraldi võib vaidlustada:

 1. viivituse;
 2. tegevusetuse;
 3. ametiisiku taandamisest keeldumise;
 4. haldusakti andmise taotluse tagastamise;
 5. muu seaduses sätestatud toimingu.

Vaides märgitakse:

 1. haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
 2. vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
 3. vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
 4. põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
 5. vaide esitaja selgelt väljendatud nõue;
 6. vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
 7. vaidele lisatud dokumentide loetelu.

Vaidele kirjutab alla selle esitaja või tema esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab volikirja või muu volitust tõendava dokumendi.
Kui vaie ei vasta haldusmenetluse seaduse §-s 76 sätestatud nõuetele, aitab haldusorgan puudused kõrvaldada või annab isikule 10-päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Vaiet lahendav haldusorgan võib haldusakti täitmise peatada, kui see on vajalik avaliku huvi, haldusakti adressaadi või kolmanda isiku õiguste kaitseks.
Haldusorgan tagastab vaide, kui:

 1. isikul puudub õigus vaie esitada;
 2. vaide esitaja ei ole määratud tähtajaks vaide puudusi kõrvaldanud;
 3. mööda on lastud vaide esitamise tähtaeg ning seda ei ennistata;
 4. samas asjas on olemas jõustunud kohtuotsus;
 5. samas asjas toimub kohtumenetlus.

Kui vaie ei kuulu haldusorgani pädevusse, tagastab haldusorgan vaide, selgitades, kuhu isik peab pöörduma, või edastab vaide pädevale haldusorganile, teatades sellest vaide esitajale. Vaide tagastamisest teatatakse isikule vaide esitamisest alates seitsme päeva jooksul. Teates tuleb vaide tagastamist põhjendada ning selgitada edasikaebamise korda.
Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul, arvates vaide edastamisest vaiet läbivaatavale haldusorganile. Kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib vaiet läbivaatav haldusorgan vaide läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamise teade edastatakse vaide esitajale.
Vaiet lahendades on haldusorganil õigus vaideotsusega:

 1. rahuldada vaie ja tunnistada haldusakt kas täielikult või osaliselt kehtetuks ning kõrvaldada haldusakti faktilised tagajärjed;
 2. teha ettekirjutus haldusakti andmiseks, toimingu sooritamiseks või asja uueks otsustamiseks;
 3. teha ettekirjutus toimingu tagasitäitmiseks;
 4. jätta vaie rahuldamata.

Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse resolutsioon vaide lahendamise kohta. Vaideotsus toimetatakse vaide esitajale ja kolmandale isikule kätte.
Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019