Language switcher

Sa oled siin

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) on  Maaelu arengukava raames makstav toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6). Toetuse eesmärk on tagada kohalike ohustatud tõugude säilimine.

Toetuse taotleja võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes peab Eesti hobust ja eesti raskeveo hobust, Tori tõu universaalsuuna või vana-tori suuna alampopulatisooni hobust, Eesti maatõugu veist või Eesti vutti. Toetuse saamiseks saab esitada taotluse 2. - 21. maini PRIAle.

Nõuded ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamiseks on kehtestatud maaeluministri määrusega.

Pane tähele!  Loom peab olema taotleja karjas toetuse taotlemise aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini. Looma karjast väljamineku korral tuleb loom asendada ning VTA-le edastada ohustatud tõugu looma asendamise teatis. Loom tuleb asendada 20 päeva jooksul ja asendusteatis tuleb VTA-le esitada seitsme päeva jooksul peale asendamist.

Kui toetust taotletakse looma kohta, kes ei kuulu taotlejale, kuid taotleja peab teda, tuleb esitada VTA-le ärakiri rendilepingust.

Eesti maatõugu veise pidamise eest on võimalik taotleda ka lisatoetust looma kohta kes on jõudluskontrollis või on eelmisel andnud tõendatud põlvnemisega puhtatõulise vasika. Puhtatõuline vasikas peab olema sündinud elusana ja andmed tema sünni kohta peavad olema kantud põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale. Samuti saab lisatoetust taotleda vähemalt ühe aasta vanuse pulli eest, kes on 2. mai seisuga kantud tõuraamatusse.

Eesti vuti eest saab taotleda toetust, kui aasta keskmisena on peetud keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti, kes on jõudluskontrolli all.

Taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele ning taotleja esitatud andmete õigsust kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet.

Toetuse nõuetele vastavus kontroll toimub kahes osas.

Andmebaaside põhjal kontrollitakse kas loom, kelle pidamise eest toetust taotletakse:

 1. on taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanune;
 2. on puhtatõuline ja kantud tõuraamatu põhiossa ning kas tõuraamatu kanne on teostatud vastavalt tõuraamatu pidamise korrale;
 3. on kantud loomade registrisse;
 4. on vajadusel asendatud või rendilooma puhul on edastatud rendilepingu koopia.

Lisatoetuse taotlemise aluseks olev eesti maatõugu veis:

 1. on  jõudluskontrolli all;
 2. on taotlemisele eelneva aasta jooksul andnud puhtatõulise järglase;
 3. eesti maatõugu pull on kantud tõuraamatusse.

Igal aastal teostatakse ka taotlejate kohapealne kontroll, mis toimub vastavalt PRIA poolt koostatud kontrolli valimile.

Kohapeal kontrollitakse kas:

 1. loom on füüsiliselt olemas;
 2. loom on nõuetekohaselt identifitseeritud;
 3. loomade üle peetakse nõuetekohast arvestust;
 4. loomad on vajadusel asendatud ja asendamisest on teavitatud VTA-d;
 5. rendile võetud looma rendilepingu koopia on saadetud VTA-le
 6. eesti vuttide päritolu on tõendatud tõutunnistusega;
 7. eesti vuttidele kohta on olemas andmed jõudluskontrolli läbiviimise kohta, andmed vuttide arvu ning vuttide karja toomise ja karjast väljaviimise kohta.

Täpsema info toetuse taotlemise, määramise ja maksimise kohta leiab PRIA kodulehelt.

Viimati uuendatud: 26. Juuni 2019