Language switcher

Sa oled siin

Surnud ja hukatud hobused ning muud loomsed kõrvalsaadused

Hukkunud, surnud või (häda)tapetud loomade korjused ja muud loomsed kõrvalsaadused tuleb farmis hoida kaetult ning lekkekindlates tingimustes. Loomseid kõrvalsaadusi tuleb ladustada väljaviimiseni eraldi loomadest ja söödast ning nii, et sellele puudub juurdepääs nii kodu- kui metsloomadel, lindudel ja närilistel.

Loomsed kõrvalsaadused tuleb saata farmist edasisele käitlemisele ilma asjatu viivituseta. Hukkunud looma korjus tuleb saata kõrvaldamisele tegevusloa alusel tegutsevasse töötlemisettevõttesse.

Farmist väljaviimisel tuleb loomsete kõrvalsaadustega kaasa anda kaubadokument, mille originaal peab saadetisega minema sihtkohta. Kaubadokumendil peab olema kirjas:

  • surnud/tapetud looma identifitseerimise andmed;
  • loomsete kõrvalsaaduste kategooria tähis (nt hukkunud hobuse korjus on II kategooria);
  • materjali kogus;
  • farmi nimi, aadress ja ehitise number;
  • andmed loomsete kõrvalsaaduste äravedaja kohta (nimi, aadress, tunnustamise või teavitamise number) või märge, et loomsed kõrvalsaadused veetakse ära sihtkohta oma transpordivahendiga;
  • andmed sihtettevõtte kohta (nimi, aadress, tunnustamise või teavitamise number).
  • Loomapidaja peab pidama arvestust farmis tekkinud loomsete kõrvalsaaduste kohta. Arvetuses tuleb kajastada:
  • loomsete kõrvalsaaduste farmist väljaviimise kuupäev ja kogus;
  • andmed loomsete kõrvalsaaduste äravedaja kohta;
  • andmed ettevõtte kohta, kuhu loomsed kõrvalsaadused saadeti.

Arvestus võib pidada nii paberkandjal kui ka elektroonselt.

Eraldi arvestust ei pea pidama juhul, kui loomapidaja on säilitanud ja saab alati esitada järelevalvetoimingute teostajale kõik farmist väljaviidud loomsete kõrvalsaadustega kaasaantud kaubadokumentide koopiad.

Arvestust või kaubadokumentide koopiaid tuleb säilitada vähemalt kaks aastat.

Erand

Erandina võib on hobust matta kohapeal, kui see on põhjendatud ja piirkondlik keskus on andnud selleks loa.

Hobust tohib matta vaid kohas, kus oht inimese ja loomade tervisele on minimaalne, ning matmispaik ei tohi asuda tiheasustusalal ega kaitsmata põhjaveega alal.  Matta tuleb selliselt, et välistatud oleks liha- ja kõigetoiduliste loomade juurdepääs.

Loa saamiseks tuleb esitada piirkondlikule keskusele taotlus, kus on kirjas andmed hobuse kohta, matmise vajadus/põhjendus ning matmispaiga kirjeldus koos asukoha sobivuse kinnitusega keskkonnaalastele nõuetele (ei asu tiheasustusalal ega kaitsmata põhjaveega alal).

Matmiseks ei anta luba, kui hobuse päritolupõllumajandusettevõttes on loomataudi kahtlus või kinnitus. Sellisel juhul on tuleb looma korjus viia hävitamisele vaid vastava tegevusloaga töötlemisettevõttesse.

Lisainformatsioon loomsete kõrvalsaaduste kohta.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019