Language switcher

Sa oled siin

Kalad ja vähid

Vesiviljelus tähendab veeorganismide kasvatamist ja viljelemist tehnoloogiate abil, mis on välja töötatud kõnealuste organismide tootmiseks suuremas ulatuses, kui võimaldab looduslik keskkond, kusjuures organismid kuuluvad füüsilise või juriidilise isiku vara hulka kogu kasvatus- või viljelusetapi jooksul kuni saagi kogumiseni (kaasa arvatud).

Vesiviljelus ehk akvakultuur on üks kiiresti arenev majanduse sektor, mis Eesti oludes hõlmab nii kala- kui ka vähikasvatuse. Võrreldes loomakasvatusega on see väga uus ja mitmekesine valdkond. Kalakasvatus on maailmas viimase paarikümne aastaga läbi teinud uskumatult kiire arengu. Kalakasvatuse prioriteediks on keskkonnasäästlikul tehnoloogial põhinev suurtootmine. Ka Eestis on üles ehitatud mõned uued retsirkulatsioonisüsteemiga (suletud veekasutusega basseinisüsteem) kalakasvandused.

Eestis kasvatatakse rohkem vikerforelli ja karpkala, lisaks ka lõhet, meriforelli, siiga, haugi, tuurakala ja angerjat. Uuemad kasvatatavad kalaliigid on arktika paalia ja aafrika angersäga. Koorikloomadest vähikasvatustes kasvatatakse Eesti looduses levinud jõevähki. Euroopas väga levinud molluskikasvatusalasid pole Eestis registreeritud külma kliima ja vee temperatuuri tõttu.

Mõned vesiviljelusega seotud mõisted:

  • Kasvandus - vesiviljeluslooma kasvatamise, pidamise või viljelemisega tegeleva ettevõtte (vesiviljelusettevõte) rajatis, piiratud ala või seade, kus vesiviljeluslooma peetakse või kasvatatakse püsivalt. Kasvanduseks ei loeta ala, kus toiduks püütud looduslikku veelooma hoitakse ajutiselt enne tapmist ilma söötmata.
  • Püügitiik -  tiigid või muud seadmed, milles populatsiooni hoitakse üksnes meelelahutuspüügi eesmärgil ning mis taasasustatakse vesiviljelusloomadega.
  • Veeloom – ülemklassi Agnatha ja klassidesse Chondrichthyes ja Osteichthyes kuuluvad kalad, hõimkonda Mollusca kuuluvad molluskid ning alamhõimkonda Crustacea kuuluvad koorikloomad.
  • Vesiviljelusloom – kasvanduses või molluskikasvatamisalal kasvatatav veeloom tema kõigil eluetappidel (sh viljastatud mari, sperma, sugurakud) ning veeloomad, keda kavatsetakse viia kasvandusse või kasvatamisalasse.
  • Looduslik veeloom – veeloom, kes ei ole vesiviljelusloom.
Viimati uuendatud: 13. Juuni 2019